27.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 376/14


DYREKTYWA 2006/113/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki

(wersja ujednolicona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powyższa dyrektywa powinna zostać skodyfikowana.

(2)

Ochrona i poprawa stanu środowiska wymagają podjęcia określonych środków chroniących wody, włączając wody zasiedlone przez skorupiaki, przed zanieczyszczeniami.

(3)

Niezbędna jest ochrona niektórych populacji skorupiaków przed różnymi szkodliwymi skutkami wynikającymi ze zrzucania substancji zanieczyszczających do morza.

(4)

Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (4) przewiduje wspólne określanie wymagań jakościowych przez ustalanie zróżnicowanych wymagań, które środowisko musi spełnić, między innymi określenia parametrów wód, włączając wody zasiedlone przez skorupiaki.

(5)

Różnice między obowiązującymi w różnych Państwach Członkowskich przepisami odnoszącymi się do jakości wymaganej wód zasiedlonych przez skorupiaki mogą tworzyć nierówne warunki dla konkurencji, bezpośrednio wpływając na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(6)

Dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie powinny wyznaczyć wody, do których będzie ona miała zastosowanie oraz ustalić dla nich wartości dopuszczalne niektórych parametrów. W ten sposób wyznaczone wody będą musiały osiągnąć te wartości w ciągu sześciu lat od daty wyznaczenia.

(7)

Sprawdzanie jakości wymaganej wód zasiedlonych przez skorupiaki wymaga pobrania pewnej minimalnej liczby próbek i wykonywania pomiarów odnoszących się do parametrów podanych w załączniku I. Zależnie od wyników pomiarów, pobieranie próbek można zredukować lub przerwać.

(8)

Państwa Członkowskie nie są w stanie kontrolować niektórych okoliczności naturalnych, w pewnych przypadkach niezbędna jest więc możliwość zastosowania odstępstwa od niniejszej dyrektywy.

(9)

Postęp techniczny i naukowy może spowodować konieczność szybkiego dostosowania niektórych wymagań ustanowionych w załączniku I. Dla ułatwienia wprowadzania wymaganych do tego celu środków należy przewidzieć procedurę ustanawiającą bliską współpracę między Państwami Członkowskimi a Komisją. Współpraca ta będzie odbywać się w ramach Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego, powołanego art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (5).

(10)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań Państw Członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa wewnętrznego dyrektyw, określonych w załączniku II, część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa dotyczy jakości wód zasiedlonych przez skorupiaki i odnosi się do wód przybrzeżnych i słonawych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie jako wymagające ochrony lub poprawy w celu umożliwienia życia i wzrostu skorupiakom (mięczakom, małżom i ślimakom), przyczyniając się w ten sposób do wysokiej jakości produktów ze skorupiaków spożywanych bezpośrednio przez ludzi.

Artykuł 2

Parametry dla wód wyznaczonych przez Państwa Członkowskie są podane w załączniku I.

Artykuł 3

1.   Dla wód wyznaczonych, Państwa Członkowskie ustalają wartości parametrów wymienionych w załączniku I, o ile wartości te występują w kolumnie G lub I. Są one zgodne z umieszczonymi w tych kolumnach komentarzami.

2.   Państwa Członkowskie nie ustalają wartości mniej restryktywnych niż podane w kolumnie I załącznika I, lecz powinny zachęcać do przestrzegania wartości z kolumny G, biorąc pod uwagę zasadę określoną w art. 8.

3.   W odniesieniu do zrzutów ścieków mieszczących się w parametrach określonych jako „substancje organofluorowcowane” i „metale”, normy emisji, przewidziane przez Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (6) stosuje się jednocześnie z wymaganiami jakościowymi i innymi zobowiązaniami, które wynikają z niniejszej dyrektywy, w szczególności zobowiązaniami odnoszącymi się do pobierania próbek.

Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie wyznaczają wody zasiedlone przez skorupiaki i mogą następnie wyznaczać dodatkowe wody.

2.   Państwa Członkowskie mogą rewidować wyznaczenie niektórych wód, w szczególności w wyniku pojawienia się czynników nieprzewidzianych w czasie wyznaczenia, biorąc pod uwagę zasadę określoną w art. 8.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie tworzą programy w celu redukcji zanieczyszczeń i zapewnienia, że wyznaczone wody odpowiadają, w ciągu sześciu lat od wyznaczenia zgodnie z art. 4, zarówno warunkom ustanowionym przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3, jak i komentarzom znajdującym się w kolumnach G oraz I załącznika I.

