8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/60


Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 363 z dnia 20 grudnia 2006 r. )

Strona 214, załącznik, rozdział V, litera h), kolumny o nagłówku „Kraj”/„Chirurgia plastyczna Minimalna długość szkolenia: 5 lat”:

zamiast:

„United Kingdom”/„Cirugía plástica”,

powinno być:

„United Kingdom”/„Plastic surgery”.