21.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 768/2005

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) wymaga od Państw Członkowskich zapewnienia skutecznej kontroli, inspekcji i egzekwowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa oraz podejmowania w tym celu współpracy ze sobą oraz z państwami trzecimi.

(2)

W celu wypełnienia tych zobowiązań konieczne jest, aby Państwa Członkowskie koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji na swoich terytoriach lądowych, na wodach wspólnotowych i międzynarodowych zgodnie z prawem międzynarodowym, a w szczególności zobowiązań Wspólnoty w ramach regionalnych organizacji rybołówstwa oraz wynikających z porozumień z państwami trzecimi.

(3)

Żaden system inspekcji nie może być opłacalny bez zapewnienia inspekcji lądowych. Z tego też powodu terytoria lądowe powinny być objęte wspólnymi planami rozmieszczenia.

(4)

Współpraca taka powinna poprzez koordynację operacyjną działań w zakresie kontroli i inspekcji przyczynić się do zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych, jak również do zapewnienia równych szans sektora rybołówstwa zaangażowanego w proces eksploatacji, tym samym ograniczając liczbę przypadków zakłócenia konkurencji.

(5)

Skuteczna kontrola i inspekcja połowów uważana jest za niezbędną do zwalczania nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów.

(6)

Bez uszczerbku dla obowiązków Państw Członkowskich wynikających z rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, istnieje potrzeba, aby organ Wspólnoty odpowiedzialny za kwestie techniczne i administracyjne zorganizował współpracę i koordynację pomiędzy Państwami Członkowskimi w odniesieniu do kontroli i inspekcji połowów.

(7)

W tym celu odpowiednie jest, w ramach istniejącej struktury instytucjonalnej Wspólnoty i uwzględniając podział kompetencji pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi, ustanowienie Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”).

(8)

Aby osiągnąć cele, dla których Agencja została ustanowiona, konieczne jest określenie jej zadań.

(9)

W szczególności konieczne jest, aby Agencja mogła, na wniosek Komisji, udzielać pomocy Wspólnocie i Państwom Członkowskim w zakresie ich stosunków z państwami trzecimi lub regionalnymi organizacjami rybołówstwa, a także aby mogła współpracować z ich właściwymi organami w ramach międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty.

(10)

Ponadto istnieje potrzeba działania na rzecz skutecznego stosowania wspólnotowych procedur inspekcji. Agencja mogłaby z czasem stać się źródłem odniesienia dla pomocy naukowej i technicznej w dziedzinie kontroli i inspekcji połowów.

(11)

Dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, które polegają na zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych w kontekście zrównoważonego rozwoju, Rada przyjmuje środki dotyczące ochrony, zarządzania i eksploatacji żywych zasobów wodnych.

(12)

W celu zapewnienia właściwego egzekwowania tych środków Państwa Członkowskie muszą rozmieścić odpowiednie środki kontroli i wykonania. W celu uzyskania większej skuteczności i efektywności takiej kontroli i egzekucji właściwe jest, aby Komisja zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i wspólnie z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi przyjęła indywidualne programy kontroli i inspekcji. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) powinno zostać odpowiednio zmienione.

(13)

Koordynowanie przez Agencję współpracy operacyjnej pomiędzy Państwami Członkowskimi powinno być podejmowane na podstawie wspólnych planów rozmieszczenia, które organizują użycie dostępnych środków kontroli i inspekcji należących do zainteresowanych Państw Członkowskich, w celu nadania skuteczności programom kontroli i inspekcji. Działania w zakresie kontroli i inspekcji połowów podejmowane przez Państwa Członkowskie powinny być prowadzone zgodnie ze wspólnymi kryteriami, priorytetami, kryteriami referencyjnymi i procedurami odnoszącymi się do działań w zakresie kontroli i inspekcji podejmowanych na podstawie takich programów.

(14)

Przyjęcie programu kontroli i inspekcji zobowiązuje Państwa Członkowskie do skutecznego zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji programu. Konieczne jest, aby Państwa Członkowskie bezzwłocznie powiadamiały Agencję o środkach kontroli i inspekcji, za pomocą których mają zamiar wykonać wszelkie programy tego typu. Przepisy wspólnych planów rozmieszczenia nie mogą powodować zaistnienia dodatkowych zobowiązań dotyczących kontroli, inspekcji i egzekucji lub związanych z udostępnianiem niezbędnych w tym kontekście zasobów.

(15)

Wspólny plan rozmieszczenia powinien zostać sporządzony przez Agencję jedynie w przypadku, gdy jest on przewidziany w programie prac.

(16)

Program prac powinien zostać przyjęty przez Zarząd, który zapewnia osiągnięcie wystarczającego konsensusu, w tym w zakresie dopasowania zadań przeznaczonych Agencji do programu prac oraz zasobów, którymi Agencja dysponuje, na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

(17)

Kluczowym zadaniem dyrektora zarządzającego powinno być zapewnienie w drodze konsultacji z członkami Zarządu i Państwami Członkowskimi, aby dążeniom zawartym w programie prac na każdy rok odpowiadały wystarczające zasoby udostępnione Agencji przez Państwa Członkowskie w celu wykonania programu prac.

(18)

Dyrektor zarządzający powinien w szczególności opracować szczegółowe wspólne plany rozmieszczenia, korzystając z zasobów, o których powiadomiły Państwa Członkowskie, w celu wykonania każdego programu kontroli i inspekcji, a także przestrzegając zasad i celów określonych w indywidualnych programach kontroli i inspekcji, na których oparty jest wspólny plan rozmieszczenia, jak również innych odpowiednich zasad, takich jak zasady dotyczące inspektorów wspólnotowych.

(19)

W tym kontekście konieczne jest, aby dyrektor zarządzający zarządzał terminami w taki sposób, aby dać Państwom Członkowskim wystarczająco dużo czasu na przedstawienie ich komentarzy bazujących na ich operacyjnej wiedzy fachowej, nie wykraczając jednak poza ramy planu prac Agencji oraz limity czasowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Konieczne jest, aby dyrektor zarządzający uwzględniał udział zainteresowanych Państw Członkowskich w łowiskach objętych każdym planem. W celu zapewnienia skutecznej i terminowej koordynacji działań wspólnej kontroli i inspekcji konieczne jest opracowanie procedury, która umożliwi podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia wspólnych planów, w przypadku gdy zainteresowane Państwa Członkowskie nie mogą osiągnąć porozumienia.

