5.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/26


DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich

(2006/544/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

uwzględniając opinię Komitetu ds. zatrudnienia (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Reforma strategii lizbońskiej z 2005 r. położyła nacisk na wzrost i zatrudnienie. Wytyczne w sprawie zatrudnienia (4) w ramach Europejskiej strategii zatrudnienia oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej (5) przyjęto w formie zintegrowanego pakietu, dzięki czemu europejska strategia zatrudnienia odgrywa wiodącą rolę w realizacji celów zatrudnienia i rynku pracy zawartych w strategii lizbońskiej.

(2)

Unia Europejska musi mobilizować wszystkie odpowiednie zasoby krajowe i wspólnotowe – łącznie z polityką spójności – w trzech wymiarach strategii lizbońskiej (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym), aby lepiej wykorzystać ich synergie w ogólnym kontekście trwałego rozwoju.

(3)

Należy dokonywać pełnego przeglądu wytycznych w sprawie zatrudnienia oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej jedynie co trzy lata, natomiast w okresie pośrednim do 2008 r. ich uaktualnianie powinno być ściśle ograniczone, aby zapewnić stopień stabilności niezbędny do ich skutecznej realizacji.

(4)

Badanie krajowych programów reform państw członkowskich zawartych w Rocznym sprawozdaniu Komisji z postępu prac oraz we Wspólnym sprawozdaniu w sprawie zatrudnienia wykazuje, że państwa członkowskie powinny nadal dokładać wszelkich starań, aby zająć się priorytetowymi obszarami:

przyciągnięcia i utrzymania w aktywności zawodowej większej liczby osób, zwiększenia podaży siły roboczej i modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego,

poprawienia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, oraz

zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę umiejętności.

(5)

Rada Europejska obradująca w dniach 23 i 24 marca 2006 r. podkreśliła centralną rolę polityk zatrudnienia w agendzie lizbońskiej oraz potrzebę zwiększenia możliwości zatrudnienia w kategoriach priorytetowych w ramach zasad pracy zgodnej z cyklem życiowym. W związku z tym zatwierdziła ona europejski pakt na rzecz równości płci, który powinien jeszcze bardziej zwiększyć rolę włączania kwestii płci do polityk wspólnotowych oraz stać się bodźcem do poprawy perspektyw i możliwości kobiet na szerszą skalę.

(6)

Usunięcie przeszkód dla mobilności pracowników, ustanowione w Traktatach, w tym także Traktatach o Przystąpieniu, powinno umocnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zwiększyć jego potencjał i wzrost zatrudnienia.

(7)

W świetle zarówno przeprowadzonej przez Komisję analizy krajowych programów reform, jak i konkluzji Rady Europejskiej, należy obecnie skupić się na skutecznej i terminowej realizacji z poświęceniem szczególnej uwagi uzgodnionym celom ilościowym określonym w wytycznych w sprawie zatrudnienia na lata 2005–2008 oraz zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej.

(8)

Państwa członkowskie powinny uwzględniać wytyczne w sprawie zatrudnienia podczas programowania wykorzystania funduszy wspólnotowych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego.

(9)

Mając na uwadze zintegrowany charakter pakietu wytycznych, państwa członkowskie powinny w pełni realizować ogólne wytyczne polityki gospodarczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wytyczne dla polityk zatrudnienia państw członkowskich określone w załączniku do decyzji nr 2005/600/WE pozostają w mocy na rok 2006 i są uwzględniane przez państwa członkowskie w ich politykach zatrudnienia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 4 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 17 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r.

(4)  Decyzja Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 21).

(5)  Zalecenie Rady 2005/601/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 28).