2.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 173/2005

z dnia 24 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 7 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3) w ramach Celu 1 zostaje ustanowiony, na rzecz Irlandii Północnej i obszarów granicznych Irlandii, program wspierający proces pokojowy w Irlandii Północnej (PEACE) na okres czterech lat od roku 2000 do 2004.

(2)

Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r. wezwała Komisję do przeanalizowania możliwości dostosowania środków w ramach programu PEACE i Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii do środków w ramach innych programów funduszy strukturalnych, które zostaną zakończone w 2006 r., z uwzględnieniem konsekwencji finansowych takiego dostosowania.

(3)

Umocnienie procesu pokojowego w Irlandii Północnej, do którego program PEACE wniósł faktyczny i znaczący wkład, wymaga utrzymania wsparcia finansowego Wspólnoty dla odnośnych regionów oraz przedłużenia programu PEACE na kolejne dwa lata.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999, to jest tak, aby okres realizacji programu PEACE został przedłużony o dwa lata, zbiegając się w ten sposób z okresem programowania w ramach funduszy strukturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1260/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pierwszy akapit art. 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.   W ramach Celu 1, ustanawia się na rzecz Irlandii Północnej oraz obszarów granicznych Irlandii program PEACE, wspierający proces pokojowy w Irlandii Północnej na lata 2000–2006.”;

2)

załącznik I zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Zgoda udzielona dnia 11 stycznia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia wydana dnia 16 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1105/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Roczny podział środków na zobowiązania w okresie 2000 do 2006

(określony w art. 7 ust. 1)

(w milionach EUR, według cen z 1999 r.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660”