(20)

Procedura opracowywania i przyjmowania wspólnych planów rozmieszczenia dotyczących wód pozawspólnotowych musi być podobna do procedury dotyczącej wód wspólnotowych. Podstawą dla takich wspólnych planów rozmieszczenia musi być program międzynarodowej kontroli i inspekcji stosujący międzynarodowe zobowiązania dotyczące kontroli i inspekcji wiążące Wspólnotę.

(21)

W celu wdrożenia wspólnych planów rozmieszczenia zainteresowane Państwa Członkowskie powinny zgromadzić i rozmieścić środki kontroli i inspekcji, które zaangażowały w celu wykonania takich planów. Agencja powinna ocenić, czy dostępne środki kontroli i inspekcji są wystarczające i, tam, gdzie to właściwe, poinformować zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Komisję, że środki te nie są wystarczające do wykonania zadań wymaganych przez program kontroli i inspekcji.

(22)

Podczas gdy Państwa Członkowskie powinny przestrzegać własnych zobowiązań dotyczących inspekcji i kontroli, w szczególności tych wynikających z konkretnego programu kontroli i inspekcji przyjętego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Agencja nie powinna posiadać uprawnień do nakładania na podstawie wspólnych planów rozmieszczenia dodatkowych zobowiązań ani do stosowania sankcji względem Państw Członkowskich.

(23)

Agencja powinna dokonywać okresowych przeglądów skuteczności wspólnych planów rozmieszczenia.

(24)

Właściwe jest zapewnienie możliwości przyjęcia specjalnych zasad wykonawczych dotyczących przyjmowania i zatwierdzania wspólnych planów rozmieszczenia. Skorzystanie z takiej możliwości może okazać się użyteczne, gdy Agencja rozpocznie już swoją działalność i dyrektor zarządzający uzna, że zasady takie muszą zostać określone w prawie wspólnotowym.

(25)

Agencja powinna być uprawniona, w przypadku gdy zwrócono się o to do niej, do świadczenia usług kontraktowych dotyczących środków kontroli i inspekcji do wykorzystania przez zainteresowane Państwa Członkowskie w związku ze wspólnymi planami rozmieszczenia.

(26)

W celu wypełnienia zadań Agencji Komisja, Państwa Członkowskie oraz Agencja powinny prowadzić wymianę istotnych informacji dotyczących kontroli i inspekcji poprzez sieć informacyjną.

(27)

Status i struktura Agencji powinny odpowiadać obiektywnemu charakterowi wyników, które ma za zadanie osiągać, oraz powinny pozwolić Agencji na sprawowanie jej funkcji w bliskiej współpracy z Państwami Członkowskimi oraz z Komisją. W konsekwencji Agencji powinno przyznać się autonomię prawną, finansową i administracyjną, przy jednoczesnym zachowaniu bliskich związków Agencji z instytucjami Wspólnoty oraz Państwami Członkowskimi. W tym celu konieczne i właściwe jest, aby Agencja była organem wspólnotowym posiadającym osobowość prawną i wykonującym uprawnienia nałożone na nią przez niniejsze rozporządzenie.

(28)

W odniesieniu do odpowiedzialności umownej Agencji, która podlega prawu właściwemu dla umów zawieranych przez Agencję, właściwy do orzekania powinien być Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z klauzulą arbitrażową zawartą w danej umowie. Trybunał Sprawiedliwości powinien być również właściwy do orzekania w sporach o odszkodowanie za szkody wynikające z odpowiedzialności pozaumownej Agencji, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich.

(29)

Komisja i Państwa Członkowskie powinny mieć swoich przedstawicieli w Zarządzie Agencji, którzy byliby odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Agencji.

(30)

Powinna zostać utworzona Rada Doradcza w celu doradzania dyrektorowi zarządzającemu oraz w celu zapewnienia ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami.

(31)

Biorąc pod uwagę fakt, że Agencja musi wypełniać zobowiązania wspólnotowe oraz, na wniosek Komisji, nawiązywać współpracę z państwami trzecimi oraz regionalnymi organizacjami rybołówstwa w ramach zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty, właściwe jest, aby prezes Zarządu był wybierany spośród przedstawicieli Komisji.

(32)

Ustalenia dotyczące głosowania na forum Zarządu powinny uwzględniać interesy Państw Członkowskich i Komisji dotyczące skutecznego funkcjonowania Agencji.

(33)

Właściwe jest zapewnienie uczestnictwa bez prawa do głosowania przedstawiciela Rady Doradczej w obradach Zarządu.

(34)

Konieczne jest określenie procedury mianowania i odwoływania dyrektora zarządzającego Agencji, jak również zasad określających sprawowanie przez niego funkcji.

(35)

W celu promowania przejrzystego funkcjonowania Agencji powinno mieć wobec niej zastosowanie bez żadnych ograniczeń rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4).

(36)

W interesie ochrony prywatności osób, w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5).

(37)

W celu zagwarantowania funkcjonalnej autonomii i niezależności Agencji należy przyznać jej autonomiczny budżet, którego dochody pochodzą z wkładu wspólnotowego, jak również z opłat za usługi kontraktowe świadczone przez Agencję. Procedura budżetowa Wspólnoty powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Wspólnoty i innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej. Rewizja ksiąg powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

(38)

W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem w odniesieniu do Agencji powinny mieć zastosowanie bez żadnych ograniczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (6); Agencja powinna przystąpić do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (7).

