2.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 523/2005

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenowego (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylającego cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 (1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE WERYFIKACJI

(1)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie weryfikacji „nowego eksportera” zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek złożyło przedsiębiorstwo Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. (zwany dalej „wnioskodawcą”). Wnioskodawca jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „krajem zainteresowanym”).

B.   PRODUKT

(2)

Produktem poddanym weryfikacji jest politereftalan etylenowy (PET) o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub większej, zgodnie ze standardem ISO 1628-5, sklasyfikowany w ramach kodu CN 3907 60 20 i pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej (zwany dalej „produktem rozpatrywanym”).

C.   ISTNIEJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1467/2004 (2), na mocy którego przywóz do Wspólnoty produktu rozpatrywanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i produkowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 184 EUR za tonę, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych przedsiębiorstw podlegających indywidualnym stawkom celnym.

D.   POWODY PRZEPROWADZENIA WERYFIKACJI

(4)

Wnioskodawca twierdzi, że działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, że nie dokonywał wywozu produktu rozpatrywanego do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, na którym zostały oparte środki antydumpingowe, tzn. w okresie od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r. (zwanym dalej „pierwotnym okresem objętym dochodzeniem”) i że nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących rozpatrywanego produktu, którzy podlegają wyżej wspomnianym środkom antydumpingowym.

(5)

Wnioskodawca twierdzi ponadto, że rozpoczął wywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty po zakończeniu pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E.   PROCEDURA

(6)

Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano żadnych uwag.

(7)

Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie weryfikacji „nowego eksportera”, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, celem określenia, czy wnioskodawca prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego lub czy wnioskodawca spełnia wymagania związane z ustaleniem indywidualnej stawki celnej zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego i, w przypadku spełniania ich, indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obciążony jego przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty.

a)   Kwestionariusze

(8)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne w dochodzeniu Komisja wyśle kwestionariusze do wnioskodawcy.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(9)

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym uprasza się o przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz o dostarczenie potwierdzających dowodów. Ponadto Komisja może wysłuchać zainteresowanych stron, pod warunkiem że złożyły one wniosek wskazujący, iż istnieją szczególne powody, dla których powinny one być wysłuchane.

c)   Status gospodarki rynkowej

(10)

W przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę wystarczających dowodów, że prowadzi on działalność w warunkach gospodarki rynkowej, tzn. że spełnia on kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, normalna wartość zostanie określona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. W tym celu należycie umotywowane wnioski należy dostarczyć w określonym czasie ustalonym w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Komisja prześle formularze wniosku wnioskodawcy, jak również władzom Chińskiej Republiki Ludowej.

d)   Wybór kraju o gospodarce rynkowej

(11)

W przypadku gdy wnioskodawcy nie zostanie przyznany status gospodarki rynkowej, a będzie on spełniał wymagania niezbędne do ustalenia wobec niego cła indywidualnego zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, celem ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej zostanie wybrany odpowiedni kraj mający gospodarkę rynkową, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego. Komisja przewiduje w tym celu ponowne wykorzystanie Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwanych dalej „USA”), tak jak to miało miejsce w przypadku dochodzenia, które doprowadziło do nałożenia środków na przywóz rozpatrywanego produktu z Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru kraju w określonym terminie ustalonym w pkt. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

(12)

Ponadto, jeżeli wnioskodawcy zostanie przyznany status gospodarki rynkowej, Komisja może, w razie potrzeby, wykorzystać również ustalenia dotyczące wartości normalnej ustalonej w kraju o odpowiedniej gospodarce rynkowej, np. w celu zamiany jakichkolwiek niewiarygodnych kosztów lub elementów cenowych w Chińskiej Republice Ludowej, niezbędnych do ustalenia wartości normalnej, jeżeli w ChRL nie ma dostępu do wymaganych wiarygodnych danych. Również w tym celu Komisja przewiduje wykorzystanie USA.

F.   UCHYLENIE OBOWIĄZUJĄCEGO CŁA I REJESTRACJA PRZYWOZU

(13)

Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego obowiązujące cła antydumpingowe należy uchylić odnośnie do przywozu rozpatrywanego produktu, który jest wytwarzany i sprzedawany przez wnioskodawcę na wywóz do Wspólnoty. Jednocześnie tego rodzaju przywóz powinien zostać poddany wymogowi rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, celem zapewnienia, że gdyby w wyniku weryfikacji stwierdzono dumping ze strony wnioskodawcy, cła antydumpingowe mogły zostać nałożone z mocą wsteczną od dnia wszczęcia niniejszej weryfikacji. Na tym etapie postępowania nie można ocenić wielkości możliwych przyszłych zobowiązań wnioskodawcy.

G.   TERMINY

(14)

W interesie rozsądnego administrowania należy określić terminy, w których:

zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, zaprezentować swoje stanowiska na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze wymienione w akapicie 8 niniejszego rozporządzenia lub dostarczyć wszelkie inne informacje, które powinny być uwzględnione podczas dochodzenia,

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję,

zainteresowane strony mogą przedstawić swoją opinię dotyczącą stosowności wyboru USA, które przewidziane są jako kraj o gospodarce rynkowej dla celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli wnioskodawcy nie zostanie przyznany status gospodarki rynkowej,

wnioskodawca powinien przedstawić właściwie umotywowane wnioski o status gospodarki rynkowej.

H.   BRAK WSPÓŁPRACY

(15)

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie dostarcza niezbędnych informacji w odpowiednim terminie lub znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia, pozytywne bądź negatywne, mogą zostać dokonane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(16)

W przypadku ustalenia, iż zainteresowana strona dostarczyła informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, informacje takie nie są brane pod uwagę i można wykorzystać dostępne fakty, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie podejmuje współpracy bądź współpracuje tylko częściowo i wykorzystane zostają dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla tej strony niż w przypadku podjęcia współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się weryfikację rozporządzenia (WE) nr 1467/2004 zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 384/96 celem określenia, czy i w jakim stopniu przywóz politereftalanu etylenowego (PET) objętego kodem CN 3907 60 20 i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, wytwarzanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. (dodatkowy kod TARIC A510) powinien podlegać cłom antydumpingowym nałożonym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1467/2004.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1467/2004 odnośnie do przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Organom celnym poleca się niniejszym, na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, podjęcie właściwych kroków celem rejestracji przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Rejestracja wygasa dziewięć miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

1.   Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż skorzystanie z większości proceduralnych praw ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 384/96 jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni.

2.   Strony dochodzenia mogą chcieć wypowiedzieć się na temat stosowności wyboru USA, które mają być wykorzystane jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Wspomniane opinie mają wpłynąć do Komisji w terminie 10 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Odpowiednio umotywowane wnioski o nadanie statusu gospodarki rynkowej mają wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4.   Wszystkie wnioski i prośby przedłożone przez zainteresowane strony muszą być dokonane na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej) oraz muszą wskazywać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu i/lub teleksu zainteresowanej strony. Wszystkie wnioski pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności są oznakowane „Poufne” (3) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, towarzyszy im wersja bez klauzuli poufności, która jest oznakowana „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Wszelkie informacje dotyczące sprawy i/lub wszelkie wnioski o przesłuchanie należy przesyłać na adres:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

Dyrekcja B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w zycie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 271 z 19.8.2004, str. 1.

(3)  Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 384/96 i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).