20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/414


DYREKTYWA RADY 2006/108/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 90/377/EWG (2) i 2001/77/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11.

(2)  Dz.U. L 185 z 17.7.1990, str. 16.

(3)  Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33.


ZAŁĄCZNIK

ENERGIA

1.

31990 L 0377: dyrektywa Rady 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz.U. L 185 z 17.7.1990, str. 16), zmieniona:

31993 L 0087: dyrektywą Komisji 93/87/EWG z dnia 22.10.1993 r. (Dz.U. L 277 z 10.11.1993, str. 32),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1882: rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.9.2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

a)

W załączniku I punkt 11 dodaje się następujące pozycje:

„—   Bułgaria: Sofia,”

„—   Rumunia: Bukareszt,”;

b)

W załączniku II część I punkt 2 dodaje się następujące pozycje:

„—   Bułgaria: cały kraj,”

„—   Rumunia: cały kraj”.

2.

32001 L 0077: dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

a)

W załączniku, po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

1,7

6

11(7)”

oraz po pozycji dotyczącej Portugalii:

„Rumunia

14,9

28

33”

b)

W załączniku, pozycja dotycząca Wspólnoty otrzymuje brzmienie:

„Wspólnota

372

13,2

21”

c)

W załączniku, przypisy (**) i (***) otrzymują brzmienie:

„(**)

Dane te odnoszą się do krajowej produkcji RES-Ε w 1997 r., z wyjątkiem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w przypadku których dane te odnoszą się do roku 1999, oraz Bułgarii i Rumunii, w przypadku których dane te odnoszą się do roku 2001.

(***)

Udział procentowy RES-Ε w 1997 r. (w latach 1999-2000 dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w 2001 r. dla Bułgarii i Rumunii) oraz w 2010 r. oblicza się na podstawie krajowej produkcji RES-Ε podzielonej przez krajowe zużycie energii elektrycznej brutto. Dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji krajowe zużycie energii elektrycznej brutto oblicza się na podstawie danych z 2000 r. Dla Bułgarii i Rumunii krajowe zużycie energii elektrycznej brutto oblicza się na podstawie danych z 2001 r. W przypadku handlu wewnętrznego RES-Ε (z uznaną certyfikacją bądź zarejestrowanym pochodzeniem) obliczenie tych udziałów procentowych wpłynie na wyniki dotyczące roku 2010 dla danego państwa członkowskiego, lecz nie na wynik ogółem dla całej Wspólnoty.”.

d)

W załączniku, w przypisie odnoszącym się do pozycji dotyczącej Bułgarii dodaje się następujący tekst:

„(7)

Na podstawie analizy wstępnej oraz zaktualizowanych informacji, 11 % cel określono w oparciu o pozytywne zmiany w zakresie źródeł odnawialnych oraz sprzyjające warunki klimatyczne. Możliwość osiągnięcia tego indykatywnego celu w dużej mierze zależy od wielkości całkowitych opadów rocznych, okresu, w których występują opady w ciągu roku oraz pozostałych czynników klimatycznych mających znaczący wpływ na poziom produkcji energii wodnej oraz wykorzystania energii słonecznej i energii wiatru. Ponadto wykorzystanie RES jest ograniczone odpowiednim prawodawstwem w dziedzinie środowiska i dziedzinach pokrewnych, które odpowiadają właściwemu prawodawstwu UE.”.