(39)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

CEL, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Cel

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (zwaną dalej „Agencją”), której celem jest organizowanie operacyjnej koordynacji działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów prowadzonych przez Państwa Członkowskie oraz wspomaganie współpracy tych Państw Członkowskich w zgodzie z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia jej skutecznego i jednolitego stosowania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje:

a)

„kontrola i inspekcja” oznaczają wszelkie środki podejmowane przez Państwa Członkowskie, w szczególności na podstawie art. 23, 24 i 28 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, w celu dokonania kontroli i inspekcji działalności połowowej objętej zakresem wspólnej polityki rybołówstwa, w tym działania w zakresie nadzoru i monitorowania, takie jak satelitarne systemy monitorowania ruchu statków i działania w ramach systemów obserwacji;

b)

„środki kontroli i inspekcji” oznaczają statki, samoloty, pojazdy i inne zasoby materialne służące do prowadzenia nadzoru, jak również inspektorów, obserwatorów i inne zasoby ludzkie wykorzystywane przez Państwa Członkowskie do prowadzenia kontroli i inspekcji;

c)

„wspólny plan rozmieszczenia” oznacza plan przedstawiający ustalenia operacyjne dotyczące rozmieszczenia dostępnych środków kontroli i inspekcji;

d)

„międzynarodowy program kontroli i inspekcji” oznacza program określający cele, wspólne priorytety i procedury dotyczące działań w zakresie kontroli i inspekcji wspierający wypełnianie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty dotyczących kontroli i inspekcji;

e)

„indywidualny program kontroli i inspekcji” oznacza program określający cele, wspólne priorytety i procedury dotyczące działań w zakresie kontroli i inspekcji, ustanowiony zgodnie z art. 34 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93;

f)

„rybołówstwo” oznacza działalność połowową polegającą na eksploatacji pewnych zasobów rybnych określonych przez Radę, w szczególności zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

g)

„inspektorzy wspólnotowi” oznaczają inspektorów umieszczonych na liście, o której mowa w art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

ROZDZIAŁ II

MISJA I ZADANIA AGENCJI

Artykuł 3

Misja

Misją Agencji jest:

a)

koordynacja prowadzonych przez Państwa Członkowskie kontroli i inspekcji związanych ze zobowiązaniami Wspólnoty w zakresie kontroli i inspekcji;

b)

koordynacja rozmieszczenia krajowych środków kontroli i inspekcji gromadzonych przez zainteresowane Państwa Członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)

pomoc Państwom Członkowskim w informowaniu Komisji i stron trzecich o działalności połowowej i działaniach w zakresie kontroli i inspekcji;

d)

w zakresie kompetencji Agencji, pomoc Państwom Członkowskim w wypełnianiu zadań i zobowiązań wynikających z zasad wspólnej polityki rybołówstwa;

e)

pomoc Państwom Członkowskim i Komisji w harmonizowaniu stosowania wspólnej polityki rybołówstwa w całej Wspólnocie;

f)

uczestnictwo w pracach Państw Członkowskich i Komisji dotyczących badań i rozwoju technik kontroli i inspekcji;

g)

uczestnictwo w działaniach koordynacyjnych związanych ze szkoleniem inspektorów i wymianą doświadczeń między Państwami Członkowskimi;

h)

koordynacja działań mających na celu zwalczanie nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów zgodnie z przepisami wspólnotowymi.

Artykuł 4

Zadania odnoszące się do międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty dotyczących kontroli i inspekcji

1.   Na wniosek Komisji Agencja:

a)

udziela wsparcia Wspólnocie i Państwom Członkowskim w ich stosunkach z państwami trzecimi i regionalnymi organizacjami rybołówstwa, których członkiem jest Wspólnota;

b)

współpracuje z właściwymi organami międzynarodowych regionalnych organizacji rybołówstwa w odniesieniu do zobowiązań Wspólnoty dotyczących kontroli i inspekcji, w ramach ustaleń roboczych podjętych z takimi właściwymi organami.

2.   Na wniosek Komisji Agencja może współpracować z właściwymi organami państw trzecich w sprawach dotyczących kontroli i inspekcji, w ramach porozumień zawartych pomiędzy Wspólnotą i tymi krajami.

3.   Agencja może, w zakresie swoich kompetencji, wykonywać w imieniu Państw Członkowskich zadania w ramach międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa, których stroną jest Wspólnota.

Artykuł 5

Zadania odnoszące się do koordynacji operacyjnej

1.   Koordynacja operacyjna prowadzona przez Agencję obejmuje inspekcję i kontrolę działalności połowowej, w tym przywóz, transport i wyładunek produktów rybołówstwa, aż do punktu, w którym produkty te są odbierane przez pierwszego nabywcę po wyładunku.

2.   Do celów koordynacji operacyjnej Agencja opracowuje wspólne plany rozmieszczenia oraz organizuje operacyjną koordynację kontroli i inspekcji prowadzonej przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozdziałem III.

Artykuł 6

Świadczenie usług kontraktowych na rzecz Państw Członkowskich

Na wniosek Państw Członkowskich Agencja może świadczyć na rzecz tych państw usługi kontraktowe dotyczące kontroli i inspekcji w powiązaniu z ich zobowiązaniami dotyczącymi rybołówstwa na wodach wspólnotowych lub międzynarodowych, w tym usługi takie, jak czarterowanie, obsługa i obsada personalna platform kontrolnych i inspekcyjnych oraz zapewnianie obserwatorów dla wspólnych operacji prowadzonych przez zainteresowane Państwa Członkowskie.

Artykuł 7

Wsparcie Państw Członkowskich

W celu wsparcia Państw Członkowskich w lepszym wypełnianiu ich obowiązków wynikających z zasad wspólnej polityki rybołówstwa Agencja w szczególności:

a)

określa i opracowuje podstawowy program nauczania dla potrzeb szkolenia instruktorów szkolących inspektorów rybołówstwa z Państw Członkowskich oraz zapewnia dodatkowe kursy i seminaria szkoleniowe dla tych inspektorów oraz pozostałego personelu zaangażowanego w działania związane z monitorowaniem, kontrolą i inspekcją;

b)

na wniosek Państw Członkowskich podejmuje wspólne udzielanie zamówień publicznych na zakup towarów i usług związanych z działaniami w zakresie kontroli i inspekcji prowadzonymi przez Państwa Członkowskie, jak również prowadzenie przygotowań i koordynacji wdrażania przez Państwa Członkowskie wspólnych projektów pilotażowych;

c)

opracowuje wspólne procedury operacyjne dotyczące wspólnych działań w zakresie kontroli i inspekcji podejmowanych przez dwa lub większą liczbę Państw Członkowskich;

d)

opracowuje kryteria dotyczące wymiany środków kontroli i inspekcji pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi, a także opracowuje kryteria dotyczące zapewnienia takich środków przez Państwa Członkowskie.

