24.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/12


DECYZJA nr 1718/2006/WEPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 150 ust. 4 i art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski sektor audiowizualny ma do odegrania kluczową rolę w procesie kształtowania się obywatelstwa europejskiego, ponieważ stanowi on jeden z głównych środków przekazywania wspólnych podstawowych wartości społecznych i kulturalnych Unii społecznościom europejskim, a w szczególności ludziom młodym. Celem wspólnotowego wsparcia jest umożliwienie europejskiemu sektorowi audiowizualnemu propagowania dialogu międzykulturowego, zwiększania wzajemnej świadomości wśród kultur europejskich oraz rozwoju ich politycznego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego potencjału, co stanowi prawdziwą wartość dodaną w dziele urzeczywistniania obywatelstwa europejskiego. Wsparcie takie ma na celu wzmocnienie konkurencyjności, a w szczególności zwiększenie udziału w rynku europejskim niekrajowych utworów europejskich.

(2)

Konieczne jest także wspieranie aktywnej postawy obywatelskiej oraz podjęcia szerszych działań na rzecz zapewnienia poszanowania zasady godności ludzkiej, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji i wykluczenia, w tym rasizmu i ksenofobii.

(3)

Wszelkie działania podejmowane w ramach tego programu powinny pozostawać w zgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 11 dotyczącym wolności wypowiedzi i pluralizmu mediów.

(4)

Artykuł 22 wspomnianej Karty stwierdza, że Unia szanuje zróżnicowanie kulturalne i językowe. Dlatego też konieczne jest zwracanie uwagi na konkretne potrzeby mniejszych państw członkowskich oraz tych, które posiadają więcej niż jeden obszar językowy.

(5)

Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego uwzględnia art. 151 Traktatu.

(6)

Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego mieści się także w zakresie nowych celów strategicznych Unii wytyczonych przez Radę Europejską w Lizbonie w dniach 23–24 marca 2000 r., mianowicie: zwiększenia szkoleń, zatrudnienia, reformy gospodarczej oraz spójności społecznej w ramach gospodarki opartej na wiedzy. W swoich konkluzjach Rada Europejska stwierdziła, że „sektor treści cyfrowych tworzy wartość dodaną poprzez wykorzystywanie i tworzenie sieci europejskiej różnorodności kulturowej”. Podejście to znalazło potwierdzenie w konkluzjach Rady Europejskiej w Brukseli z dni 20–21 marca 2003 r.

(7)

Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego opiera się na znaczącym doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji programów MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus i MEDIA – Szkolenia (4), które wspierały rozwój europejskiego przemysłu audiowizualnego od 1991 r., jak to wyraźnie potwierdzono w ocenach dotyczących tych programów.

(8)

Otrzymane wyniki dowiodły, że działanie Wspólnoty powinno skupiać się w szczególności:

w fazie przedprodukcyjnej utworów audiowizualnych, na tworzeniu europejskich utworów audiowizualnych, a także nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w tej dziedzinie, przy czym ten drugi element należy postrzegać jako integralną część procesu przedprodukcyjnego utworów audiowizualnych,

w fazie poprodukcyjnej utworów audiowizualnych, na dystrybucji, pokazach kinowych oraz propagowaniu europejskich utworów audiowizualnych,

na digitalizacji przyczyniającej się w decydującym stopniu do wzmocnienia sektora audiowizualnego i będącej główną cechą programu MEDIA 2007. Wspieranie usług cyfrowych i katalogów europejskich jest jednym z priorytetów programu w celu przezwyciężenia fragmentaryzacji europejskiego rynku audiowizualnego.

(9)

Program MEDIA powinien stanowić zachętę dla autorów (scenarzystów i reżyserów) w trakcie tworzenia dzieł oraz stanowić dla nich zachętę do rozwijania i przyjmowania nowych technik twórczych, które wzmocnią zdolność innowacyjną europejskiego sektora audiowizualnego.

(10)

W kwestii projekcji filmowych istnieje więcej niż jedna platforma digitalizacji, w zależności od zastosowań, użytkowników i potrzeb. Pilotażowe projekty programu MEDIA stanowią pole doświadczalne dla rozwoju sektora audiowizualnego w przyszłości.

(11)

Programy MEDIA Plus i MEDIA – Szkolenia uzupełniało działanie przygotowawcze „Wzrost gospodarczy a sektor audiowizualny: Inicjatywa audiowizualna i2i”, które ze swojej strony stanowiło kolejny etap wprowadzania w życie polityki wsparcia Wspólnoty dla sektora audiowizualnego. Głównym celem tego działania było znalezienie rozwiązań problemów dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tym sektorze. Ocena działania „Wzrost gospodarczy a sektor audiowizualny: Inicjatywa audiowizualna i2i” potwierdziła, że zaspokoiło ono potrzeby sektora, oraz dowiodła konieczności kontynuacji działania Wspólnoty w tym zakresie, natomiast należałoby w większym stopniu ukierunkować je na konkretne potrzeby sektora audiowizualnego.

(12)

Europejski sektor audiowizualny charakteryzuje się znacznym potencjałem wzrostu, innowacyjności i dynamiki, fragmentaryzacją rynku jako funkcji różnorodności kulturowej i językowej oraz, co za tym idzie, dużą liczbą chronicznie niedokapitalizowanych MŚP i bardzo małych przedsiębiorstw. Do celów realizacji wsparcia ze strony Wspólnoty powinno uwzględnić się specyficzny charakter sektora audiowizualnego i zapewnić jak najdalej idące uproszczenie, w zależności od kwoty wsparcia, procedur administracyjnych oraz finansowych, a także ich dostosowanie do celów, praktyk i wymogów sektora.

(13)

Jedną z większych przeszkód dla konkurencji na terytorium całej UE jest niemal całkowity brak przedsiębiorstw specjalizujących się w udzielaniu finansowania kredytowego w sektorze audiowizualnym.

(14)

Komisja oraz państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu wsparcia przez nich sektora audiowizualnego, w szczególności wyników działania przygotowawczego „Wzrost gospodarczy a sektor audiowizualny: Inicjatywa sudiowizualna i2i”, aby ustalić, w jakim stopniu przyszłe wsparcie może uprościć opracowywanie specjalistycznych ofert finansowania kredytowego dla sektora MŚP.

(15)

Systemy finansowania kredytowego, które zostały opracowane w państwach członkowskich w celu promocji krajowych projektów audiowizualnych oraz uruchomienia kapitału prywatnego, powinny zostać sprawdzone w celu ustalenia, czy taki kapitał mógłby zostać udostępniony na europejskie projekty o charakterze ponadnarodowym.

(16)

Zwiększona przejrzystość i upowszechnianie informacji dotyczących europejskiego rynku audiowizualnego czynią podmioty tego sektora, w szczególności MŚP, bardziej konkurencyjnymi. Mogłoby to zwiększyć poczucie pewności prywatnych inwestorów poprzez zrozumienie potencjału tego sektora. Ułatwia to również ocenę działania Wspólnoty oraz monitorowanie jego przebiegu. Uczestnictwo Unii Europejskiej w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym powinno dopomóc w realizacji tych celów.

(17)

We Wspólnocie 25 państw członkowskich współpraca w coraz większym stopniu staje się strategicznym sposobem na wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu filmowego. Stąd też istnieje potrzeba większego wsparcia dla projektów unijnych sieci współpracy na wszelkich poziomach programu MEDIA: szkoleń, przygotowania utworu, rozpowszechniania i promocji. Dotyczy to w szczególności współpracy z podmiotami z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po dniu 30 kwietnia 2004 r. Należy podkreślić, że wszelkie strategie współpracy pomiędzy stronami działającymi w sektorze audiowizualnym powinny być zgodne ze wspólnotowym prawem konkurencji.

