20.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 88/2006

z dnia 19 stycznia 2006 r.

otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 75/91 (2) ustala procedury i warunki sprzedaży ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne.

(2)

Znaczna ilość ryżu niełuskanego znajduje się obecnie w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej, a okres przechowywania jest bardzo długi. Należy więc otworzyć stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 16 251 ton ryżu niełuskanego znajdujących się w posiadaniu wymienionej agencji.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Hiszpańska agencja interwencyjna organizuje na warunkach określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 75/91 stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym znajdującego się w jej posiadaniu ryżu niełuskanego w ilościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Termin przedstawienia ofert dla pierwszego przetargu częściowego ustala się na dzień 1 lutego 2006 r.

2.   Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 29 marca 2006 r.

3.   Oferty składane są w wymienionej poniżej hiszpańskiej agencji interwencyjnej:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Teleks: 23427 FEGA E

Faks: (34) 915 21 98 32 i (34) 915 22 43 87

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od przepisów art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 75/91 hiszpańska agencja interwencyjna informuje Komisję o ilościach i średnich cenach sprzedaży poszczególnych partii, z podziałem na grupy, tam gdzie właściwe, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2)  Dz.U. L 9 z 12.1.1991, str. 15.


ZAŁĄCZNIK

Grupy

1

2

Ilość (w przybliżeniu)

6 251 t

10 000 t

Lata zbiorów

2002

2003

Odmiany ryżu

wszystkie

wszystkie