9.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 402/2006

z dnia 8 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W świetle doświadczeń nabytych od czasu wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 89/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) należy uściślić metody określania wagi netto świeżych bananów. Metody te powinny obejmować ważenie świeżych bananów w celu ustalenia ich wagi netto oraz sporządzenie świadectw ważenia bananów stwierdzających tę wagę przez podmioty gospodarcze upoważnione przez organy celne. Wagę netto świeżych bananów należy ustalić oddzielnie dla każdej partii świeżych bananów dostarczonej dowolnym środkiem transportu.

(2)

Aby dać wystarczająco czasu państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym na przygotowanie do dopuszczenia podmiotów dokonujących ważenia, działania dotyczące ważenia świeżych bananów i sporządzania świadectw ważenia powinny mieć zastosowanie od dnia 1 czerwca 2006 r.

(3)

Na przywóz niektórych układów elektrycznych objętych działami 84 i 85 Nomenklatury Scalonej cła wyrównawcze zostały nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1480/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. nakładającym ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącym o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (3). W celu zapewnienia jednolitego stosowania tych ceł wyrównawczych konieczne jest wskazanie szczególnej reguły pochodzenia dla produktów objętych wspomnianym rozporządzeniem.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (4).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po art. 290 dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

2)

artykuł 290a otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 290a

Do celów niniejszego rozdziału oraz załączników 38b i 38c stosuje się następujące definicje:

a)

»upoważniony podmiot dokonujący ważenia« oznacza podmiot upoważniony przez urząd celny dla celów ważenia świeżych bananów;

b)

»dokumentacja wnioskodawcy« oznacza wszelkie dokumenty dotyczące ważenia świeżych bananów;

c)

»waga netto świeżych bananów« oznacza wagę samych bananów bez jakichkolwiek materiałów do pakowania czy opakowań;

d)

»partia świeżych bananów« oznacza partię obejmującą wszystkie świeże banany załadowane na jeden środek transportu i wysłane przez jednego eksportera do jednego lub więcej odbiorców;

e)

»miejsce rozładunku« oznacza każde miejsce, w którym partia świeżych bananów może zostać rozładowana lub usunięta w ramach procedury celnej, lub w przypadku przewozu w kontenerach, miejsce, w którym kontener jest zdejmowany ze statku, samolotu lub innego podstawowego środka transportu lub w którym kontener jest rozpakowany.”;

3)

dodaje się art. 290b w następującym brzmieniu:

„Artykuł 290b

1.   Każdy urząd celny po otrzymaniu wniosku przyznaje status upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia podmiotom gospodarczym zajmującym się przywozem, przewozem, składowaniem i przeładunkiem świeżych bananów, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a)

wnioskodawca oferuje wszystkie konieczne gwarancje dotyczące właściwego przeprowadzenia ważenia;

b)

wnioskodawca dysponuje właściwymi urządzeniami do ważenia;

c)

dokumentacja wnioskodawcy umożliwia organom celnym przeprowadzanie skutecznych kontroli.

Urząd celny nie przyznaje statusu upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia w przypadku gdy wnioskodawca dopuścił się poważnego lub wielokrotnego naruszenia przepisów celnych.

Upoważnienie jest ograniczone do ważenia świeżych bananów przeprowadzonego na miejscu nadzorowanym przez upoważniający urząd celny.

2.   Upoważniający urząd celny cofa status upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia w przypadku gdy posiadacz tego statusu przestaje spełniać warunki określone w ust. 1.”;

4)

dodaje się art. 290c w następującym brzmieniu:

„Artykuł 290c

1.   Dla celów kontroli wagi netto świeżych bananów przywożonych do Wspólnoty i objętych kodem CN 0803 00 19 do zgłoszeń o dopuszczenie do swobodnego obrotu załącza się świadectwo ważenia bananów stwierdzające wagę netto danej partii świeżych bananów, z uwzględnieniem typu opakowania i pochodzenia.

Świadectwa ważenia bananów sporządzają upoważnione podmioty dokonujące ważenia zgodnie z procedurą określoną w załączniku 38b i w formie odpowiadającej wzorowi określonemu w załączniku 38c.

Zgodnie z warunkami określonymi przez organy celne świadectwa mogą być dostarczane organom celnym w formie elektronicznej.

2.   Upoważniony podmiot dokonujący ważenia dostarcza organom celnym wcześniejsze zawiadomienie dotyczące ważenia partii świeżych bananów w celu sporządzenia świadectwa ważenia bananów, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące typu opakowania, pochodzenia, czasu i miejsca ważenia.