Artykuł 6

1.   W celach wykonania art. 5, wody wyznaczone uważa się za odpowiadające przepisom niniejszej dyrektywy, jeśli ich próbki pobierane z minimalną podaną w załączniku I częstotliwością w tym samym miejscu i w ciągu 12 miesięcy wykazują, że odpowiadają one zarówno wartościom ustanowionym przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3, jak i komentarzom z kolumn G oraz I załącznika I, dla:

a)

100  % próbek na parametry „substancje organofluorowcowane” i „metale”;

b)

95  % próbek na parametry „zasolenie” i „tlen rozpuszczony”;

c)

75  % próbek na inne parametry podane w załączniku I.

Jeśli zgodnie z art. 7 ust. 2 częstotliwość pobierania próbek na wszystkie parametry podane w załączniku I, z wyjątkiem „substancji organofluorowcowanych” i „metali”, jest niższa od podanej w załączniku I, wszystkie próbki musza odpowiadać wartościom i komentarzom, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

2.   Przy obliczaniu procentów zawartości przewidzianych w ust. 1 nie bierze się pod uwagę przypadków nierespektowania wartości ustanowionych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3, lub komentarzy zawartych w kolumnach G oraz I załącznika I, jeśli są one wynikiem katastrofy.

Artykuł 7

1.   Operacje pobierania próbek o minimalnej częstotliwości podanej w załączniku I są prowadzone przez właściwe organy Państw Członkowskich.

2.   Jeśli właściwy organ stwierdzi, że jakość wód wyznaczonych jest znacznie wyższa od wynikającej z zastosowania wartości ustanowionych zgodnie z art. 3 i komentarzami z kolumn G oraz I załącznika I, częstotliwość pobierania próbek może ulec obniżeniu. W razie braku zanieczyszczeń lub niewystępowania ryzyka pogorszenia jakości wód, właściwy organ może uznać pobieranie próbek za zbędne.

3.   Jeśli w wyniku pobierania próbek okaże się, że wartość ustanowiona zgodnie z art. 3 lub komentarze z kolumn G oraz I załącznika I nie są respektowane, właściwy organ określa, czy jest to wynikiem przypadku, zjawiska przyrodniczego, czy też zanieczyszczenia, a następnie przyjmuje odpowiednie środki.

4.   Dokładne miejsce pobierania próbek, odległość między nim a najbliżej położonym punktem zrzucania zanieczyszczeń oraz głębokość, z której próbki są pobierane określa właściwy organ Państwa Członkowskiego głównie na podstawie lokalnych warunków środowiskowych.

5.   W załączniku I wymieniono referencyjne metody analizy, stosowane do obliczania wartości wchodzących w grę parametrów. Laboratoria stosujące inne metody zapewniają, że uzyskane wyniki są równoważne lub porównywalne z określonymi w załączniku I.

Artykuł 8

Wprowadzanie w życie środków podejmowanych zgodnie z niniejszą dyrektywą nie może w żadnym przypadku bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do wzrostu zanieczyszczeń wód przybrzeżnych i półsłonych.

Artykuł 9

Państwa Członkowskie mogą w dowolnym czasie ustanowić bardziej restrykcyjne wartości dla wód wyznaczonych od sformułowanych w niniejszej dyrektywie. Mogą też wydać przepisy dotyczące parametrów innych niż przewidziane w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 10

Kiedy Państwo Członkowskie rozważa wyznaczenie na hodowle skorupiaków wód położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z innym Państwem Członkowskim, państwa te konsultują się ze sobą w celu określenia stref wodnych, do których będzie miała zastosowanie niniejsza dyrektywa i wyciągnięcia konsekwencji wynikających ze wspólnych wymagań jakościowych, które to konsekwencje będą ustalone przez każde z zainteresowanych państw po przeprowadzeniu formalnych konsultacji. W obradach tych może uczestniczyć Komisja.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie mogą odstąpić od niniejszej dyrektywy w razie wyjątkowych warunków pogodowych lub geograficznych.

Artykuł 12

Zmiany niezbędne przy dostosowywaniu do postępu technicznego i naukowego wartości G parametrów oraz wymienionych w załączniku I metod analizy są przyjmowane przez komitet powołany art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/44/WE i zgodnie z procedurą określoną w jej art. 13 ust. 2.

