19.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 749/2005

z dnia 18 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

W Państwach Członkowskich, które nie dysponują portami morskimi, oferenci będą obciążeni wyższymi kosztami transportu zbóż przeznaczonych do sprzedaży. Z tego względu, zboża z tych Państw Członkowskich są trudniejsze do wywozu, co przyczynia się w szczególności do ich dłuższego interwencyjnego składowania i dodatkowych kosztów dla budżetu Wspólnoty. W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 w art. 7 przewidziano zatem możliwość finansowania, w niektórych przypadkach, najniższych kosztów transportu między miejscem składowania, a miejscem wyjścia w celu zapewnienia porównywalnych ofert.

(3)

Porty Rijeka i Split w Chorwacji były tradycyjnymi portami załadunku dla krajów Europy Środkowej przed ich przystąpieniem do Unii Europejskiej. Należy zatem uznać Rijekę i Split jako miejsca wyjścia możliwe do uwzględnienia przy obliczaniu kosztów transportu, które mogą być zwrócone w przypadku wywozu.

(4)

W celu uproszczenia i ujednolicenia procedur sprzedaży zbóż przeznaczonych do wywozu, należy sprecyzować procedurę zwolnienia zabezpieczeń przewidzianą w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 ustanawiającego szczegółowe wspólne zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3), w szczególności w sprawie dowodów zakończenia przywozowych formalności celnych w krajach trzecich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2131/93.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 7 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 2131/93 otrzymuje brzmienie:

„2a   Jeśli Państwo Członkowskie nie posiada portu morskiego można, według procedury określonej w ust. 1, odstąpić od ust. 2 i zapewnić, w przypadku wywozu z portu morskiego, finansowanie najniższych kosztów transportu między miejscem składowania a rzeczywistym miejscem wyjścia, w ramach maksymalnych kwot wskazanych w zaproszeniu do składania ofert przetargowych.

Do celów niniejszego ustępu, port Konstanca w Rumunii oraz porty Rijeka i Split w Chorwacji można uznać za miejsca wyjścia”.

Artykuł 2

Artykuł 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2131/93 otrzymuje brzmienie:

„3.   Zwalnia się zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 tiret drugie, w odniesieniu do ilości, dla których:

wykazano, że produkt nie nadaje się do spożycia przez ludzi i przez zwierzęta,

wykazano, że formalności celne dotyczące wywozu poza obszar celny Wspólnoty i przywozu do jednego z krajów trzecich uwzględnionego w ramach przetargu zostały zakończone. Dowody wywozu poza obszar celny Wspólnoty i przywozu do kraju trzeciego są dostarczane według zasad określonych w art. 7 i 16, ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999,

pozwolenie nie zostało wydane zgodnie z art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000,

umowa została rozwiązana zgodnie z art. 16 akapitem czwartym.”

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2045/2004 (Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 17).

(3)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 5.10.2004, str. 5).