28.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/35


DECYZJA RADY

z dnia 10 kwietnia 2006 r.

w sprawie mianowania pochodzącego z Austrii zastępcy członka Komitetu Regionów

(2006/307/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Austrii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję nr 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w wyniku wygaśnięcia mandatu pana Ferdinanda EBERLEGO (Ferdinand EBERLE),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Dr. Elisabeth ZANON

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol

zostaje mianowana zastępcą członka Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., na miejsce pana Ferdinanda EBERLEGO.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.