Artykuł 13

1.   W celu zastosowania niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie dostarczają Komisji informacji dotyczących:

a)

wód wyznaczonych zgodnie z art. 4 ust. 1, w formie skróconej;

b)

rewizji wyznaczenia niektórych wód zgodnie z art. 4 ust. 2;

c)

przepisów ustanowionych w celu wprowadzenia nowych parametrów zgodnie z art. 9.

2.   Zastosowanie przepisów art. 11 przez Państwo Członkowskie wymaga niezwłocznego zawiadomienia o tym Komisji z podaniem przyczyn oraz przewidywanych terminów.

3.   Ogólnie, Państwa Członkowskie dostarczają Komisji, na jej uzasadniony wniosek, wszelkich informacji koniecznych do stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 14

Co trzy lata, a po raz pierwszy na lata 1993-1995 włącznie, Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wykonywania niniejszej dyrektywy w formie sprawozdania sektorowego, które obejmuje również inne stosowne dyrektywy wspólnotowe. Sprawozdanie to jest sporządzane na podstawie kwestionariusza lub szkicu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/692/EWG Rady z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (7). Kwestionariusz lub szkic jest przesyłany Państwom Członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem się okresu objętego sprawozdaniem. Sprawozdanie jest przesyłane Komisji w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia trzyletniego okresu objętego sprawozdaniem.

Komisja publikuje sprawozdanie wspólnotowe w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw Członkowskich.

Artykuł 15

Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa wewnętrznego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 16

Dyrektywa 79/923/EWG zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań Państw Członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa wewnętrznego dyrektyw, określonych w załączniku II, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 17

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 18

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r.

(2)  Dz.U. L 281 z 10.11.1979, str. 47. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 91/692/EWG (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48).

(3)  Zob. załącznik II, część A.

(4)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

(5)  Dz. U. L 264 z 25.9.2006, str. 20.

(6)  Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 52.

(7)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

JAKOŚĆ WÓD PRZEZNACZONYCH DO HODOWLI SKORUPIAKÓW

 

Parametr

G

I

Referencyjne metody analizy

Minimalna częstotliwość pobierania próbek i wykonywania pomiarów

1.

pH

jednostka pH.

 

7-9

Elektrometria

Zmierzone na miejscu podczas pobierania próbki.

Kwartalnie.

2.

Temperatura, oC.

Zrzut wpływający na wody zasiedlone przez skorupiaki nie może powodować wzrostu temperatury wód o więcej niż 2 oC w stosunku do temperatury wód niepodlegających wpływowi zrzutu.

 

Termometria

Zmierzone na miejscu podczas pobierania próbki.

Kwartalnie.

3.

Zabarwienie (po filtracji), mg PT/l.

 

Zrzut do wód zasiedlonych przez skorupiaki nie może powodować zmiany koloru wód po filtracji przekraczającej o 10 mg PT/l względem wód, na które zrzut nie wpłynął.

Filtracja przez membranę 0,45 μm

Metoda fotometryczna z zastosowaniem skali platynowo kobaltowej.

Kwartalnie.

4.

Zawiesina ciał stałych, mg/l.

 

Zrzut do wód zasiedlonych przez skorupiaki nie może powodować zwiększenia zawartości zawiesiny ciał stałych przekraczającej o 30 % zawartości w wodach, na które zrzut nie wpłynął.

Filtracja przez membranę 0,45 μm, suszenie przy 105 oC i ważenie.

Odwirowywanie (przez przynajmniej 5 minut przy średnim przyspieszeniu 2 800-3 200 g), suszenie przy 105 oC i ważenie.

Kwartalnie.

5.

Zasolenie, ‰

12-38 ‰

≤ 40 ‰

Zrzut do wód zasiedlonych przez skorupiaki nie może powodować zwiększenia ich zasolenia przekraczającego o 10 % zasolenia wód, na które zrzut nie wpłynął.

Konduktometria.

Co miesiąc.

6.

Tlen rozpuszczony-nasycenie

%

≥ 80 %.

≥ 70 % (wartość średnia)

Jeśli jeden z pomiarów wykazuje wartość niższą od 70 %, należy pomiary powtórzyć.

Poszczególny pomiar nie może wykazać wartości mniejszej od 60 %, chyba że nie powoduje to szkodliwych skutków dla rozwoju kolonii skorupiaków.

metoda Winklera.

metoda elektrochemiczna.

Co miesiąc, z przynajmniej jedną próbką reprezentatywną dla warunków niskotlenowych w dniu pobierania próbek. Jeśli jednak podejrzewane są duże zmiany dzienne, należy pobierać przynajmniej dwie próbki w ciągu jednego dnia.

7.

