2.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2006

z dnia 1 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/96 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 i art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/96 (2) przewiduje otwarcie i zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego.

(2)

Porozumienie w formie wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 (3), zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE (4), przewiduje zwiększenie rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, erga omnes, w wysokości 49 ton w odniesieniu do niektórych świeżych, chłodzonych lub mrożonych tusz kurczaków, w wysokości 4 070 ton w odniesieniu do świeżych, chłodzonych lub mrożonych kawałków kurczaków, w wysokości 1 605 ton w odniesieniu do kawałków z ptactwa oraz w wysokości 201 ton w odniesieniu do świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa z indyka.

(3)

Zwiększenie kontyngentu w odniesieniu do kawałków z ptactwa sprawia, że środek przewidziany w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1251/96 nie jest konieczny.

(4)

W związku z możliwym przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. zaleca się ustalenie innego okresu składania wniosków o wydanie pozwolenia na pierwszy kwartał roku 2007.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1251/96.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1251/96 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 skreśla się akapit drugi;

2)

w art. 5 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenie należy składać przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”;

3)

załączniki zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 136. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 24).

(3)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15.

(4)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Nr grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Stosowana stawka

(EUR/tony)

Ilość roczna

(waga produktu w tonach)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

ZAŁĄCZNIK II

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1251/96

Komisja Wspólnot Europejskich – DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka D.2 – Wprowadzanie środków rynkowych

Sektor mięsa drobiowego

Wniosek o pozwolenie na przywóz po obniżonej stawce celnej

GATT

Data:

Czas trwania:


 

Państwo członkowskie:

 

Nadawca:

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

 

Telefon:

 

Faks:

 

Adresat: AGRI.D.2

 

Faks: (32-2) 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numer porządkowy

Ilość, na którą składa się wniosek

(waga produktu w kg)

 

 

ZAŁĄCZNIK III

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1251/96

Komisja Wspólnot Europejskich – DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka D.2 – Wprowadzanie środków rynkowych

Sektor mięsa drobiowego

Wniosek o pozwolenie na przywóz po obniżonej stawce celnej

GATT

Data:

Czas trwania:


Państwo członkowskie:


Numer porządkowy

Kod CN

Wnioskodawca

(nazwa i adres)

Ilość

(waga produktu w kg)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK IV

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1251/96

Komisja Wspólnot Europejskich – DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka D.2 – Wprowadzanie środków rynkowych

Sektor mięsa drobiowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA FAKTYCZNYCH PRZYWOZÓW

 

Państwo członkowskie:

 

Zastosowanie art. 5 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1251/96

 

Ilość produktów (w kg wagi produktu) rzeczywiście przywiezionych:

 

Adresat: AGRI.D.2

 

Faks: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Nr porządkowy

Ilość rzeczywiście wprowadzona do swobodnego obrotu

Kraj pochodzenia