(18)

Publiczne wsparcie dla kina na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym jest konieczne dla przezwyciężenia trudności strukturalnych sektora oraz dla umożliwienia europejskiemu przemysłowi audiowizualnemu sprostania wyzwaniom globalizacji.

(19)

Kraje przystępujące do Unii Europejskiej oraz te z państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, uznaje się za potencjalnych uczestników programów wspólnotowych, zgodnie z porozumieniami zawartymi z tymi państwami.

(20)

Należy wzmocnić współpracę między MEDIA i Eurimages, która nie prowadziłaby jednak do integracji w kwestiach finansowych i administracyjnych.

(21)

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. przyjęła „Agendę dla Bałkanów Zachodnich: kontynuacja drogi ku integracji europejskiej”, zapewniającą, iż programy wspólnotowe powinny być otwarte dla państw uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia na podstawie umów ramowych zawartych między Wspólnotą a powyższymi krajami.

(22)

Pozostałe kraje europejskie będące stronami Konwencji Rady Europy o telewizji ponadgranicznej są integralną częścią europejskiej przestrzeni audiowizualnej i tym samym powinny, jeżeli wyrażą takie życzenie i z uwzględnieniem względów budżetowych lub priorytetów ich przemysłów audiowizualnych, mieć możliwość uczestnictwa w niniejszym programie lub korzystania z niego w ramach bardziej ograniczonej formuły wspólpracy, na podstawie przyznanych środków uzupełniających i szczególnych ustaleń zgodnie z warunkami, które zostaną określone w porozumieniach między zainteresowanymi stronami.

(23)

Współpraca z innymi krajami pozaeuropejskimi, rozwijająca się na bazie wzajemnych i zrównoważonych interesów, może być źródłem wartości dodanej dla europejskiego przemysłu audiowizualnego w zakresie promocji, dostępu do rynku, dystrybucji, rozpowszechniania oraz projekcji utworów europejskich w tych krajach. Taka współpraca powinna być rozwijana na podstawie przyznanych środków uzupełniających oraz na podstawie szczególnych uzgodnień w drodze ustaleń między zainteresowanymi stronami.

(24)

Powinny zostać wprowadzone w życie odpowiednie środki zapobiegające nieprawidłowościom oraz nadużyciom finansowym, a także pozwalające odzyskać środki utracone, przekazane lub w niewłaściwy sposób wykorzystane.

(25)

Niniejsza decyzja ustala dla całego okresu funkcjonowania programu kopertę finansową stanowiącą podstawowe odniesienie, w rozumieniu pkt 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (5), dla władzy budżetowej w trakcie corocznej procedury budżetowej.

(26)

Należy przyjąć środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji zgodnie z decyzją 1999/468/WE Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6).

(27)

Ustalenia w kwestii monitorowania i oceny działań powinny obejmować szczegółowe sprawozdania roczne, jak również konkretne, wymierne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele i wskaźniki.

(28)

Należy przewidzieć przepisy dotyczące środków regulujących przejście z programów MEDIA Plus i MEDIA – Szkolenia do programu ustanowionego na podstawie niniejszej decyzji.

(29)

W związku z tym, że cele niniejszej decyzji nie mogą być osiągnięte w wystarczający sposób przez państwa członkowskie, a – ze względu na skalę i skutki działania – mogą zostać osiągnięte w lepszy sposób na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I

CELE GLOBALNE PROGRAMU ORAZ BUDŻET

Artykuł 1

Cele globalne oraz priorytety programu

1.   Niniejsza decyzja ustanawia program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego, zwany dalej „programem”, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2.   Sektor audiowizualny jest najważniejszym środkiem przekazu pozwalającym rozpowszechniać i rozwijać europejskie wartości kulturalne, a także tworzyć przyszłościowe miejsca pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Jego kreatywność pozytywnie wpływa na konkurencyjność oraz atrakcyjność kulturalną dla społeczeństwa. Celem programu jest wzmocnienie ekonomiczne sektora audiowizualnego, aby mógł on skuteczniej wypełniać swoje kulturowe role poprzez rozwijanie przemysłu o silnej i zróżnicowanej treści oraz wartościowego i dostępnego dziedzictwa, a także aby zwiekszyć wartośc krajowego wsparcia.

Celami globalnymi programu są:

a)

ochrona oraz podkreślanie wartości różnorodności kulturowej i językowej oraz kinematograficznego i audiowizualnego dziedzictwa europejskiego, zapewnianie społeczeństwu dostępu do niego, a także promowanie dialogu pomiędzy kulturami;

b)

zapewnienie intensywniejszego obiegu i większego kręgu widzów europejskim utworom audiowizualnym na terenie Unii Europejskiej i poza nią, także poprzez bliższą współpracę zainteresowanych podmiotów;

c)

wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego w ramach otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku sprzyjającego zatrudnieniu, także poprzez promowanie powiązań pomiędzy specjalistami z sektora audiowizualnego.

3.

a)

w fazie przedprodukcyjnej: nabywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie audiowizualnej oraz tworzenie europejskich utworów audiowizualnych;

b)

w fazie poprodukcyjnej: dystrybucję oraz promocję europejskich utworów audiowizualnych;

c)

programy pilotażowe mające na celu dostosowanie programu do zmian zachodzących na rynku.

4.

a)

promowanie kreatywności w sektorze audiowizualnym, jak również poznawanie i rozpowszechnianie europejskiego dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego;

b)

umacnianie struktury europejskiego sektora audiowizualnego, w szczególności MŚP;

c)

zmniejszanie, wewnątrz europejskiego rynku audiowizualnego, różnic między krajami o dużych zdolnościach produkcji audiowizualnej a krajami lub regionami o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub o niewielkiej powierzchni i zasięgu językowym;

d)

śledzenie zmian zachodzących na rynku w zakresie digitalizacji, łącznie z promocją atrakcyjnych katalogów cyfrowych europejskich filmów na platformach cyfrowych.

Artykuł 2

Koperta finansowa

1.   Koperta finansowa przeznaczona na realizację niniejszego programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 1 wynosi 754 950 000 EUR. Szacunkowy podział tej kwoty według dziedzin odzwierciedlono w załączniku rozdział II pkt 1.4.

2.   Kwotę rocznych środków zatwierdza władza budżetowa w ramach limitów określonych w ramach finansowych.

ROZDZIAŁ II

SZCZEGÓŁOWE CELE DOTYCZĄCE FAZY PRZEDPRODUKCYJNEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

Artykuł 3

Nabywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie audiowizualnej

1)

wzmocnienie umiejętności europejskich specjalistów z sektora audiowizualnego w dziedzinie rozwoju, produkcji, dystrybucji/rozpowszechniania oraz promocji, i wpływ w ten sposób na poprawę jakości oraz potencjału europejskich utworów audiowizualnych. Program szczególnie wspiera działania obejmujące:

a)

techniki pisania scenariuszy w celu poprawy jakości europejskich utworów audiowizualnych, jak również zwiększenia ich potencjalnego obiegu;

b)

ekonomiczne, finansowe i handlowe zarządzanie produkcją, dystrybucją i promocją utworów audiowizualnych w celu umożliwienia opracowania strategii europejskich już na etapie przygotowania projektu;

c)

włączenie technologii cyfrowych w fazie przed-i poprodukcyjnej, na etapie dystrybucji, marketingu oraz archiwizowania europejskich programów audiowizualnych.

