14.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/65


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1102/2005

z dnia 13 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 (3), zmieniło kody Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 32/2000. W związku z tym załączniki te należy odpowiednio zmienić.

(2)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1810/2004.

(3)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III w kodach dla numeru porządkowego 09.0107 wprowadza się następujące zmiany:

a)

kod CN „ex 5702 39 90” zastępuje się kodem CN „ex 5702 39 00”;

b)

kod CN „ex 5702 49 90” oraz poddział TARIC „10” tego kodu zastępuje się odpowiednio kodem CN „ex 5702 49 00” oraz poddziałem TARIC „20”;

c)

kod CN „ex 5703 90 00” zastępuje się kodami CN „ex 5703 90 10” i „ex 5703 90 90”;

2)

w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0106 w drugiej kolumnie wprowadza się następujące zmiany:

i)

kod CN „6207 91 90” zastępuje się kodem CN „ex 6207 91 00”;

ii)

kod CN „6208 91 19” zastępuje się kodem CN „ex 6208 91 00”;

iii)

kod CN „6302 51” zastępuje się kodem CN „ex 6302 51 00”;

iv)

kod CN „6302 91” zastępuje się kodem CN „6302 91 00”;

v)

kody CN „6301 20 91” i „6301 20 99” zastępuje się kodem CN „6301 20 90”;

b)

w kodach dla numeru porządkowego 09.0106 w kolumnie kodów TARIC wprowadza się następujące zmiany:

i)

w wierszu dla kodu CN „6207 91 90” kod „10” zastępuje się kodem „91”;

ii)

w wierszu dla kodu CN „6208 91 19” kod „10” zastępuje się kodem „18”;

c)

w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0106 wprowadza się następujące zmiany:

i)

kod CN „6207 91 90” zastępuje się kodem CN „6207 91 00”;

ii)

kod CN „6208 91 19” zastępuje się kodem CN „6208 91 00”;

iii)

kody CN „6301 20 91” i „6301 20 99” zastępuje się kodem CN „6301 20 90”;

iv)

kody CN „6302 51 10” i „6302 51 90” zastępuje się kodem CN „6302 51 00”;

v)

kody CN „6302 91 10” i „6302 91 90” zastępuje się kodem CN „6302 91 00”;

3)

w załączniku V w kodach dla numeru porządkowego 09.0103 w wykazie kodów TARIC w kolumnie „kod CN” wprowadza się następujące zmiany:

a)

kody CN „5210 11 10” i „5210 11 90” zastępuje się kodem CN „5210 11 00”;

b)

kody CN „5210 21 10” i „5210 21 90” zastępuje się kodem CN „5210 21 00”;

c)

kody CN „5210 31 10” i „5210 31 90” zastępuje się kodem CN „5210 31 00”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 545/2004 (Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.