3.   Urzędy celne sprawdzają wagę netto świeżych bananów wpisaną na świadectwach ważenia bananów, na podstawie analizy ryzyka, w odniesieniu do co najmniej 5 % łącznej liczby świadectw ważenia bananów przedstawionych w danym roku, bądź poprzez obecność przy ważeniu reprezentatywnych próbek bananów przez upoważniony podmiot dokonujący ważenia, bądź samodzielnie ważąc te próbki zgodnie z procedurą określoną w pkt 1, 2 i 3 załącznika 38b.”;

5)

dodaje się art. 290d w następującym brzmieniu:

„Artykuł 290d

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o liście upoważnionych podmiotów dokonujących ważenia oraz o wszelkich zmianach na tej liście.

Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.”;

6)

w załączniku 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

7)

załącznik 38b zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

8)

dodaje się załącznik 38c o treści określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 1 pkt 4), 7) i 8) stosuje się od dnia 1 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(2)  Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 28.

(3)  Dz.U. L 212 z 22.8.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2116/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 7).

(4)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 215/2006 (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pomiędzy zapisami dotyczącymi produktów sklasyfikowanych pod kodami CN „ex 7117” i „ex 8482” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„ex 8473 30 10 i ex 8473 50 10

Elektroniczne układy scalone znane jako pamięci dynamiczne o dostępie bezpośrednim (DRAM)

Wytwarzanie, podczas którego wartość dodana w wyniku przetworzenia lub obróbki oraz, jeżeli ma to zastosowanie, włączenia części pochodzących z kraju wytworzenia stanowi co najmniej 45 % ceny ex-works produktu.

Kiedy reguła 45 % nie jest spełniona, pamięci DRAM pochodzą z kraju, z którego pochodzi największa pod względem wartości część użytych materiałów.”

b)

pomiędzy zapisami dotyczącymi produktów sklasyfikowanych pod kodami CN „ex 8542” i „ex 9009”dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„ex 8548 90 10

Elektroniczne układy scalone znane jako pamięci dynamiczne o dostępie bezpośrednim (DRAM)

Wytwarzanie, podczas którego wartość dodana w wyniku przetworzenia lub obróbki oraz, jeżeli ma to zastosowanie, włączenia części pochodzących z kraju wytworzenia, stanowi co najmniej 45 % ceny ex-works produktu.

Kiedy reguła 45 % nie jest spełniona, pamięci DRAM pochodzą z kraju, z którego pochodzi największa pod względem wartości część użytych materiałów.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK 38b

Procedury, o których mowa w art. 290c ust. 1

Do celów artykułu 290c waga netto każdej partii świeżych bananów jest określana przez upoważnione podmioty dokonujące ważenia w jakimkolwiek miejscu rozładunku zgodnie z następującą procedurą:

1)

Należy pobrać po jednej próbce z każdej jednostki opakowań bananów z każdego typu opakowania i z każdego miejsca pochodzenia. Próbka jednostek pakowanych bananów, które są przeznaczone do zważenia, stanowi reprezentatywną partię świeżych bananów. Jest to próbka, która zawiera co najmniej podane poniżej ilości:

Liczba jednostek pakowanych bananów

(ze względu na typ opakowania i pochodzenie)

Liczba jednostek pakowanych bananów przeznaczonych do kontroli

— do 400

5

— od 401 do 700

7

— od 701 do 1 000

10

— od 1 001 do 2 000

13

— od 2 001 do 4 000

15

— od 4 001 do 6 000

18

— powyżej 6 000

21

2)

Wagę netto ustala się w następujący sposób:

a)

poprzez ważenie każdej jednostki pakowanych bananów przeznaczonych do kontroli (waga brutto);

b)

poprzez otworzenie przynajmniej jednej jednostki pakowanych bananów, a następnie obliczenie wagi opakowania;

c)

wagę tego opakowania przyjmuje się dla wszystkich opakowań tego samego typu i pochodzenia i odejmuje się od wagi wszystkich zważonych jednostek pakowanych bananów;

d)

przyjmuje się średnią wagę netto na jednostkę pakowanych bananów w ten sposób ustaloną dla każdego typu opakowania i pochodzenia, w oparciu o wagę skontrolowanych próbek, jako podstawę do określenia wagi netto partii świeżych bananów.

3)

W przypadku gdy organy celne nie kontrolują równocześnie świadectw ważenia bananów, zgłaszana na świadectwie waga netto jest dopuszczana przez organy celne, pod warunkiem że różnica nie przekracza ani nie jest niższa niż 1 % zgłoszonej wagi netto i średniej wagi netto ustalonej przez organy celne.

4)

Świadectwo ważenia bananów jest przedstawiane urzędowi celnemu, w którym złożone zostało zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu. Organy celne stosują wyniki kontroli wyrywkowej, zaznaczone na świadectwie ważenia bananów, w odniesieniu do całej partii świeżych bananów, których dotyczy świadectwo.”.


ZAŁĄCZNIK III

Dodaje się załącznik 38c w następującym brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK 38c

Image