ROZDZIAŁ III

KOORDYNACJA OPERACYJNA

Artykuł 8

Wypełnianie zobowiązań Wspólnoty dotyczących kontroli i inspekcji

Na wniosek Komisji Agencja koordynuje działania w zakresie kontroli i inspekcji prowadzone przez Państwa Członkowskie na podstawie międzynarodowych programów kontroli i inspekcji poprzez ustanawianie wspólnych planów rozmieszczenia.

Artykuł 9

Wdrażanie indywidualnych programów kontroli i inspekcji

Agencja koordynuje wdrażanie indywidualnych programów kontroli i inspekcji ustanowionych zgodnie z art. 34 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 poprzez wspólne plany rozmieszczenia.

Artykuł 10

Treść wspólnych planów rozmieszczenia

Każdy wspólny plan rozmieszczenia:

a)

spełnia wymagania odpowiedniego programu kontroli i inspekcji;

b)

stosuje kryteria, kryteria referencyjne, priorytety i wspólne procedury inspekcji określone przez Komisję w programach kontroli i inspekcji;

c)

ma na celu dopasowanie istniejących krajowych środków kontroli i inspekcji, o których powiadomiono zgodnie z art. 11 ust. 2, do potrzeb oraz zorganizowanie rozmieszczenia tych środków;

d)

organizuje wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w odniesieniu do okresów i stref, w których środki te mają być rozmieszczone, w tym działanie zespołów inspektorów wspólnotowych pochodzących z więcej niż jednego Państwa Członkowskiego;

e)

uwzględnia istniejące zobowiązania zainteresowanych Państw Członkowskich w odniesieniu do innych wspólnych planów rozmieszczenia, a także wszelkie swoiste ograniczenia regionalne lub lokalne;

f)

określa warunki, zgodnie z którymi środki kontroli i inspekcji danego Państwa Członkowskiego mogą wkraczać na wody podlegające zwierzchnictwu i jurysdykcji innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 11

Powiadamianie o środkach kontroli i inspekcji

1.   Każdego roku przed dniem 15 października Państwa Członkowskie powiadomią Agencję o środkach kontroli i inspekcji, które pozostają do jej dyspozycji na cele prowadzenia kontroli i inspekcji w roku następnym.

2.   Każde Państwo Członkowskie powiadamia Agencję o środkach, za pomocą których zamierza wykonać międzynarodowy program kontroli i inspekcji lub indywidualny program kontroli i inspekcji, który dotyczy tego Państwa, nie później niż w terminie jednego miesiąca od powiadomienia Państw Członkowskich o decyzji ustanawiającej taki program.

Artykuł 12

Procedura dotycząca przyjmowania wspólnych planów rozmieszczenia

1.   Na podstawie powiadomień, o których mowa w art. 11 ust. 2, oraz w terminie trzech miesięcy od otrzymania takich powiadomień dyrektor zarządzający Agencji ustanawia w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi projekt wspólnego planu rozmieszczenia.

2.   Projekt wspólnego planu rozmieszczenia określa środki kontroli i inspekcji możliwe do zgromadzenia w celu realizacji programu kontroli i inspekcji, którego dotyczy plan, na podstawie zainteresowania zainteresowanych Państw Członkowskich odpowiednim łowiskiem.

Zainteresowanie Państwa Członkowskiego łowiskiem jest szacowane na podstawie następujących kryteriów, których względna waga zależy od swoistych cech każdego planu:

a)

względny obszar wód podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego Państwa Członkowskiego, który objęty jest działaniem danego wspólnego planu rozmieszczenia, jeżeli taki obszar istnieje;

b)

ilość ryb wyładowanych na terytorium Państwa Członkowskiego w danym okresie referencyjnym stanowiąca odsetek całkowitej wielkości wyładunków ryb pochodzących z łowiska, którego dotyczy dany wspólny plan rozmieszczenia;

c)

względna liczba wspólnotowych statków rybackich pływających pod banderą danego Państwa Członkowskiego (moc silnika i tonaż brutto), które biorą udział w połowach na łowisku, którego dotyczy dany wspólny plan rozmieszczenia, w stosunku do całkowitej ilości statków, które biorą udział w połowach na tym łowisku;

d)

względna wielkość przydziału kontyngentu danego Państwa Członkowskiego lub, w przypadku braku kontyngentu, wielkości połowu danego Państwa Członkowskiego na tym łowisku w danym okresie referencyjnym.

3.   Jeżeli w trakcie przygotowywania projektu wspólnego planu rozmieszczenia oczywiste jest, że dostępne środki kontroli i inspekcji są niewystarczające do spełnienia wymagań odpowiedniego programu kontroli i inspekcji, dyrektor zarządzający bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Komisję.

4.   Dyrektor zarządzający powiadamia o projekcie wspólnego planu rozmieszczenia zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Komisję. Jeżeli w terminie piętnastu dni roboczych od takiego powiadomienia Państwa Członkowskie lub Komisja nie zgłoszą zastrzeżeń, dyrektor zarządzający przyjmuje plan.

5.   Jeżeli jedno lub większa liczba zainteresowanych Państw Członkowskich lub Komisja zgłoszą zastrzeżenie, dyrektor zarządzający przekazuje sprawę Komisji. Komisja może dokonać niezbędnych dostosowań w planie i przyjąć go zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

6.   Każdy wspólny plan rozmieszczenia podlega rocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Agencję w konsultacji z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi w celu uwzględnienia każdego nowego programu kontroli i inspekcji, któremu podlegają zainteresowane Państwa Członkowskie, oraz uwzględnienia wszelkich priorytetów określonych przez Komisję w programach kontroli i inspekcji.