Węglowodory pochodzenia naftowego.

 

Węglowodory nie mogą występować w wodach zasiedlonych przez skorupiaki w takich ilościach, aby:

wytwarzać na powierzchni wody widoczną warstwę ani tworzyć osad na skorupiaku,

szkodliwie oddziaływać na skorupiaki.

Kontrola wizualna.

Kwartalnie.

8.

Substancje organofluoro-wcowane.

Stężenie każdej z substancji w mięsie skorupiaka wymaga ograniczenia tak, aby zgodnie z art. 1 jakość produktów ze skorupiaka pozostawała wysoka.

Stężenie każdej z substancji obecnych w wodzie zasiedlonej przez skorupiaki lub w mięsie skorupiaka nie może osiągać ani przekraczać poziomu wywierającego szkodliwy wpływ na skorupiaka i jego larwy.

Chromatografia gazowa po ekstrakcji odpowiednimi rozpuszczalnikami i oczyszczaniu.

Co pół roku.

9.

Metale

Stężenie każdej z substancji w mięsie skorupiaka wymaga ograniczenia, tak aby zgodnie z art. 1 jakość produktów ze skorupiaka pozostawała wysoka.

Stężenie każdej z substancji obecnych w wodzie zasiedlonej przez skorupiaki lub w mięsie skorupiaka nie może przekraczać poziomu powodującego szkodliwy wpływ na skorupiaka i jego larwy.

Należy brać pod uwagę synergię oddziaływania tych metali.

Spektrometria z absorpcją atomową, w razie potrzeby poprzedzona stężeniem i/lub ekstrakcją.

Co pół roku.

Srebro

(Ag)

Arsen

(As)

Kadm

(Cd)

Chrom

(Cr)

Miedź

(Cu)

Rtęć

(Hg)

Nikiel

(Ni)

Ołów

(Pb)

Cynk

(Zn)

mg/l

 

10.

Bakterie kałowe/100 ml

≤ 300 w mięsie skorupiaka i płynie międzyskorupowym skorupiaka

 

Metoda rozcieńczania z fermentacją w podłożach ciekłych, w przynajmniej trzech próbówkach i w trzech rozcieńczeniach. Subkulturowanie próbówek z wynikiem pozytywnym używając ośrodka potwierdzającego. Zliczanie zgodnie z MPN (liczbą najbardziej prawdopodobną). Temperatura inkubacji 44 ± 0,5 °C

Kwartalnie.

11.

Substancje wpływające na smak skorupiaka.

 

Stężenie niższe od dolnego może negatywnie wpłynąć na smak skorupiaka.

Organoleptyczne (smakowe) badanie skorupiaka przy przewidywaniu obecności jednej z tych substancji.

 

12.

Saxitoksyny (wytwarzane przez wiciowce).

 

 

 

 

Skróty:

G

=

wskaźnikowe

Ι

=

obowiązujące


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i jej zmiana

Dyrektywa Rady 79/923/CEE

(Dz.U. L 281 z 10.11.1979, str. 47)

 

Dyrektywa Rady 91/692/CEE

(Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48)

Wyłącznie załącznik I pkt e)

CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa wewnętrznego

(określonych w art. 16)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

79/923/EWG

6 listopada 1981

91/692/EWG

1 stycznia 1993


ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 79/923/EWG

Niniejsza dyrektywa

Art. 1

Art. 1

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 3

Art. 4 ust. 1 i 2

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 3

Art. 4 ust. 2

Art. 5

Art. 5

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy litera a)

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy litera b)

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy tiret trzecie

Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy litera c)

Art. 6 ust. 1 akapit drugi

Art. 6 ust. 1 akapit drugi

Art. 6 ust. 2

Art. 6 ust. 2

Art. 7

Art. 7

Art. 8

Art. 8

Art. 9

Art. 9

Art. 10

Art. 10

Art. 11

Art. 11

Art. 12

Art. 12

Art. 13 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

Art. 13 ust. 1 zdanie wprowadzające

Art. 13 akapit pierwszy tiret pierwsze

Art. 13 ust. 1 lit. a)

Art. 13 akapit pierwszy tiret drugie

Art. 13 ust. 1 lit. b)

Art. 13 akapit pierwszy tiret trzecie

Art. 13 ust. 1 lit. c)

Art. 13 akapit drugi

Art. 13 ust. 2

Art. 13 akapit trzeci

Art. 13 ust. 3

Art. 14

Art. 14

Art. 15 ust. 1

Art. 15 ust. 2

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 16

Art. 18

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III