6.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/32


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

(2006/593/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 cel „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” jest ukierunkowany na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny przyczyniają się do realizacji celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Fundusz Spójności również interweniuje w regionach, które nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach celu „konwergencja”, a które należą do państw członkowskich kwalifikujących się do uzyskania wsparcia ze środków tego funduszu.

(3)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 15,95 % środków dostępnych na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (dalej zwane „funduszami”) w latach 2007–2013 przypada na cel „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”, z czego 21,14 % przypada na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Niezbędne jest dokonanie indykatywnego podziału między państwa członkowskie środków, które mają być przyznane dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 podziału należy dokonać zgodnie z kryteriami i metodologią określoną w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

(5)

W pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustalono metodę przydziału dostępnych środków państwom członkowskim i regionom kwalifikującym się do finansowania zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia.

(6)

W pkt 6 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustalono metodę określania przydziałów w ramach wsparcia przejściowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia.

(7)

Punkt 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 określa górny pułap transferu z funduszy do każdego państwa członkowskiego.

(8)

Punkty 12–31 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 określają kwoty odnoszące się do poszczególnych przypadków w latach 2007–2013.

(9)

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 0,25 % środków dostępnych na zobowiązania z funduszy w latach 2007–2013 przeznacza się na finansowanie pomocy technicznej z inicjatywy Komisji; zatem kwota odpowiadająca pomocy technicznej powinna być wyłączona z indykatywnego podziału środków między państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Indykatywne kwoty środków na zobowiązania z podziałem na państwa członkowskie, przeznaczone dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, łącznie z dodatkowymi kwotami określonymi w załączniku II do tego rozporządzenia, określono w tabeli 1 załącznika I.

Roczny podział między państwa członkowskie środków na zobowiązania, o których mowa w poprzednim akapicie, określono w tabeli 2 załącznika I.

Artykuł 2

Indykatywne kwoty środków na zobowiązania z podziałem na państwa członkowskie, przeznaczone na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, łącznie z dodatkowymi kwotami określonymi w załączniku II do tego rozporządzenia, określono w tabeli 1 załącznika II.

Roczny podział między państwa członkowskie środków na zobowiązania, o których mowa w poprzednim ustępie, określono w tabeli 2 załącznika II.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.


ZAŁĄCZNIK I

Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(EUR)

Państwo członkowskie

TABELA 1 –

Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.)

Regiony kwalifikujące się do objęcia celem „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”

Dodatkowe środki określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w punktach:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Razem

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Państwo członkowskie

TABELA 2 –

Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Razem

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ZAŁĄCZNIK II

Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do wsparcia przejściowego i specjalnego przeznaczenia z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(EUR)

Państwo członkowskie

TABELA 1 –

Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.)

Regiony kwalifikujące się do objęcia celem „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w ramach systemu przejściowego

Dodatkowe środki określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w punktach:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Razem

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Państwo członkowskie

TABELA 2 –

Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Razem

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775