Artykuł 13

Wdrażanie wspólnych planów rozmieszczenia

1.   Wspólne działania w zakresie kontroli i inspekcji są przeprowadzane na podstawie wspólnych planów rozmieszczenia.

2.   Państwa Członkowskie, których dotyczy wspólny plan rozmieszczenia:

a)

udostępniają środki kontroli i inspekcji zaangażowane do wdrożenia wspólnego planu rozmieszczenia;

b)

wyznaczają jeden krajowy punkt kontaktowy/koordynatora posiadającego wystarczające uprawnienia, aby móc reagować w terminie na wnioski Agencji dotyczące wdrażania wspólnego planu rozmieszczenia oraz powiadamiać o tym Agencję;

c)

rozmieszczają swoje zgromadzone środki kontroli i inspekcji zgodnie ze wspólnym planem rozmieszczenia oraz wymaganiami wymienionymi w ust. 4;

d)

zapewniają Agencji internetowy dostęp do informacji niezbędnych do wdrożenia wspólnego planu rozmieszczenia;

e)

współpracują z Agencją przy wdrażaniu wspólnego planu rozmieszczenia;

f)

zapewniają, by wszelkie środki kontroli i inspekcji wyznaczone do wdrażania wspólnotowego wspólnego planu rozmieszczenia prowadziły swoją działalność zgodnie z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa.

3.   Bez uszczerbku dla zobowiązań Państw Członkowskich w ramach wspólnego planu rozmieszczenia ustanowionego art. 12, dowodzenie i kontrola nad środkami kontroli i inspekcji, które zostały zaangażowane do wdrożenia wspólnego planu rozmieszczenia, pozostają w sferze odpowiedzialności właściwych organów krajowych zgodnie z prawem krajowym.

4.   Dyrektor zarządzający może określić wymagania dla wdrożenia wspólnego planu rozmieszczenia przyjętego na podstawie art. 12. Wymagania takie nie wykraczają poza granice określone tym planem.

Artykuł 14

Ocena wspólnych planów rozmieszczenia

Agencja przeprowadza roczną ocenę skuteczności każdego ze wspólnych planów rozmieszczenia, jak również, na podstawie dostępnych danych, analizę występowania ryzyka prowadzenia działalności połowowej niezgodnie z mającymi zastosowanie środkami kontrolnymi. Wyniki przeprowadzanych ocen są bezzwłocznie przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Komisji i Państwom Członkowskim.

Artykuł 15

Łowiska niepodlegające programom kontroli i inspekcji

Dwa lub większa liczba Państw Członkowskich mogą zwrócić się do Agencji z wnioskiem o koordynowanie rozmieszczenia ich środków kontroli i inspekcji w odniesieniu do łowiska lub obszaru, który nie podlega programowi kontroli i inspekcji. Koordynacja taka odbywa się zgodnie z kryteriami kontroli i inspekcji oraz priorytetami uzgodnionymi pomiędzy zainteresowanymi Państwami Członkowskimi.

Artykuł 16

Sieć informacyjna

1.   Komisja, Agencja oraz właściwe organy Państw Członkowskich wymieniają istotne, dostępne im informacje dotyczące wspólnych działań w zakresie kontroli i inspekcji prowadzonych na wodach wspólnotowych i międzynarodowych.

2.   Każdy właściwy organ krajowy podejmuje środki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi Wspólnoty w celu zapewnienia odpowiedniej poufności informacji otrzymywanych przez te organy na mocy niniejszego artykułu zgodnie z art. 37 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Artykuł 17

Szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady dotyczące wprowadzania w życie przepisów niniejszego rozdziału mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Zasady te mogą obejmować w szczególności procedury odnoszące się do przygotowania i przyjęcia projektów wspólnych planów rozmieszczenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I FUNKCJONOWANIE

Artykuł 18

Status prawny i siedziba

1.   Agencja jest organem Wspólnoty. Posiada ona osobowość prawną.

2.   W każdym z Państw Członkowskich Agencja posiada zdolność prawną w najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym przez ustawodawstwa krajowe. Może ona, w szczególności, nabywać lub zbywać ruchomości i nieruchomości oraz być stroną postępowań sądowych.

3.   Agencję reprezentuje dyrektor zarządzający.

4.   Siedzibą Agencji jest Vigo, Hiszpania.

Artykuł 19

Personel

1.   W odniesieniu do personelu Agencji zastosowanie ma Regulamin pracowniczy urzędników oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określony w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (9) oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich dla celów stosowania tego regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Zarząd w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne szczegółowe zasady stosowania powyższych przepisów.

2.   Bez uszczerbku dla art. 30, uprawnienia przyznane organowi powołującemu na podstawie regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia innych pracowników są wykonywane przez Agencję w odniesieniu do jej własnego personelu.

3.   Personel Agencji składa się z urzędników mianowanych lub oddelegowanych tymczasowo przez Komisję oraz z innych pracowników zatrudnionych przez Agencję niezbędnych dla wykonywania jej zadań.

Agencja może również zatrudniać urzędników tymczasowo oddelegowanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 20

Przywileje i immunitety

Do Agencji ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 21

Odpowiedzialność

1.   Odpowiedzialność umowna Agencji podlega prawu właściwemu dla danej umowy.

2.   Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej zamieszczonej w umowie zawartej przez Agencję.

3.   W odniesieniu do odpowiedzialności pozaumownej Agencja jest zobowiązana naprawić, na zasadach ogólnych, wspólnych dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzone przez nią lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w każdym sporze dotyczącym odszkodowań za takie szkody.

4.   Odpowiedzialność osobistą pracowników wobec Agencji regulują przepisy ustanowione w regulaminie pracowniczym lub warunkach zatrudnienia mających do nich zastosowanie.

Artykuł 22

Języki

1.   Do Agencji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (10).

2.   Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Artykuł 23

Powołanie Zarządu i jego uprawnienia

1.   Agencja posiada Zarząd.

2.   Zarząd:

a)

mianuje i odwołuje dyrektora zarządzającego zgodnie z art. 30;

b)

przyjmuje do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdanie ogólne Agencji za poprzedni rok i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i Państwom Członkowskim. Sprawozdanie podawane jest do wiadomości publicznej;

c)

przyjmuje do dnia 31 października każdego roku, uwzględniając przy tym opinię Komisji i Państw Członkowskich, program prac Agencji na nadchodzący rok oraz przekazuje ten program Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Państwom Członkowskim.

