14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/925/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

(2)

Kanada wystąpiła z wnioskiem o dodanie nowego zespołu produkcji zarodków do wykazu, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa.

(3)

Nowa Zelandia wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmiany nazwy ośrodka, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa.

(4)

Stany Zjednoczone Ameryki wystąpiły z wnioskiem o wprowadzenie zmian do pewnych danych dotyczących niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa.

(5)

Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośny zespół pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 92/452/EWG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(2)  Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/706/WE (Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 40).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

w odniesieniu do Kanady dodaje się wiersz w brzmieniu:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Nowej Zelandii nr NZEB11 otrzymuje brzmienie:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 02TX107 E1428 otrzymuje brzmienie:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 99TX104 E874 otrzymuje brzmienie:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 99TX104 E874 otrzymuje brzmienie:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 91TX012 E948 otrzymuje brzmienie:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry”