30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 397/10


DECYZJA RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

(2006/963/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 22 marca 2004 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z niektórymi pozostałymi członkami WTO, na podstawie art. XXIV.6 GATT 1994, w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

(2)

Komisja prowadziła negocjacje w konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu, oraz w ramach dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę.

(3)

Negocjacje Komisji doprowadziły do uzgodnienia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią.

(4)

Porozumienie w formie wymiany listów powinno zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej.

Tekst porozumienia z formie wymiany listów jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów w celu uczynienia go wiążącym dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-E. ENESTAM


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

Genewa, 18 grudnia 2006 r.

Szanowny Panie,

W następstwie podjęcia negocjacji między Wspólnotami Europejskimi (WE) a Brazylią na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994, w sprawie zmiany koncesji w listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do WE, w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji złożonej WTO przez WE dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, WE i Brazylia uzgadniają, co następuje.

WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które znajdowały się na jej poprzedniej liście WE-15.

WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla terytorium celnego WE-25 koncesji zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE i Brazylia wymienią listy wyrażające zgodę na podjęte ustalenia, po ich rozważeniu przez Strony, zgodnie z ich własnymi procedurami. WE dołoży wszelkich starań w celu wprowadzenia stosownych środków wykonawczych przed dniem 1 listopada i nie później niż dnia 1 stycznia 2007 r. W imieniu

Wspólnoty Europejskiej

Image

ZAŁĄCZNIK

kontyngent taryfowy przydzielony Brazylii w wysokości 10 124 ton surowego cukru trzcinowego do rafinacji (numer pozycji taryfowej 1701 1110) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 98 EUR za tonę,

kontyngent taryfowy przydzielony Brazylii w wysokości 2 332 ton na „kawałki z ptactwa gatunku Gallus domesticus” (numery pozycji taryfowych 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 0 %,

dodanie 49 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „tusze kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości od 131 do 162 EUR za tonę,

dodanie 4 070 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości od 93 do 512 EUR za tonę,

dodanie 1 605 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki z drobiu” (numer pozycji taryfowej 0207 1410) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 795 EUR za tonę,

dodanie 201 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „mięso z indyków, świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości od 93 do 425 EUR za tonę,

dodanie 2 485 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki z indyków, zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 0 %,

otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 242 074 ton (erga omnes) na kukurydzę (pozycje taryfy numer 1005 9000, 1005 1090), o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 0 %,

otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 2 838 ton (erga omnes) na zakonserwowane ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie oraz truskawki i poziomki (numery pozycji taryfowych 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 20 %,

otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 7 044 ton (erga omnes) na soki owocowe (pozycje taryfy numer 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029) ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 20 %,

zniesienie cła ad valorem w wysokości 9 % na koncentraty białkowe (numer pozycji taryfowej 2106 1080),

otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 107 ton (erga omnes) na czekoladę (numer pozycji taryfowej 1 806), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 43 %,

zmniejszenie stawki cła związanego WE na tytoń (numer pozycji taryfowej 2401 1090), wynoszącej 11,2 MIN 22,0 EUR za kg netto MAX 56,0 EUR za 100 kg netto do 10 MIN 22,0 EUR za kg netto MAX 56,0 EUR za 100 kg netto,

dostosowanie opisu dla kontyngentów taryfowych WE na wysokiej jakości wołowinę (5 000 ton) do: „mięsa z bydła wysokiej jakości, bez kości, świeżego lub schłodzonego”, z oznaczeniem Brazylii jako kraju dostarczającego.

Genewa, 18 grudnia 2006 r.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pańskiego listu o następującej treści:

„W następstwie podjęcia negocjacji między Wspólnotami Europejskimi (WE) a Brazylią na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994, w sprawie zmiany koncesji w listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do WE, w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji złożonej WTO przez WE dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, WE i Brazylia uzgadniają, co następuje.

WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które znajdowały się na jej poprzedniej liście WE-15.

WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla terytorium celnego WE-25 koncesji zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE i Brazylia wymienią listy wyrażające zgodę na podjęte ustalenia, po ich rozważeniu przez Strony, zgodnie z ich własnymi procedurami. WE dołoży wszelkich starań w celu wprowadzenia stosownych środków wykonawczych przed dniem 1 listopada i nie później niż dnia 1 stycznia 2007 r.”

Mam zaszczyt niniejszym potwierdzić zgodę mojego Rządu. W imieniu

Rządu Federacyjnej Republiki Brazylii

Image