25.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/63


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 marca 2006 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/241/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 95/517/WE z dnia 1 sierpnia 1997 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

(2)

Inspekcje przeprowadzone przez Wspólnotę na Madagaskarze wykazały, że istnieją poważne niedociągnięcia w odniesieniu do infrastruktury i higieny w zakładach mięsnych i nie ma wystarczających gwarancji skuteczności kontroli przeprowadzanych przez właściwe władze. Zarządzanie zdrowiem zwierząt na Madagaskarze wykazuje poważne niedociągnięcia i niestosowanie reguł wspólnotowych. Istnieje potencjalne ryzyko zagrożenia zdrowia publicznego w odniesieniu do produkcji i przetwarzania produktów zwierzęcych w tym kraju, z wyłączeniem produktów rybołówstwa.

(3)

Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa, nie powinien zostać dopuszczony, dopóki nie zostaną udzielone gwarancje, że nie występuje już ryzyko.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa.

Artykuł 2

Państwa członkowskie zabraniają przywozu produktów, o których mowa w art. 1.

Artykuł 3

Decyzja 97/517/WE zostaje uchylona.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisj


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 214 z 6.8.1997, str. 54. Decyzja zmieniona decyzją 97/553/WE (Dz.U. L 228 z 19.8.1997, str. 31).

(3)  Patrz: załącznik I.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylona decyzja i jej zmiana

Decyzja Komisji 97/517/WE (Dz.U. L 214 z 6.8.1997, str. 54)

 

Decyzja Komisji 97/553/WE (Dz.U. L 228 z 19.8.1997, str. 31)

Jedynie gdy dotyczy odesłania do decyzji 97/517/WE w art. 1


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Decyzja 97/517/WE

Niniejsza decyzja

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 akapit pierwszy

Artykuł 2

Artykuł 2 akapit drugi

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 4

Załącznik I

Załącznik II