Ponadto zapewnia się uczestnictwo specjalistów oraz wykładowców pochodzących z krajów innych niż te, w których mają miejsce działania szkoleniowe korzystające ze wsparcia na podstawie pkt 2 lit. a), b) i c);

2)

zwiększanie europejskiego wymiaru działań szkoleniowych w sektorze audiowizualnym poprzez:

a)

wsparcie dla tworzenia sieci oraz zwiększania mobilności europejskich specjalistów w dziedzinie kształcenia, w szczególności zaś wsparcie dla:

europejskich szkół filmowych,

instytucji szkoleniowych,

partnerów z sektora zawodowego;

b)

kształcenie wykładowców;

c)

wsparcie dla szkół filmowych;

d)

organizacja działań koordynacyjnych oraz promocyjnych dla podmiotów wspieranych w ramach działań wymienionych w pkt 1;

3)

umożliwianie, dzięki przyznawanym stypendiom, uczestnictwa specjalistów pochodzących z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po dniu 30 kwietnia 2004 r., w działaniach szkoleniowych wymienionych w pkt1.

Środki wymienione w pkt 1, 2 i 3 są wprowadzane w życie zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku.

Artykuł 4

Przygotowanie projektu

1.

a)

wspieranie realizacji projektów produkcji przeznaczonych na rynek europejski oraz międzynarodowy, pochodzących z niezależnych wytwórni;

b)

pomoc w opracowywaniu planów finansowych dla przedsiębiorstw oraz projektów produkcji europejskich, w szczególności finansowania koprodukcji.

2.   Komisja czuwa nad tym, aby działania realizowane w ramach doskonalenia zawodowego oraz działania wymienione w ust. 1 wzajemnie się uzupełniały.

3.   Środki wymienione w ust. 1 i 2 są wprowadzane w życie zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE CELE DOTYCZĄCE FAZY POPRODUKCYJNEJ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

Artykuł 5

Dystrybucja i rozpowszechnianie

a)

wzmacnianie europejskiego sektora dystrybucji, poprzez zachęcenie dystrybutorów do inwestowania w koprodukcję, nabywanie oraz promocję niekrajowych filmów europejskich, oraz ustalenie skoordynowanych strategii marketingowych;

b)

poprawę obiegu niekrajowych filmów europejskich na rynku europejskim oraz międzynarodowym poprzez przyjęcie środków zachęcających do ich wywozu, dystrybucji na wszelkiego typu nośnikach oraz ich wyświetlania w kinach;

c)

propagowanie ponadnarodowego rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych wyprodukowanych przez niezależne wytwórnie, poprzez zachęcanie do współpracy z jednej strony między mediami radiowo-telewizyjnymi oraz między niezależnymi producentami i dystrybutorami z drugiej strony;

d)

zachęcanie do digitalizacji europejskich utworów audiowizualnych oraz rozwoju konkurencyjnego rynku cyfrowego;

e)

zachęcanie kin do wykorzystywania możliwości związanych z dystrybucją utworów w postaci cyfrowej.

Środki wymienione w lit. a)–e) są wprowadzane w życie zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku.

Artykuł 6

Promocja

a)

poprawa obiegu europejskich utworów audiowizualnych, poprzez zapewnienie europejskiemu sektorowi audiowizualnemu dostępu do profesjonalnych rynków europejskich i międzynarodowych;

b)

ułatwienie dostępu europejskiej i międzynarodowej publiczności do europejskich utworów audiowizualnych;

c)

wspieranie wspólnych działań organizowanych przez międzynarodowe instytucje zajmujące się promocją filmów oraz programów audiowizualnych;

d)

wspieranie działań promujących europejskie dziedzictwo kinematograficzne i audiowizualne oraz poprawa społecznego dostępu do nich tak na europejskim, jak i na międzynarodowym poziomie.

Środki wymienione w lit. a)–d) są wprowadzane w życie zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku.

ROZDZIAŁ IV

PROJEKTY PILOTAŻOWE

Artykuł 7

Projekty pilotażowe

1.   Program może wspierać programy pilotażowe w celu zapewnienia jego dostosowania się do zmian zachodzących na rynku, ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie i wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

2.   Do celów wprowadzenia w życie ust. 1 Komisja korzysta z konsultacji z grupami doradztwa technicznego składającymi się z ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie na wniosek Komisji.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU ORAZ PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 8

Przepisy dotyczące państw trzecich

1.

a)

Kraje EFTA będące członkami EOG, zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG;

b)

kraje przystępujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej UE na zasadach ogólnych oraz zgodnie z ogólnymi warunkami i przepisami dotyczącymi uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych, określonymi odpowiednio przez porozumienie ramowe oraz decyzje Rad Stowarzyszenia;

c)

kraje Bałkanów Zachodnich zgodnie z warunkami określonymi z tymi krajami po zawarciu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach wspólnotowych.

2.   Program jest również otwarty na uczestnictwo krajów będących stronami Konwencji Rady Europy w sprawie telewizji ponadgranicznej innych niż wymienione w ust. 1, pod warunkiem otrzymania środków uzupełniających i na warunkach, które zostaną uzgodnione między zainteresowanymi stronami.

3.   Otwarcie programu dla europejskich państw trzecich, o których mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od uprzedniego sprawdzenia zgodności ich ustawodawstwa krajowego z prawodawstwem wspólnotowym, włącznie z art. 6 ust. 5 dyrektywy Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (7). Ten przepis nie ma zastosowania do działań przewidzianych w art. 3 niniejszej decyzji.

4.   Ponadto program jest otwarty na współpracę z innymi państwami trzecimi, które zawarły z Unią Europejską układy o stowarzyszeniu lub współpracy, zawierające klauzule dotyczące sektora audiowizualnego i na podstawie środków uzupełniających oraz specjalnych warunków, które zostaną uzgodnione. Kraje Bałkanów Zachodnich wymienione w ust. 1, które nie wyrażają woli pełnego uczestnictwa w programie, mogą z nim współpracować na warunkach określonych w niniejszym ustępie.

Artykuł 9

Przepisy finansowe

1.   Beneficjentami programu mogą być osoby prawne i fizyczne.

Bez uszczerbku dla porozumień i konwencji, których umawiającą się stroną jest Wspólnota, przedsiębiorstwa będące beneficjentami programu są i pozostają własnością, bezpośrednią lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich.

2.   Komisja może podjąć decyzję, w zależności od beneficjentów oraz rodzaju działań, czy istnieją podstawy do zwolnienia ich z weryfikacji umiejętności i kwalifikacji zawodowych wymaganych w celu pomyślnej realizacji działania lub programu prac. Komisja może także wziąć pod uwagę rodzaj wspieranej działalności, szczególny profil docelowej publiczności danego sektora audiowizualnego oraz cele programu.

3.   W zależności od rodzaju działań pomoc finansowa może przybrać formę dotacji lub stypendiów, lub jakiegokolwiek innego instrumentu, na który zezwala rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (8). Komisja może również przyznać nagrody za działania lub projekty zrealizowane w ramach programu. W zależności od rodzaju działania można uzyskać zezwolenie na stosowanie skali kosztów jednostkowych lub finansowanie ryczałtowe dla kwot nie większych niż wymienione w art. 181 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (9).

4.   Komisja stosuje się do zasady proporcjonalności w kwestii wymogów administracyjnych i finansowych, takich jak kryteria kwalifikacji oraz zdolność finansowa w odniesieniu do wielkości przyznanej dotacji.

5.   Pomoc finansowa przyznawana w ramach programu nie może przekroczyć 50 % ostatecznych kosztów działań objętych wsparciem. Jednak w szczególnych przypadkach wymienionych w załączniku pomoc finansowa może osiągnąć 75 %. Ponadto pomoc taką przyznaje się przy zapewnieniu przejrzystości i obiektywności procedur przyznawania.

6.   Zgodnie ze specyficzną naturą współfinansowanych działań oraz w zgodzie z art. 112 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 Komisja może uznać wydatki bezpośrednio związane z realizacją działania objętego wsparciem za wydatki kwalifikujące się do otrzymania pomocy, nawet jeżeli zostały one częściowo poniesione przez beneficjenta przed procedurą selekcyjną.

