4.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 197/2006

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje przeprowadzenie pełnego przeglądu przepisów wspólnotowych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wprowadzenie licznych rygorystycznych wymogów. Ponadto przewiduje ono również możliwość przyjęcia odpowiednich środków przejściowych.

(2)

Zważywszy na ścisły charakter tych wymogów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 813/2003 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbioru, transportu i usuwania wycofanych środków spożywczych (2) państwom członkowskim przyznano odstępstwo umożliwiające im zezwalanie podmiotom na dalsze stosowanie przepisów krajowych w odniesieniu do gromadzenia, transportu i usuwania wycofanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa członkowskie zwróciły się o przedłużenie okresu obowiązywania tego odstępstwa w celu uniknięcia zakłóceń w handlu. Niezbędne jest zatem przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa.

(3)

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (3) ustanawia warunki przyznawania zezwoleń na składowanie i opisuje odpady przyjmowane na różnych rodzajach składowisk. Właściwe jest zatem stosowanie środków przewidzianych w tej dyrektywie w przypadku gdy właściwy organ uzna, że wycofane środki spożywcze nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli są usuwane na składowisku.

(4)

Niektóre wycofane środki spożywcze, takie jak chleb, makarony, ciasta i wyroby podobne, stanowią niewielkie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt pod warunkiem, że nie miały kontaktu z surowcami pochodzenia zwierzęcego, takimi jak surowe mięso, surowe produkty rybołówstwa, surowe jaja i surowe mleko. W takim przypadku właściwy organ powinien mieć możliwość zezwalania na wykorzystanie wycofanych środków spożywczych jako surowce paszowe, jeśli jest przekonany o tym, że takie praktyki nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Właściwy organ powinien mieć również możliwość zezwalania na wykorzystanie wycofanych środków spożywczych do innych celów, jak np. nawozy, bądź zezwalania na obróbkę lub wycofanie w inny sposób, np. w wytwórni biogazu lub kompostowni, które nie są zatwierdzone zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(5)

Komisja powinna zwrócić się o opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie zagrożenia, które mogłoby być spowodowane przekształceniem obowiązującego przedłużonego odstępstwa w środki wykonawcze zgodne z art. 6 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(6)

W celu zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia ludzi i zwierząt właściwe systemy kontroli w Państwach Członkowskich należy utrzymać na czas stosowania środków przejściowych.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odstępstwo dotyczące gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania i usuwania wycofanych środków spożywczych

1.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 2 i art. 7 oraz rozdziałów I–III i rozdziałów V–VIII w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, państwa członkowskie mogą zezwalać na gromadzenie, transport, obróbkę, wykorzystanie i usuwanie wycofanych środków spożywczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia („wycofane środki spożywcze”), zgodnie z art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że:

a)

środki te nie miały kontaktu z żadnymi produktami ubocznymi, o których mowa w art. 4, art. 5 i art. 6 ust. 1 lit. a)–e) i lit. g)–k) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 lub innymi surowcami pochodzenia zwierzęcego;

b)

nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2.   Odstępstwo przewidziane w ustępie pierwszym nie ma zastosowania do surowców pochodzenia zwierzęcego.

Artykuł 2

Gromadzenie i transport

Państwa członkowskie mogą zezwalać na gromadzenie i transport wycofanych środków spożywczych, pod warunkiem że osoba wysyłająca lub transportująca wycofane środki spożywcze:

a)

zapewnia, że wycofane środki spożywcze są wysyłane i transportowane do zakładu lub innego punktu zatwierdzonego zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 bądź do zakładu, innego punktu lub składowiska zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia; oraz

b)

prowadzi rejestr wysyłek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia takiej wysyłki lub transportu, potwierdzający przestrzeganie wyżej wymienionego wymogu i udostępnia go na prośbę właściwego organu.

Artykuł 3

Obróbka i usuwanie

Państwa członkowskie mogą zezwalać na:

a)

usuwanie wycofanych środków spożywczych jako odpadów przez zakopywanie na składowiskach zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/31/WE;

b)

obróbkę wycofanych środków spożywczych zgodnie z zatwierdzonymi systemami alternatywnymi w warunkach ograniczających do minimum zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, pod warunkiem że:

i)

otrzymany surowiec jest wysyłany do usunięcia w spalarni lub współspalarni zgodnie z dyrektywą 2000/76/WE (4) bądź składowiska zgodnie z dyrektywą 1999/31/WE; oraz

ii)

nie jest wykorzystywany jako surowiec paszowy, nawóz organiczny lub dodatek do wzbogacania gleby;

lub

c)

wykorzystanie wycofanych środków spożywczych w paszach bez dalszej obróbki lub wykorzystanie do innych celów bez dalszej obróbki, jeśli takie wycofane środki spożywcze nie miały kontaktu z surowcami pochodzenia zwierzęcego, a właściwy organ jest przekonany o tym, że takie wykorzystanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Artykuł 4

Środki kontroli

Właściwy organ podejmuje środki niezbędne w celu sprawdzenia, czy podmioty spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).

(2)  Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 22.

(3)  Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.