29.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 953/2006

z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno, oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (2) zobowiązuje Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport dotyczący dotacji dla przetwórstwa wraz z ewentualnymi propozycjami. Zgodnie z tym raportem właściwe jest utrzymanie obecnie obowiązującego systemu wsparcia do roku gospodarczego 2007/2008 włącznie.

(2)

Dotacje dla przetwórstwa krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego zawierających nie więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek obowiązują do końca roku gospodarczego 2005/2006. Tym niemniej, w świetle pozytywnych trendów na rynku w zakresie tego rodzaju włókien objętych obowiązującym systemem wsparcia oraz aby przyczynić się do wspierania produktów innowacyjnych oraz ich rynków zbytu, stosowanie wspomnianego wsparcia powinno zostać przedłużone do roku gospodarczego 2007/2008.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 przewiduje zwiększenie poziomu dotacji dla przetwórstwa długich włókien lnianych począwszy od roku gospodarczego 2006/2007. Ponieważ do roku gospodarczego 2007/2008 utrzymane zostały dotacje dla przetwórstwa krótkich włókien, dotacje dla przetwórstwa długich włókien lnianych powinny do roku gospodarczego 2007/2008 zostać ograniczone do obecnie obowiązującego poziomu.

(4)

W celu promowania produkcji wysokiej jakości krótkich włókien lnianych i konopnych, dotacje przyznaje się w odniesieniu do włókien zawierających maksymalnie 7,5 % zanieczyszczeń i łusek. Jednakże państwa członkowskie mogą odstąpić od stosowania powyższego limitu i udzielać dotacji dla przetwórstwa krótkich włókien lnianych zawierających między 7,5 % a 15 % zanieczyszczeń i łusek oraz dotacji dla przetwórstwa włókien konopnych zawierających między 7,5 % a 25 % zanieczyszczeń i łusek. Ponieważ możliwość ta obowiązuje jedynie do roku gospodarczego 2005/2006, niezbędne jest umożliwienie państwom członkowskim odstąpienia od stosowania wspomnianego limitu w kolejnych dwóch latach gospodarczych.

(5)

W celu dalszego zapewniania racjonalnych poziomów produkcji w poszczególnych państwach członkowskich, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania krajowych ilości gwarantowanych.

(6)

Udzielane jest dodatkowe wsparcie dla dalszej tradycyjnej produkcji lnu w niektórych regionach Królestwa Niderlandów, Belgii i Francji. Aby umożliwić dalsze stopniowe przystosowywanie struktur gospodarstw rolnych do nowych warunków rynkowych, konieczne jest przedłużenie wspomnianego wsparcia tymczasowego do roku gospodarczego 2007/2008.

(7)

Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem roku gospodarczego 2008/2009 w celu oceny, czy obecny system wymaga dostosowania czy też powinien nadal obowiązywać.

(8)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (3) przewiduje, że jedynie konopie uprawiane na włókno kwalifikują się do pomocy w ramach systemu płatności jednolitych ustanowionych na mocy tytułu III wspomnianego rozporządzenia. Właściwe jest, by uprawa lnu do innych zastosowań przemysłowych również kwalifikowała się do wspomnianego wsparcia.

(9)

Biorąc pod uwagę zarządzanie roczne płatnościami bezpośrednimi, zmiany dotyczące warunków kwalifikujących w ramach systemu płatności jednolitych powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 i rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 powinny zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1673/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Art. 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   Kwota dotacji z tytułu przetwarzania w przeliczeniu na tonę włókna jest ustalana w następujący sposób:

a)

w przypadku długiego włókna lnianego:

100 EUR w roku gospodarczym 2001/2002,

160 EUR w latach gospodarczych 2002/2003 do 2007/2008,

200 EUR począwszy od roku gospodarczego 2008/2009,

b)

w przypadku krótkiego włókna lnianego i konopnego zawierającego nie więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek: 90 EUR w latach gospodarczych od 2001/2002 do 2007/2008.

Jednakże w odniesieniu do lat gospodarczych od 2001/2002 do 2007/2008, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przyznaniu dotacji w nawiązaniu do tradycyjnych rynków zbytu:

w odniesieniu do krótkiego włókna lnianego zawierającego między 7,5 % a 15 % zanieczyszczeń i łusek,

w odniesieniu do włókna konopnego zawierającego między 7,5 % a 25 % zanieczyszczeń i łusek.

W przypadkach przewidzianych w akapicie drugim, państwa członkowskie przyznają dotację na podstawie ilości, która nie przekracza ilości wyprodukowanej, przy zawartości zanieczyszczeń i łusek wynoszącej 7,5 %.”;

2)

W art. 3 ust. 2 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Krajowe gwarantowane ilości dotyczące krótkiego włókna lnianego i konopnego przestają obowiązywać od roku gospodarczego 2008/2009.”;

3)

W pierwszym ustępie art. 4, rok gospodarczy „2005/2006” zastępuje się rokiem gospodarczym „2007/2008”;

4)

Skreśla się art. 12;

5)

W art. 15 dodaje się następujący ustęp:

„3.   Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport, w razie potrzeby wraz z wnioskami, w odpowiednim terminie umożliwiającym wdrożenie wnioskowanych środków w roku gospodarczym 2008/2009.

Raport zawiera ocenę wpływu dotacji dla przetwórstwa na producentów, przemysł przetwórczy oraz rynek włókien tekstylnych. Zawiera także analizę możliwości utrzymania, po roku gospodarczym 2007/2008, dotacji dla przetwórstwa krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego oraz dodatkowej dotacji, jak również możliwość włączenia tego systemu wsparcia do ogólnych ram wsparcia dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej ustanowionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003.”.

Artykuł 2

Art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 52

Produkcja konopi

1.   W przypadku produkcji konopi, w wykorzystywanych odmianach zawartość tetrahydrokanabinolu nie może przekraczać 0,2 %. Państwa członkowskie ustanawiają system pozwalający sprawdzić zawartość tetrahydrokanabinolu w roślinach uprawianych na co najmniej 30 % powierzchni upraw konopi. Jednakże jeżeli państwo członkowskie wprowadzi system wcześniejszego zatwierdzania takich upraw, wówczas minimalna powierzchnia wynosi 20 %.

2.   Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2, przyznawanie płatności jest uzależnione od wykorzystania nasion kwalifikowanych niektórych odmian.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie jest stosowane od jego daty wejścia w życie, z wyjątkiem art. 2, który jest stosowany od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmíenione aktem przystąpienia z 2005 r.

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32).