7.   Zgodnie z art. 113 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz w związku z art. 172 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 współfinansowanie może być zrealizowane w całości lub częściowo w postaci niepieniężnej, pod warunkiem że wartość wkładu nie przekroczy kosztów rzeczywiście poniesionych i należycie popartych dokumentacją księgową lub kosztów ogólnie akceptowanych na danym rynku. Do tych wkładów można włączyć lokale udostępnione w celu szkolenia lub promocji.

8.   Zwroty wszelkich kwot przyznanych w ramach programu, zarówno tych pochodzących z programów MEDIA (1991–2006), jak i kwot niewykorzystanych przez wybrane projekty, są przydzielane na potrzeby programu MEDIA 2007.

Artykuł 10

Wprowadzenie w życie niniejszej decyzji

1.   Komisja jest zobowiązana do realizacji programu zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku.

2.

a)

ogólne wytyczne dotyczące wszystkich środków opisanych w załączniku;

b)

treść zaproszeń do składania wniosków, określanie kryteriów oraz procedur dotyczących selekcji projektów;

c)

kwestie dotyczące rocznego wewnętrznego podziału środków przypisanych do programu, włącznie z przydzielaniem ich do działań przewidzianych w dziedzinach doskonalenia zawodowego, rozwoju, dystrybucji/rozpowszechniania oraz promocji;

d)

ustalenia dotyczące monitorowania i oceny działań;

e)

wszelkie wnioski o przyznanie funduszy wspólnotowych w wysokości przekraczającej 200 000 EUR na jednego beneficjenta w roku w dziedzinie szkoleń i promocji, 200 000 EUR w dziedzinie rozwoju i 300 000 EUR w dziedzinie dystrybucji;

f)

wybór projektów pilotażowych omówionych w art. 7.

3.   Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji, dotyczące wszelkich innych kwestii, przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

3.   Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

5.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Biura MEDIA Desks

1.   Europejska sieć biur MEDIA Desks działa jako organ wykonawczy w zakresie rozpowszechniania informacji o programie na poziomie krajowym, w szczególności w kwestii projektów transgranicznych, poprawiając jego rozpoznawalność i stymulując jego wykorzystanie, jednocześnie działając zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) oraz ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, jak określono w załączniku rozdział II pkt 2.2.

2.   Biura MEDIA Desks zachęca się do współpracy poprzez sieci, w szczególności sieci sąsiedzkie, w celu uproszczenia wymiany i kontaktów pomiędzy specjalistami, publicznej świadomości kluczowych wydarzeń, które uzyskały wsparcie programu, a także nagród.

3.

a)

posiadanie stosownej ilości personelu o umiejętnościach zawodowych i językowych odpowiednich do wymogów pracy w środowisku współpracy międzynarodowej;

b)

posiadanie odpowiedniej infrastruktury, szczególnie w zakresie sprzętu informatycznego oraz środków komunikacji;

c)

działanie w kontekście administracyjnym pozwalającym na właściwe wywiązywanie się z zadań i unikanie wszelkich konfliktów interesów.

Artykuł 13

Spójność i komplementarność

1.   Podczas realizacji programu Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność i komplementarność w odniesieniu do innych istotnych polityk, programów i działań Wspólnoty, które mają wpływ na dziedzinę audiowizualną oraz na szkolenia.

2.   Komisja zapewnia również koordynację tego programu oraz innych programów Wspólnoty w zakresie edukacji, szkoleń, badań naukowych oraz społeczeństwa informacyjnego.

3.   Komisja zapewnia skuteczne współdziałanie pomiędzy tym programem a programami i działaniami oraz szkoleniami w dziedzinie audiowizualnej w ramach współpracy Wspólnoty z państwami niebędącymi członkami UE oraz odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Radą Europy (Eurimages i Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, zwane dalej „obserwatorium”).

Artykuł 14

Nadzór i ocena

1.   Komisja zapewnia, że działania podejmowane na podstawie niniejszej decyzji podlegają ocenie wstępnej, monitorowaniu oraz ocenie ex post. Wyniki procesu monitorowania i oceny są uwzględniane podczas realizacji programu.

Komisja zapewnia regularną, niezależną i zewnętrzną ocenę programu. W celu skutecznej oceny programu Komisja może przetwarzać dane, by umożliwić nadzór nad wszystkimi działaniami wspieranymi przez program. Ocena powinna brać pod uwagę ustalenia Komitetu dotyczące monitorowania i oceny, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. d).

Monitorowanie obejmuje sporządzanie sprawozdań wymienionych w ust. 2 lit. a) i c), jak również konkretne działania.

2.   Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów:

a)

sprawozdanie okresowe oceniające wyniki oraz aspekty jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji niniejszego programu, najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu programu;

b)

komunikat w sprawie kontynuacji niniejszego programu, najpóźniej cztery lata po rozpoczęciu programu;

c)

szczegółowe sprawozdanie oceniające ex post, obejmujące wykonanie i wyniki programu na zakończenie jego wykonania do dnia 31 grudnia 2015 r.

Komisja publikuje i rozpowszechnia za pomocą biur Media Desks wszelkie istotne dane statystyczne i analizy.

3.   Sprawozdania sporządzone zgodnie z ust. 2 lit. a) i c) wskazują wartość dodaną programu.

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

Działania rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 2006 r. na podstawie decyzji Rady 2000/821/WE (10) oraz decyzji nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11) są nadal prowadzone, aż do ich zakończenia zgodnie z przepisami tych decyzji.

Komitet przewidziany w art. 8 decyzji 2000/821/WE oraz art. 6 decyzji nr 163/2001/WE zostaje zastąpiony przez komitet przewidziany w art. 11 niniejszej decyzji.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO I UCZESTNICTWO W EUROPEJSKIM OBSERWATORIUM AUDIOWIZUALNYM

Artykuł 16

Informacje dotyczące europejskiego sektora audiowizualnego

Unia Europejska przyczynia się do zapewnienia większej przejrzystości oraz szerszego rozpowszechniania informacji dotyczących europejskiego sektora audiowizualnego.

Artykuł 17

Uczestnictwo w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

Do celów wprowadzania w życie przepisów art. 16 Unia Europejska pozostaje członkiem obserwatorium przez cały czas trwania programu.

Komisja reprezentuje Unię Europejską w jej relacjach z obserwatorium.

Artykuł 18

Wkład w realizację celów programu

a)

promując przejrzystość rynku poprzez lepszą porównywalność danych zgromadzonych w różnych krajach i zapewniając podmiotom dostęp do statystyk oraz informacji finansowych i prawnych, szczególnie dotyczących państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po dniu 30 kwietnia 2004 r., co pozwala na zwiększenie konkurencyjności oraz na lepszy rozwój europejskiego sektora audiowizualnego;

b)

umożliwiając skuteczniejsze monitorowanie programu i ułatwiając jego ocenę.

Artykuł 19

Monitorowanie i ocena

Monitorowanie i ocena uczestnictwa Unii Europejskiej w obserwatorium są przeprowadzane w ramach monitorowania i oceny programu, zgodnie z art. 14.

ROZDZIAŁ VII

WEJŚCIE W ŻYCIE

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

P. LEHTOMÄKI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 39.

(2)  Dz.U. C 164 z 5.7.2005, str. 76.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. C 251 E z 17.10.2006, str. 1) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(4)  Programy ustanowione odpowiednio:

decyzją Rady 90/685/EWG z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wprowadzania w życie programu działania w celu promocji rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego (MEDIA) (1991–1995) (Dz.U. L 380 z 31.12.1990, str. 37) (MEDIA I),

decyzją Rady 95/563/WE z dnia 10 lipca 1995 r. w sprawie wprowadzania w życie programu zachęcającego do rozwijania i dystrybucji europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA II – rozwój i dystrybucja) (1996–2000) (Dz.U. L 321 z 30.12.1995, str. 25) i decyzją Rady 95/564/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzania w życie programu szkoleniowego dla osób zatrudnionych w europejskim przemyśle audiowizualnym (Media II – kształcenie) (Dz.U. L 321 z 30.12.1995, str. 33) (MEDIA II),

decyzją Rady nr 2000/821/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005) (Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82). Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1) (MEDIA Plus), oraz

decyzją nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA – kształcenie) (2001–2005) (Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1). Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (MEDIA – Szkolenia).

