8.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 575/2006

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw stałych paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 28 ust. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ochrona zdrowia roślin stanowi zasadniczy element bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, a rozwój sytuacji w ostatnim okresie wymaga zwiększenia ilości opinii naukowych dotyczących ryzyka fitosanitarnego.

(2)

Aktualnie przeprowadzenie ekspertyzy przez panel naukowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, odpowiedzialnego za wydawanie opinii w zakresie zdrowia roślin, środków ochrony roślin i ich pozostałości, pozwala tylko w sposób wyrywkowy i ograniczony formułować opinie naukowe dotyczące zdrowia roślin. Wobec zwiększenia ilości wniosków o wydanie opinii naukowej w zakresie zdrowia roślin, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przekazał do Komisji wniosek formalny o powołanie nowego stałego panelu naukowego skupiającego szeroki wachlarz ekspertów z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem roślin, takich jak: entomologia, mykologia, wirusologia, bakteriologia, botanika, agronomia, kwarantanna roślin i epidemiologia chorób roślin.

(3)

Powołanie dodatkowego panelu naukowego do spraw zdrowia roślin wymaga wprowadzenia zmian w nazwie panelu „panel ds. zdrowia roślin, produktów ochrony roślin i ich pozostałości”.

(4)

Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie (WE) nr 178/2002.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

panel ds. produktów ochrony roślin i ich pozostałości;”;

2)

dodaje się lit. i) w następującym brzmieniu:

„i)

panel ds. zdrowia roślin.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).