Program prac zawiera priorytety Agencji. Przyznaje on priorytet obowiązkom Agencji odnoszącym się do programów kontroli i nadzoru. Zostaje on przyjęty bez naruszenia rocznej procedury budżetowej Wspólnoty. W przypadku wyrażenia przez Wspólnotę w terminie 30 dni od daty przyjęcia programu prac sprzeciwu względem tego programu Zarząd dokonuje ponownego przeglądu programu i przyjmuje go z ewentualnymi zmianami w drugim czytaniu w terminie dwóch miesięcy;

d)

przyjmuje końcowy budżet Agencji przed rozpoczęciem roku budżetowego, dostosowując go, w razie potrzeby, do wkładu Komisji i wszelkich innych dochodów Agencji;

e)

wykonuje swoje obowiązki w odniesieniu do budżetu Agencji zgodnie z art. 35, 36 i 38;

f)

sprawuje nadzór dyscyplinarny nad dyrektorem zarządzającym;

g)

określa swój regulamin wewnętrzny, który może przewidywać w razie potrzeby stworzenie podkomitetów Zarządu;

h)

przyjmuje procedury niezbędne do wykonywania przez Agencję jej zadań.

Artykuł 24

Skład Zarządu

1.   Zarząd jest złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich i sześciu przedstawicieli Komisji. Każde Państwo Członkowskie jest uprawnione do mianowania jednego członka. Państwa Członkowskie i Komisja mianują po jednym zastępcy każdego członka Zarządu, który reprezentuje członka Zarządu pod jego nieobecność.

2.   Członkowie Zarządu mianowani są na podstawie posiadanego przez nich istotnego doświadczenia i wiedzy fachowej z zakresu kontroli i inspekcji połowów.

3.   Mandat każdego członka wynosi pięć lat od dnia mianowania. Mandat jest odnawialny.

Artykuł 25

Przewodniczenie Zarządowi

1.   Zarząd wybiera prezesa spośród przedstawicieli Komisji. Zarząd wybiera wiceprezesa spośród swoich członków. Wiceprezes automatycznie zastępuje prezesa, w przypadku gdy nie może wykonywać on swoich obowiązków.

2.   Mandaty prezesa i wiceprezesa wynoszą trzy lata i kończą się wraz z ustaniem członkowstwa w Zarządzie. Mandaty te są jednokrotnie odnawialne.

Artykuł 26

Posiedzenia

1.   Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez jego prezesa. Porządek obrad jest określany przez prezesa z uwzględnieniem propozycji składanych przez członków Zarządu oraz dyrektora zarządzającego Agencji.

2.   Dyrektor zarządzający i przedstawiciel mianowany przez Radę Doradczą biorą udział w obradach Zarządu bez prawa do głosowania.

3.   Zarząd odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz w roku. Dodatkowo Zarząd odbywa posiedzenia z inicjatywy prezesa lub na wniosek Komisji lub jednej trzeciej Państw Członkowskich reprezentowanych w Zarządzie.

4.   W przypadku wystąpienia kwestii poufnej lub konfliktu interesów Zarząd może zdecydować się na omówienie poszczególnych punktów porządku obrad z wyłączeniem obecności przedstawicieli mianowanych przez Radę Doradczą. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania tego przepisu mogą zostać określone w regulaminie wewnętrznym.

5.   Zarząd może zaprosić do wzięcia udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinią może być zainteresowany.

6.   Członkowie Zarządu mogą zgodnie z przepisami regulaminu wewnętrznego korzystać z pomocy doradców lub ekspertów.

7.   Sekretariat Zarządu jest zapewniany przez Agencję.

Artykuł 27

Głosowanie

1.   Zarząd podejmuje decyzje absolutną większością głosów.

2.   Każdy członek ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka, uprawnionym do wykonywania jego prawa głosu jest jego zastępca.

3.   Regulamin wewnętrzny określa bardziej szczegółowe przepisy dotyczące głosowania, w szczególności warunki działania przez członka w imieniu innego członka, jak również, w odpowiednich przypadkach, wymagania dotyczące kworum.

Artykuł 28

Deklaracja interesów

Członkowie Zarządu składają deklaracje interesów, wskazujące zarówno na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby podważać ich niezawisłość, jak również na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby być uważane za podważające ich niezawisłość. Deklaracje te są składane co roku na piśmie lub w każdym przypadku, gdy może zaistnieć konflikt interesów w odniesieniu do punktów porządku obrad. W tym ostatnim przypadku dany członek nie jest uprawniony do głosowania w nad takimi punktami porządku obrad.

Artykuł 29

Obowiązki i uprawnienia dyrektora zarządzającego

1.   Agencja jest zarządzana przez dyrektora zarządzającego. Bez uszczerbku dla właściwych kompetencji Komisji i Zarządu, dyrektor zarządzający nie zwraca się o instrukcje ani nie przyjmuje instrukcji od żadnego rządu ani żadnego innego organu.

2.   Dyrektor zarządzający w trakcie wykonywania swoich zadań stosuje zasady wspólnej polityki rybołówstwa.

3.   Dyrektor zarządzający ma następujące obowiązki i uprawnienia:

a)

przygotowuje projekt programu prac i przedkłada go Zarządowi po konsultacjach z Komisją i Państwami Członkowskimi. Podejmuje, w granicach określonych niniejszym rozporządzeniem, kroki konieczne do wprowadzenia w życie programu prac, jego zasad wykonawczych i wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa;

b)

podejmuje wszelkie konieczne kroki, w tym obejmujące przyjęcie wewnętrznych instrukcji administracyjnych oraz publikowanie obwieszczeń, w celu zapewnienia organizacji i funkcjonowania Agencji zgodnej z przepisami niniejszego rozporządzenia;

c)

podejmuje wszelkie konieczne kroki, w tym obejmujące przyjęcie decyzji dotyczących odpowiedzialności Agencji zgodnie z rozdziałami II i III, w tym czarterowania i działania środków kontroli i inspekcji oraz działania sieci informacyjnej;

d)

ustosunkowuje się do wniosków Komisji oraz do wniosków o udzielenie wsparcia składanych przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 6, 7 i 15;

e)

zapewnia skuteczny system monitorowania w celu porównania osiągnięć Agencji z jej celami operacyjnymi. Na podstawie tego porównania dyrektor zarządzający przygotowuje każdego roku projekt sprawozdania ogólnego i przedkłada go Zarządowi. Dyrektor zarządzający ustanawia procedury przeprowadzania regularnych ocen, spełniające uznane normy zawodowe;

f)

w odniesieniu do personelu dyrektor zarządzający korzysta z uprawnień określonych w art. 19 ust. 2;

g)

dyrektor zarządzający sporządza preliminarz dochodów i wydatków Agencji zgodnie z art. 35 oraz wykonuje budżet zgodnie z art. 36.