(5)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(7)  Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str. 23.

(8)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(9)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(10)  Dz.U. L 13 z 17.1.2002, str. 82.

(11)  Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

ROZDZIAŁ I

CELE OPERACYJNE I DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ BYĆ WPROWADZONE ŻYCIE

1.   Nabywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie audiowizualnej

1.1.   Zwiększenie umiejętności europejskich specjalistów z sektora audiowizualnego w zakresie rozwoju, produkcji, dystrybucji/rozpowszechniania oraz promocji w celu poprawy jakości oraz potencjału europejskich utworów audiowizualnych.

1.1.1.   Techniki pisania scenariuszy

Cel operacyjny

Umożliwienie doświadczonym scenarzystom doskonalenia umiejętności rozwijania technik opartych na tradycyjnych i interaktywnych metodach pisania.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie opracowywania, wprowadzania w życie oraz aktualizacji modułów szkoleniowych dotyczących określania publiczności docelowej, publikacji i przygotowywania scenariuszy przeznaczonych dla międzynarodowej publiczności oraz relacji pomiędzy m.in. scenarzystą, redaktorem scenariusza, reżyserem, producentem oraz dystrybutorem.

Wspieranie kształcenia na odległość, a także wymiany oraz relacji partnerskich łączących kraje i regiony o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub ograniczonym zasięgu językowym lub geograficznym.

1.1.2.   Zarządzanie ekonomiczne, finansowe i handlowe w ramach produkcji, dystrybucji oraz promocji utworów audiowizualnych

Cel operacyjny

Rozwijanie umiejętności specjalistów w zakresie przyswajania i włączania wymiaru europejskiego podczas przygotowania utworu, produkcji, marketingu, dystrybucji/rozpowszechniania oraz promocji programów audiowizualnych.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie opracowywania, wdrażania oraz aktualizacji modułów szkoleniowych dotyczących zarządzania z uwzględnieniem wymiaru europejskiego.

Wspieranie kształcenia na odległość, a także wymiany oraz relacji partnerskich łączących kraje i regiony o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub ograniczonym zasięgu językowym lub geograficznym.

1.1.3.   Uwzględnienie technologii cyfrowych przy produkcji, postprodukcji, dystrybucji, marketingu oraz archiwizowania europejskich programów audiowizualnych

Cel operacyjny

Rozwijanie umiejętności specjalistów w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych, szczególnie w dziedzinie produkcji, postprodukcji, dystrybucji, marketingu, archiwizowania i multimediów.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie opracowywania, wprowadzania w życie i aktualizacji modułów szkoleniowych w dziedzinie cyfrowych technologii audiowizualnych.

Wspieranie kształcenia na odległość, a także wymiany oraz relacji partnerskich łączących kraje i regiony o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub ograniczonym zasięgu językowym lub geograficznym.

1.2.   Zwiększenie wymiaru europejskiego działań szkoleniowych w sektorze audiowizualnym

1.2.1.   Wsparcie dla tworzenia sieci oraz zwiększania mobilności europejskich specjalistów w dziedzinie kształcenia, w szczególności dla europejskich szkół filmowych, instytucji szkoleniowych, partnerów z sektora zawodowego

Cel operacyjny

Promowanie wymiany i współpracy pomiędzy istniejącymi instytucjami lub prowadzonymi działaniami szkoleniowymi.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Zachęcanie beneficjentów programu do zintensyfikowania koordynacji ich działań szkoleniowych, w szczególności dotyczących doskonalenia zawodowego, w celu stworzenia europejskiej sieci mogącej korzystać ze wsparcia Wspólnoty, zwłaszcza na potrzeby współpracy obejmującej zainteresowane podmioty, ze stacjami telewizyjnymi włącznie.

1.2.2.   Szkolenie wykładowców

Cel operacyjny

Zapewnienie kompetentnych wykładowców.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wkład w szkolenie wykładowców, szczególnie przez kształcenie na odległość.

1.2.3.   Wsparcie dla szkół filmowych

Cel operacyjny

Promowanie mobilności studentów szkół filmowych na terenie Europy.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Promowanie stypendiów służących mobilności związanych z projektem szkoleniowym.

Zachęta dla objawiania się nowych talentów oraz rozwoju specjalistów poprzez utworzenie Nagrody dla Nowego Talentu.

1.2.4.   Wprowadzenie działań koordynacyjnych i promocyjnych przez instytucje wspierane w ramach działań wymienionych w ppkt 1.2.1

Cel operacyjny

Wspieranie koordynacji oraz promocja projektów wspieranych w ramach programu.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Przyczynianie się do wprowadzenia w życie kierunkowych działań w zakresie koordynacji i propagowania działań edukacyjnych wspieranych w ramach programu.

1.2.5.   Umożliwienie, poprzez przyznawanie specjalnych stypendiów, uczestnictwa w działaniach doskonalenia zawodowego wymienionych w ppkt 1.1 specjalistom z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Cel operacyjny

Ułatwianie specjalistom z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po dniu 30 kwietnia 2004 r., uczestnictwa w projektach wspieranych przez program.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Wkład w uruchomienie mechanizmu przyznawania stypendiów.

2.   Przygotowanie utworu

2.1.   Wspieranie rozwoju projektów produkcji przeznaczonych na rynek europejski i międzynarodowy, pochodzących z niezależnych wytwórni, w szczególności z MŚP

Cele operacyjne

Wspieranie przygotowywania utworów europejskich reprezentujących następujące gatunki: film fabularny, film animowany, film dokumentalny, projekty multimedialne.

Zachęcanie przedsiębiorstw do tworzenia utworów o wysokiej jakości i o międzynarodowym potencjale.

Zachęcanie przedsiębiorstw do wykorzystywania technologii cyfrowych w dziedzinie produkcji oraz dystrybucji już na etapie przygotowania utworu.

Zachęcanie przedsiębiorstw do opracowywania strategii międzynarodowej eksploatacji, marketingu oraz dystrybucji już na etapie przygotowania utworu.

Umożliwianie dostępu do wsparcia przy przygotowywaniu projektu MŚP, a także dostosowanie działań do ich potrzeb.

Zapewnianie komplementarności w stosunku do działań prowadzonych przez MEDIA w celu doskonalenia umiejętności specjalistów z sektora audiowizualnego.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie przygotowania projektów utworów audiowizualnych lub katalogów projektów.

Wspieranie digitalizacji europejskich utworów audiowizualnych już na etapie przygotowania projektu.

2.2.   Wsparcie przy opracowywaniu planów finansowania dla spółek i projektów produkcji europejskiej, z finansowaniem koprodukcji włącznie

Cele operacyjne

Wspieranie wytwórni przy opracowywaniu planów finansowania dla projektów produkcji należących do następujących gatunków: film fabularny, film animowany, film dokumentalny, projekty multimedialne.

W ramach kontynuacji działań przygotowawczych „Wzrost gospodarczy a sektor audiowizualny: Inicjatywa audiowizualna i2i”: zachęcanie do szukania partnerów finansowych na poziomie europejskim, aby uzyskać efekt synergii między inwestorami publicznymi a prywatnymi, oraz promowanie tworzenia strategii dystrybucji już na etapie przygotowania projektu.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Uczestnictwo w kosztach pośrednich związanych z prywatnym finansowaniem projektów produkcji i koprodukcji przedstawianych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (na przykład w kosztach finansowych, ubezpieczeń lub gwarancji wykonania).

