14.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/50


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 października 2006 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania sześciowartościowego chromu

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4791)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/692/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/95/WE zobowiązuje Komisję do oceny niektórych substancji niebezpiecznych zakazanych na mocy art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy.

(2)

Niektóre materiały i składniki zawierające sześciowartościowy chrom powinny być wyłączone z zakazu ponieważ stosowanie tych niebezpiecznych substancji w określonych materiałach i składnikach jest w dalszym ciągu nieuniknione, lub dlatego, że negatywny wpływ jaki ich zastąpienie wywrze na środowisko naturalne, zdrowie lub bezpieczeństwo konsumentów prawdopodobnie przeważy nad korzyściami dla środowiska naturalnego, zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Wyłączenie przyznawane jest na podstawie wyników przeglądu przeprowadzonego przez ekspertów technicznych uwzględniającego dostępne dowody pochodzące z badań, od zainteresowanych stron lub z innych naukowych/technicznych źródeł. Na podstawie wyników przeglądu stwierdzono, że wyeliminowanie lub zastąpienie substancji niebezpiecznej wciąż jest technicznie lub naukowo niewykonalne do dnia 1 lipca 2007 r. Podobne wyłączenie określone jest w dyrektywie 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

(3)

Niektóre wyłączenia z zakazu stosowania niektórych określonych materiałów lub składników powinny mieć ograniczony zakres, aby można było stopniowo wycofać niebezpieczne substancje stosowane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach.

(4)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/95/WE każde wyłączenie wymienione w Załączniku podlega weryfikacji przynajmniej raz na cztery lata lub po upływie czterech lat od umieszczenia pozycji w wykazie.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/95/WE.

(6)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja skonsultowała się z zainteresowanymi stronami.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE dodaje się punkt 28:

„28.

Sześciowartościowy chrom w powłokach chroniących przed korozją niepomalowane metalowe ścianki i łączniki stosowany do ochrony przed korozją i ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych w sprzęcie należącym do kategorii trzeciej w dyrektywie 2002/96/WE (sprzęt IT i telekomunikacyjny). Wyłączenie przyznane do dnia 1 lipca 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/310/WE (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 38).

(2)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.