4.   Dyrektor zarządzający ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Zarządem.

Artykuł 30

Mianowanie i odwołanie dyrektora zarządzającego

1.   Dyrektor zarządzający jest mianowany przez Zarząd na podstawie jego kwalifikacji merytorycznych i udokumentowanego odpowiedniego doświadczenia w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa oraz kontroli i inspekcji połowów, będąc wybranym spośród co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję po przeprowadzeniu procedury wyboru następującej po publikacji ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz publicznego wezwania do wyrażenia zainteresowania, w innych źródłach.

2.   Zarząd jest uprawniony do odwołania dyrektora zarządzającego. Zarząd rozważa tę kwestię na wniosek Komisji lub jednej trzeciej swoich członków.

3.   Zarząd podejmuje decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

4.   Mandat dyrektora zarządzającego wynosi pięć lat. Mandat ten może być przedłużony jeden raz na kolejne pięć lat na wniosek Komisji i zatwierdzony większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu.

Artykuł 31

Rada Doradcza

1.   W skład Rady Doradczej wchodzą przedstawiciele Regionalnych Komitetów Doradczych przewidzianych w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, w liczbie jednego przedstawiciela wyznaczonego przez każdy Regionalny Komitet Doradczy. Przedstawiciele mogą być zastępowani przez zastępców mianowanych w tym samym czasie.

2.   Członkowie Rady Doradczej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członków Zarządu. Rada Doradcza wyznacza jednego ze swoich członków do wzięcia udziału w obradach Zarządu bez prawa głosu.

3.   Na wniosek dyrektora zarządzającego Rada Doradcza służy mu radą w zakresie wykonywania jego obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4.   Radzie Doradczej przewodniczy dyrektor zarządzający. Rada zbiera się na zaproszenie przewodniczącego nie rzadziej niż raz do roku.

5.   Agencja zapewnia Radzie Doradczej niezbędne wsparcie logistyczne oraz udostępnia Sekretariat na jej posiedzenia.

6.   Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Doradczej.

Artykuł 32

Przejrzystość i komunikacja

1.   Do dokumentów będących w posiadaniu Agencji ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001.

2.   W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.   Agencja może z własnej inicjatywy udostępniać informacje w dziedzinach objętych misją Agencji. Agencja zapewnia w szczególności, aby opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie w krótkim czasie podawane były obiektywne, wiarygodne i łatwo zrozumiałe informacje dotyczące pracy Agencji.

4.   Zarząd określa niezbędne zasady wewnętrzne dotyczące stosowania ust. 3.

5.   Decyzje podjęte przez Agencję zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być powodem złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub stanowić przedmiot postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z art. 195 i 230 Traktatu.

6.   Informacje zgromadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez Komisję i Agencję podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 33

Poufność

1.   Członkowie Zarządu, dyrektor zarządzający i członkowie personelu Agencji, również po zaprzestaniu pełnienia swoich obowiązków, podlegają wymaganiom dotyczącym poufności zgodnie z art. 287 Traktatu.

2.   Zarząd przedstawia wewnętrzne zasady dotyczące praktycznych uzgodnień związanych ze stosowaniem wymagań dotyczących poufności, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 34

Dostęp do informacji

1.   Komisja ma pełny dostęp do wszelkich informacji zgromadzonych przez Agencję. Agencja dostarcza Komisji na jej wniosek oraz w formie określonej przez Komisję wszelkich informacji oraz ocenę dotyczącą tych informacji.

2.   Państwa Członkowskie, których dotyczy konkretne działanie Agencji, mają dostęp do informacji zgromadzonych przez Agencję w związku z takim działaniem na warunkach, które mogą być ustanowione zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA FINANSOWE

Artykuł 35

Budżet

1.   Dochody Agencji składają się z:

a)

wkładu Wspólnoty zapisanego w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (dział Komisji);

b)

opłat za usługi świadczone przez Agencję na rzecz Państw Członkowskich zgodnie z art. 6;

c)

opłat za publikacje, szkolenia lub wszelkie inne usługi świadczone przez Agencję.

2.   Wydatki Agencji pokrywają koszty personelu, koszty administracyjne, koszty infrastruktury i koszty operacyjne.

3.   Dyrektor zarządzający sporządza projekt bilansu przewidywanych dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy oraz przekazuje ten projekt Zarządowi wraz z projektem planu wykonawczego.

4.   Dochody i wydatki równoważą się.

5.   Każdego roku Zarząd, na podstawie projektu bilansu przewidywanych dochodów i wydatków, sporządza bilans przewidywanych dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy.

6.   Bilans, zawierający projekt planu wykonawczego, jest przekazywany Komisji przez Zarząd wraz z tymczasowym programem prac najpóźniej do dnia 31 marca.

7.   Bilans jest przekazywany przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (zwanymi dalej „władzą budżetową”) wraz ze wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

8.   Na podstawie bilansu Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej liczby szacunkowe, które uzna za konieczne dla realizacji planu wykonawczego, jak również wielkość dotacji, którymi obciążony zastanie budżet ogólny, który Komisja przedkłada władzy budżetowej zgodnie z art. 272 Traktatu.

9.   Władza budżetowa zezwala na przydział środków na dotację dla Agencji. Władza budżetowa przyjmuje plan wykonawczy dla Agencji.

10.   Budżet zostaje przyjęty przez Zarząd. Staje się on budżetem ostatecznym po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W odpowiednich przypadkach budżet jest stosownie korygowany.