Wspieranie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności niezależnych spółek producenckich, do spółek świadczących usługi finansowe, aktywnie zajmujących się tworzeniem planów inwestycji dla rozwoju, produkcji i koprodukcji europejskich utworów audiowizualnych posiadających potencjał dystrybucji międzynarodowej.

Zachęcanie pośredników finansowych do wspierania rozwoju i koprodukcji utworów audiowizualnych posiadających potencjał międzynarodowej dystrybucji.

Wspieranie współpracy między instytucjami krajowymi działającymi w sektorze audiowizualnym.

3.   Dystrybucja i rozpowszechnianie

Horyzontalny cel operacyjny

Zwiększanie różnorodności kulturowej i językowej rozpowszechnianych utworów europejskich.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Wspieranie realizacji dubbingu i napisów w ramach dystrybucji i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi kanałami, zwłaszcza cyfrowymi, europejskich utworów audiowizualnych na korzyść producentów, dystrybutorów i mediów radiowo-telewizyjnych.

3.1.   Wzmacnianie sektora dystrybucji europejskiej poprzez zachęcanie dystrybutorów do inwestowania w koprodukcje, nabywanie i promowanie niekrajowych filmów europejskich oraz do opracowywania skoordynowanych strategii marketingowych

Cel operacyjny nr 1

Zachęcanie dystrybutorów kinowych do inwestowania w koprodukcje, nabywanie praw do eksploatacji oraz promocję niekrajowych filmów europejskich.

Działania, które mają być wprowadzone w życie:

Wprowadzenie systemu automatycznego wsparcia dla dystrybutorów europejskich, proporcjonalnego do wartości sprzedanych biletów na niekrajowe filmy europejskie w państwach członkowskich uczestniczących w programie w kwocie, której pułap jest ustalany dla każdego filmu i kraju.

Wsparcie pochodzące z tego źródła może być wykorzystane wyłącznie na inwestycje w:

koprodukcję niekrajowych filmów europejskich,

nabywanie praw do eksploatacji niekrajowych filmów europejskich,

edycję (wykonanie kopii, dubbingu oraz napisów), promocję oraz reklamę niekrajowych filmów europejskich.

Cel operacyjny nr 2

Zachęcanie dystrybutorów europejskich do współpracy w celu przyjmowania wspólnie tworzonych strategii na rynku europejskim.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Tworzenie systemu selektywnej pomocy w dystrybucji niekrajowych filmów europejskich, przeznaczonego dla stowarzyszeń dystrybutorów europejskich, oraz udzielanie im bezpośredniej pomocy w przypadkach, gdy stowarzyszenie ma charakter stały.

Cel operacyjny nr 3

Zachęcanie dystrybutorów, producentów oraz agentów sprzedaży do współpracy w celu opracowania międzynarodowych strategii marketingowych dla filmów europejskich już na etapie ich przygotowania.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Wprowadzanie systemu wsparcia dla tworzenia zestawu promocyjnego europejskich utworów filmowych (zawierającego kopię filmu z napisami, międzynarodową ścieżkę dźwiękową obejmującą muzykę i efekty dźwiękowe oraz materiały promocyjne).

Cel operacyjny nr 4

Ułatwianie MŚP dostępu do środków finansowych na potrzeby międzynarodowej dystrybucji i sprzedaży niekrajowych utworów europejskich.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Uczestnictwo w kosztach pośrednich (na przykład koszty finansowe lub koszty ubezpieczeń) związanych z dystrybucją lub międzynarodową sprzedażą, takich jak: zakup katalogów niekrajowych filmów europejskich, poszukiwanie nowych rynków dla tych filmów i tworzenie stowarzyszeń o charakterze trwałym, grupujących europejskich dystrybutorów.

3.2.   Poprawa obiegu niekrajowych filmów europejskich na rynkach europejskim i międzynarodowym poprzez środki zachęcające do wywozu, dystrybucji na dowolnych nośnikach i projekcji w kinach

Cel operacyjny nr 1

Zachęcanie dystrybutorów filmowych do inwestowania w odpowiednie publikacje i promocję niekrajowych filmów europejskich.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wprowadzanie systemu selektywnego wspierania dystrybutorów filmowych w zakresie promocji oraz marketingu niekrajowych filmów europejskich. Kryteria wyboru filmów mogą zawierać ustalenia mające na celu różnicowanie projektów w zależności od ich pochodzenia oraz wielkości ich budżetu.

Udzielanie szczególnego wsparcia dla filmów interesujących z punktu widzenia rozwoju europejskiej różnorodności kulturowej i językowej.

Udzielanie pomocy przy wydawaniu katalogu europejskich utworów niekrajowych na dany okres.

Cel operacyjny nr 2

Promowanie projekcji niekrajowych filmów europejskich na europejskim rynku, w szczególności poprzez wsparcie dla koordynacji sieci kin.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Zachęcanie właścicieli i operatorów kin do wyświetlania, w istotnej proporcji, niekrajowych filmów europejskich w salach kinowych przeznaczonych na pokazy premierowe przez ustalony minimalny okres eksploatacji. Wsparcie przyznawane poszczególnym kinom będzie ustalane w zależności od programu, z uwzględnieniem ilości sprzedanych biletów na niekrajowe filmy europejskie w danym okresie.

Przyczynianie się do rozwijania działań edukacyjnych oraz zwiększających świadomość młodej publiczności kinowej.

Promowanie tworzenia i konsolidacji europejskich sieci kin rozwijających wspólne działania tego rodzaju.

Cel operacyjny nr 3

Wspieranie międzynarodowej sprzedaży oraz wywozu filmów europejskich, w szczególności niekrajowych filmów europejskich w Europie.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Tworzenie systemu wsparcia dla europejskich przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodową dystrybucją filmów kinowych (agenci sprzedaży), ustalanego w oparciu o ich skuteczność na rynku w danym okresie. Te środki wsparcia powinny być inwestowane w nabywanie nowych niekrajowych europejskich filmów oraz ich promocję na rynkach europejskim i międzynarodowym.

3.3.   Promowanie ponadnarodowego rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych wyprodukowanych przez niezależne wytwórnie poprzez zachęcanie do współpracy między mediami radiowo-telewizyjnymi a niezależnymi dystrybutorami i producentami

Cel operacyjny nr 1

Promowanie rozpowszechniania niekrajowych europejskich utworów audiowizualnych pochodzących z niezależnych wytwórni.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie:

Zachęcanie niezależnych producentów do realizacji utworów (teatr telewizji, filmy dokumentalne i animowane), w której będzie uczestniczyło przynajmniej trzech przedstawicieli stacji telewizyjnych z różnych państw członkowskich. Kryteria wyboru beneficjentów mogą zawierać ustalenia mające na celu różnicowanie projektów w zależności od wielkości ich budżetu. Udzielanie szczególnego wsparcia dla filmów interesujących z punktu widzenia wzbogacenia europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz dziedzictwa audiowizualnego.

Cel operacyjny nr 2

Ułatwianie dostępu do finansowania niezależnym wytwórniom europejskim.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Uczestnictwo w kosztach pośrednich (na przykład kosztach finansowych, ubezpieczeń lub gwarancji wykonania) związanych z produkcją utworów (filmu fabularnego, filmów dokumentalnych i animowanych), w których uczestniczy przynajmniej trzech przedstawicieli stacji telewizyjnych z różnych państw członkowskich, należących do różnych stref językowych.

Cel operacyjny nr 3

Wspieranie międzynarodowej dystrybucji europejskich programów telewizyjnych wyprodukowanych przez niezależnych producentów. Dystrybucja tych programów będzie wymagać zgody niezależnego producenta, który powinien otrzymać odpowiedni udział w zyskach ze sprzedaży.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Tworzenie systemu wsparcia dla europejskich przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodową dystrybucją utworów audiowizualnych (dystrybutorzy międzynarodowi), ustalanego w oparciu o ich osiągnięcia na rynku w danym okresie. Uzyskane w ten sposób środki powinny być inwestowane przez dystrybutorów międzynarodowych w nabywanie oraz promocję nowych utworów europejskich na rynkach europejskim i międzynarodowym.

3.4.   Wspieranie digitalizacji europejskich utworów audiowizualnych

Cel operacyjny nr 1

Poprawa dystrybucji niekrajowych utworów europejskich wydawanych na nośnikach cyfrowych do użytku prywatnego (DVD), w szczególności poprzez zachęcanie wydawców do współpracy w zakresie tworzenia wielojęzycznych kopii wzorcowych na skalę europejską.

Promowanie wykorzystywania technologii cyfrowych w edycji utworów europejskich (realizacja cyfrowych kopii wzorcowych nadających się do eksploatacji przez wszystkich dystrybutorów europejskich).

Zachęcanie wydawców szczególnie do inwestowania w odpowiednią promocję oraz dystrybucję niekrajowych europejskich utworów audiowizualnych.

Wspieranie wielojęzyczności utworów europejskich (dubbing, napisy, produkcja wielojęzyczna).

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wprowadzanie automatycznego systemu wsparcia dla wydawców europejskich utworów filmowych i audiowizualnych na nośnikach przeznaczonych do użytku prywatnego (jak np. DVD, DVD-ROM) w zależności od ich osiągnięć na rynku w danym okresie. Uzyskane w ten sposób środki powinny być inwestowane przez wydawców w publikację oraz dystrybucję niekrajowych utworów europejskich na nośnikach cyfrowych.

Wspieranie digitalizacji treści w celu dystrybucji.

Cel operacyjny nr 2

Promowanie podaży niekrajowych utworów europejskich przeznaczonych do dystrybucji on-line przez zaawansowane usługi dystrybucji oraz nowe media (Internet, video-on-demand, pay-per-view), z jednoczesnym rozwijaniem technik zabezpieczania utworów rozpowszechnianych on-line w celu walki z piractwem.

Wspieranie procesu dostosowywania europejskiego przemysłu programów audiowizualnych do rozwoju technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie zaawansowanych usług dystrybucji on-line.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Zachęcanie przedsiębiorstw europejskich (dostawców dostępu do sieci, kanałów tematycznych itp.) do zapisywania utworów, a także do tworzenia materiałów promocyjnych i reklamowych na nośnikach cyfrowych oraz do tworzenia katalogów utworów europejskich w formacie cyfrowym, przeznaczonych do eksploatacji poprzez nowe media.

Promowanie powstawania serwisów cyfrowych obejmujących europejskie katalogi twórczości filmowej.

3.5.   Zachęcanie kin wykazujących znaczny udział niekrajowych utworów europejskich do wykorzystywania możliwości związanych z dystrybucją utworów w postaci cyfrowej

Cel operacyjny

Zachęcanie kin do inwestowania w sprzęt cyfrowy poprzez ułatwianie właścicielom kin dostępu do kredytu.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Uczestnictwo w kosztach pośrednich (na przykład kosztach finansowania lub kosztach ubezpieczeń) ponoszonych przez właścicieli i operatorów kin w związku z inwestycjami w sprzęt cyfrowy.

4.   Promocja

4.1.   Poprawa obiegu europejskich utworów audiowizualnych poprzez zapewnienie europejskiemu sektorowi audiowizualnemu dostępu do profesjonalnych europejskich i międzynarodowych rynków audiowizualnych

Cel operacyjny nr 1

Poprawa warunków dostępu specjalistów do imprez handlowych oraz do branżowych rynków audiowizualnych zarówno w Europie, jak i poza nią.

Działanie, które ma być wprowadzone w życie

Zapewnienie pomocy technicznej i finansowej w związku z wydarzeniami takimi, jak:

główne europejskie i międzynarodowe targi kinematograficzne,

główne europejskie i międzynarodowe targi telewizyjne,

targi tematyczne, w szczególności targi filmów animowanych, dokumentalnych, multimediów oraz nowych technologii.

Cel operacyjny nr 2 i działanie, które ma być wprowadzone w życie

Promowanie i wspieranie tworzenia europejskich katalogów oraz baz danych dotyczących katalogów programów europejskich, przeznaczonych dla specjalistów.

Cel operacyjny nr 3

Zachęcanie do wspierania promocji już na etapie produkcji wstępnej lub produkcji właściwej.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie organizacji forów dla rozwoju, finansowania, koprodukcji oraz dystrybucji utworów i programów europejskich (lub w przeważającej części europejskich).

Opracowywanie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz promocyjnych dla europejskich programów filmowych i audiowizualnych na etapie produkcji.

4.2.   Poprawa dostępu publiczności europejskiej i międzynarodowej do europejskich utworów audiowizualnych

Cele operacyjne i działania, które mają być wprowadzone w życie

Promowanie i wspieranie festiwali audiowizualnych w celu projekcji w większości lub w znacznej części utworów europejskich.

Traktowanie w sposób uprzywilejowany i wspieranie festiwali mających wkład w promocję utworów pochodzących z państw członkowskich lub z regionów o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej, a także utworów młodych twórców europejskich oraz utworów promujących różnorodność kulturową i językową oraz dialog między kulturami.

Promowanie i wspieranie inicjatyw opartych na edukacji obrazem, organizowane w ramach festiwali skierowanych do młodej publiczności, w szczególności w ścisłej współpracy ze szkołami i innymi instytucjami.

Promowanie i wspieranie inicjatyw specjalistów, szczególnie właścicieli kin, publicznych lub komercyjnych kanałów telewizyjnych, festiwali oraz instytucji kulturalnych, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz Komisją, w celu organizacji działań promocyjnych skierowanych do szerokiej publiczności na rzecz europejskiej twórczości filmowej i audiowizualnej.

Zachęcanie i wspieranie organizacji wydarzeń wzbudzających szerokie zainteresowanie mediów, jak na przykład wręczanie nagród oraz Europejskie Dni Kina (European Cinema Days).

4.3.   Wspieranie wspólnych działań krajowych organizacji zajmujących się promocją filmów i programów audiowizualnych.

Cel operacyjny

Zachęcanie do tworzenia sieci i koordynacji wspólnych działań oraz projektów europejskich.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie tworzenia europejskich platform promocji.

Wspieranie europejskich ugrupowań oraz europejskich organizacji parasolowych dla krajowych lub regionalnych instytucji zajmujących się promocją na rynkach europejskich i światowych.

Wspieranie tworzenia sieci festiwali, szczególnie poprzez organizację wymiany programów i wiedzy fachowej.

Wspieranie grupowania projektów skoncentrowanych na identycznych, podobnych lub wzajemnie uzupełniających się celach.

Wspieranie tworzenia sieci baz danych oraz katalogów.

4.4.   Zachęcanie do promocji i dostępu do europejskiego dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego

Cel operacyjny i działanie, które ma być wprowadzone w życie

Zachęcanie do organizacji wydarzeń kulturalnych, w szczególności skierowanych do młodej publiczności, których celem jest promocja europejskiego dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego, a także wspieranie tych wydarzeń.