11.   Zarząd, tak szybko jak to możliwe, powiadamia władzę budżetową o zamiarze realizacji każdego projektu, który może mieć znaczące implikacje finansowe dla finansowania budżetu, w szczególności wszelkich projektów odnoszących się do nieruchomości, takich jak wynajem lub zakup budynków. Zarząd informuje Komisję o takich przypadkach.

12.   Jeżeli oddział władzy budżetowej powiadamia o zamiarze wydania opinii, przekazuje opinię Zarządowi w terminie sześciu tygodni, licząc od daty powiadomienia o projekcie.

Artykuł 36

Wykonanie i kontrola budżetu

1.   Dyrektor zarządzający wykonuje budżet Agencji.

2.   Najpóźniej do dnia 1 marca następującego po każdym roku budżetowym księgowy Agencji przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji wraz ze sprawozdaniem dotyczącym zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Księgowy Komisji konsoliduje tymczasowe sprawozdanie finansowe instytucji i zdecentralizowanych organów zgodnie z art. 128 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (11) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”).

3.   Najpóźniej do dnia 31 marca następującego po każdym roku budżetowym księgowy Komisji przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe Agencji Trybunałowi Obrachunkowemu, wraz ze sprawozdaniem dotyczącym zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy przekazywane jest również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących tymczasowego sprawozdania finansowego Agencji, zgodnie z art. 129 rozporządzenia finansowego, dyrektor zarządzający sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji i przekazuje je do Zarządu w celu uzyskania jego opinii.

5.   Zarząd wydaje opinię dotyczącą ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji.

6.   Najpóźniej do dnia 1 lipca następnego roku dyrektor zarządzający przekazuje ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

7.   Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

8.   Agencja ustanawia stanowisko wewnętrznego audytora, który działa zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi.

9.   Dyrektor zarządzający przekazuje Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi Trybunału najpóźniej do dnia 30 września. Dyrektor zarządzający przesyła tę odpowiedź również Zarządowi.

10.   Dyrektor zarządzający przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane dla sprawnego stosowania procedury udzielenia absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

11.   Przed dniem 30 kwietnia drugiego z kolei roku Parlament Europejski na zalecenie Rady udziela dyrektorowi zarządzającemu Agencji absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za dany rok.

Artykuł 37

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.   W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem w odniesieniu do Agencji mają zastosowanie bez żadnych ograniczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999.

2.   Agencja przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz bezzwłocznie wydaje odpowiednie przepisy dla całego swojego personelu.

3.   Decyzje dotyczące finansowania oraz porozumienia wykonawcze, a także wynikające z nich dokumenty wyraźnie zastrzegają, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą, w razie potrzeby, przeprowadzać na miejscu kontrole wśród odbiorców funduszy Agencji oraz urzędników odpowiedzialnych za ich przyznawanie.

Artykuł 38

Postanowienia finansowe

Zarząd, po uzyskaniu zgody Komisji oraz opinii Trybunału Obrachunkowego, przyjmuje zasady finansowe Agencji. Zasady te mogą nie odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (12), chyba że jest to specjalnie wymagane dla działania Agencji i odbywa się za uprzednią zgodą Komisji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39

Ocena

1.   W terminie pięciu lat od daty rozpoczęcia przez Agencję wykonywania swoich obowiązków oraz co pięć lat w okresie późniejszym Zarząd zleca przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia. Komisja udostępnia Agencji wszelkie informacje, które Agencja uzna za istotne dla przeprowadzenia oceny.

2.   Każda ocena określa wpływ wywierany przez niniejsze rozporządzenie, użyteczność, znaczenie i skuteczność Agencji i jej praktyk roboczych oraz zakres, w jakim Agencja przyczynia się do osiągania wysokiego poziomu zgodności z zasadami określonymi w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Zarząd określa konkretny zakres uprawnień w porozumieniu z Komisją po odbyciu konsultacji z zainteresowanymi stronami.

3.   Zarząd otrzymuje ocenę i wydaje Komisji zalecenia dotyczące zmian dotyczących niniejszego rozporządzenia, Agencji i jej praktyk roboczych. Zarówno wnioski z oceny, jak i zalecenia przekazywane są przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz podawane do wiadomości publicznej.

Artykuł 40

Początek działalności Agencji

Agencja rozpocznie działalność w terminie dwunastu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 41

Zmiana

Artykuł 34c rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 34c

1.   Komisja zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 36 i wspólnie z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi określa, które łowiska eksploatowane przez dwa lub większą liczbę Państw Członkowskich są poddane indywidualnym programom kontroli i inspekcji, oraz określa warunki, według których prowadzone są takie programy.

Indywidualny program kontroli i inspekcji określa łowiska eksploatowane przez dwa lub większą liczbę Państw Członkowskich objęte programem oraz warunki, którym podlegają takie łowiska.

Każdy indywidualny program kontroli i inspekcji określa swoje cele, wspólne priorytety i procedury, jak również kryteria referencyjne dotyczące działań w zakresie kontroli i inspekcji, oczekiwane rezultaty stosowania określonych środków oraz strategię wymaganą do zapewnienia, aby działania kontrolne i inspekcyjne były możliwie jak najbardziej jednolite, skuteczne i korzystne ekonomicznie. Każdy program określa zainteresowane Państwa Członkowskie.

Indywidualne programy kontroli i inspekcji nie mogą trwać dłużej niż trzy lata lub dłużej niż przez jakikolwiek okres określony dla takiego programu w planie odbudowy przyjętym zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (13) lub w planie zarządzania przyjętym zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia.

Indywidualne programy kontroli i inspekcji realizowane są przez zainteresowane Państwa Członkowskie na podstawie wspólnych planów rozmieszczenia ustanowionych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (14).

2.   Komisja kontroluje i ocenia realizację każdego indywidualnego programu kontroli i inspekcji i składa sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 42

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 23 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(3)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

(5)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(6)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(7)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.

(8)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(9)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1).

(10)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 385/58.

(11)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(12)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

(13)  Dz.U. L 358 z 21.12.2002, str. 59.

(14)  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1.”.