5.   Projekty pilotażowe

Cel operacyjny

Zapewnianie dostosowania programu do zmian zachodzących na rynku, szczególnie tych związanych z wprowadzaniem i wykorzystywaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Działania, które mają być wprowadzone w życie

Wspieranie programów pilotażowych w dziedzinach uznawanych za podatne na efekty wprowadzania i wykorzystywania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Szerokie rozpowszechnianie wyników programów pilotażowych poprzez organizację konferencji lub wydarzeń on-lineoff-line jako zachęty do szerzenia dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI WPROWADZANIA W ŻYCIE DZIAŁAŃ

1.   Wsparcie wspólnotowe

1.1.   Udział wkładu wspólnotowego w kosztach operacji korzystających ze wsparcia

Wkład finansowy z tytułu programu MEDIA nie może przekroczyć 50 % kosztów wspieranych operacji, z wyłączeniem poniższych przypadków.

a)

w przypadku działań szkoleniowych mających miejsce w krajach lub regionach o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub niewielkiej powierzchni i zasięgu językowym;

b)

w przypadku projektów przedłożonych w ramach przygotowania utworu, dystrybucji/rozpowszechniania oraz promocji, mających na celu podkreślanie wartości europejskiej różnorodności językowej i kulturowej;

c)

w przypadku działań zaliczających się do działań opisanych w rozdziale I pkt 3 niniejszego załącznika (dystrybucja i rozpowszechnianie), których zgodność z procedurą ustaloną w art. 11 ust. 2 została potwierdzona.

Wkład finansowy programu MEDIA może osiągnąć pułap 75 % kosztów wspieranych operacji w przypadku działań szkoleniowych mających miejsce w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po dniu 30 kwietnia 2004 r. Ten przepis będzie przedmiotem szczególnej uwagi podczas oceny śródokresowej programu.

1.2.   Ustalenia dotyczące wsparcia wspólnotowego

Komisja zapewnia, że program jest dostępny i wdrażany w przejrzysty sposób.

Wsparcie wspólnotowe jest udzielane w formie dotacji lub stypendiów.

W dziedzinie kształcenia odpowiednia część środków dostępnych każdego roku powinna być w miarę możliwości przydzielana na nowe działania.

1.3.   Wybór projektów

z przepisami niniejszej decyzji i załącznika do niej,

z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.

1.4.   Podział środków

Dostępne środki zostaną przydzielone zgodnie z następującymi wytycznymi:

Nabywanie i doskonalenie umiejętności

około 7 %

Przygotowanie utworu

co najmniej 20 %

Dystrybucja

co najmniej 55 %

Promocja

około 9 %

Projekty pilotażowe

około 4 %

Koszty horyzontalne

co najmniej 5 %

Te udziały procentowe mają charakter indykatywny i podlegają zmianom zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

W celu zagwarantowania ogólnej skuteczności i właściwej realizacji celów programu, określonych w art. 1, działania Wspólnoty powinny skupiać się na rozwijaniu działań przeprowadzanych w ramach poprzednich programów wymienionych w motywie 7.

Wszystkie działania zostają poddane corocznemu przeglądowi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10 ust. 2, pozwalając Wspólnocie na zareagowanie na potrzeby i rozwój sektora.

W celu zagwarantowania spełnienia ogólnych celów kulturowych i przemysłowych programu decyzja w sprawie rocznego podziału puli środków finansowych powinna opierać się na nieprzerwanym monitorowaniu skuteczności linii działania programu.

2.   Działania komunikacyjne

2.1.   Komisja

Komisja może organizować seminaria, konferencje lub spotkania w celu ułatwienia realizacji programu i podejmować wszelkie odpowiednie działania informacyjne lub związane z publikacją i rozpowszechnianiem, w szczególności w powiązaniu z monitorowaniem i oceną programu. Takie działania mogą być finansowane za pomocą dotacji, w ramach zaproszeń do składania ofert lub organizowane i finansowane bezpośrednio przez Komisję.

2.2.   Biura MEDIA Desks i MEDIA Antennae

a)

informowanie specjalistów z sektora audiowizualnego o różnych formach pomocy dostępnych dla nich w ramach polityk Unii Europejskiej;

b)

zapewnienie reklamy oraz promocji programu;

c)

zachęcanie specjalistów do możliwie najszerszego uczestnictwa w działaniach programu;

d)

pomoc specjalistom w prezentacji ich projektów zgłaszanych jako odpowiedzi na zaproszenia do składania projektów;

e)

promowanie współpracy ponadgranicznej między specjalistami, instytucjami i sieciami współpracy;

f)

wspieranie Komisji w kojarzeniu różnych instytucji wspierających z państw członkowskich w celu zapewnienia komplementarności działań prowadzonych w ramach programu i krajowych środków wspierania;

g)

udostępnianie danych dotyczących krajowych rynków audiowizualnych zainteresowanym stronom.

3.   Informacje na temat europejskiego rynku audiowizualnego oraz udziału w obserwatorium, a także możliwej współpracy z Funduszem Wsparcia Eurimages Rady Europy

Program stanowi podstawę prawną dla wydatków niezbędnych dla monitorowania instrumentów wspólnotowych w zakresie polityki audiowizualnej.

Program przewiduje w szczególności kontynuowanie uczestnictwa Unii Europejskiej w obserwatorium. Uczestnictwo to ułatwi podmiotom działającym w sektorze dostęp do informacji, jak również rozpowszechnianie tych informacji. Wpłynie również na zwiększenie przejrzystości procesu produkcji. Program mógłby także umożliwić Unii Europejskiej zbadanie możliwości współpracy (z wyłączeniem kwestii finansowych i administracyjnych) z Funduszem Wsparcia Eurimages w celu propagowania konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym.

4.   Zadania związane z zarządzaniem

Środki finansowe przeznaczone na program mogą również obejmować wydatki związane z przygotowaniem, nadzorem, kontrolą, audytem i oceną, bezpośrednio potrzebne do zarządzania programem i do realizacji jego celów, szczególnie badań, spotkań, działań informacyjnych i publikacji, wydatków związanych z sieciami informatycznymi mającymi na celu wymianę informacji, jak również wszelkie inne wydatki na pomoc techniczną i administracyjną, z jakiej może korzystać Komisja w celu zarządzania programem. Istnieje możliwość godziwego wynagradzania rzeczoznawców z grup doradztwa technicznego lub w związku z procedurami oceny i wyboru projektów.

Podczas realizacji programu Komisja zapewni zgodność z celami i priorytetami zawartymi w art. 1 oraz zagwarantuje, że udział specjalistów w programie odzwierciedla w sposób zrównoważony różnorodność kulturową Europy.

5.   Kontrole i audyt

Dla projektów wybranych zgodnie z procedurą opisaną w art. 9 zostaje ustanowiony system wyrywkowych audytów.

Beneficjent dotacji zachowuje do dyspozycji Komisji wszystkie dowody poniesionych wydatków przez okres pięciu lat, licząc od daty ostatniej płatności. Beneficjent dotacji czuwa, aby w danym przypadku dowody przechowywane przez jego partnerów lub członków były do dyspozycji Komisji.

Komisja, bezpośrednio przez swych urzędników lub za pośrednictwem jakiejkolwiek wybranej przez nią i posiadającej odpowiednie kwalifikacje instytucji zewnętrznej, ma prawo do przeprowadzenia audytów dotyczących wykorzystania dotacji. Audyty te mogą być przeprowadzane przez cały okres umowy, jak również przez okres pięciu lat, licząc od daty wypłaty pozostałej części dotacji. W niektórych sytuacjach wyniki tych audytów mogą prowadzić do decyzji Komisji o zażądaniu zwrotu środków.

W celu właściwego przeprowadzenia audytów pracownicy Komisji, jak również osoby zewnętrzne upoważnione przez Komisję, mają odpowiedni dostęp w szczególności do biur beneficjentów dotacji, jak również do wszystkich niezbędnych informacji, w tym również w postaci elektronicznej.

Trybunał Obrachunkowy, jak również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), dysponują tymi samymi prawami co Komisja, w szczególności prawem dostępu.

Ponadto, w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami, Komisja ma prawo do przeprowadzania kontroli i weryfikacji na miejscu w ramach niniejszego programu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (1). Jeżeli jest to niezbędne, dochodzenia są przeprowadzane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2).


(1)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(2)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.