1.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/127


DYREKTYWA KOMISJI 2005/51/WE

z dnia 7 września 2005 r.

zmieniająca załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 70 lit. b),

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 79 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE przewiduje, że ogłoszenia, o których mowa w art. 41, 42, 43 i 63 dyrektywy, są przesyłane przez podmioty zamawiające do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w formacie wymaganym dyrektywą Komisji 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniającą załącznik IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy Rady 92/50/EWG, zmienionej dyrektywą 97/52/WE, i załączniki XII do XV, XVII i XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG, zmienionej dyrektywą 98/4/WE (dyrektywa w sprawie stosowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych). (3) Podobnie załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE ustanawia, że ogłoszenia, o których mowa w art. 35, 58, 64 i 69 dyrektywy, są przesyłane przez podmioty zamawiające do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w formacie wymaganym przez dyrektywę 2001/78/WE.

(2)

Ponieważ formularze standardowe określone w dyrektywie 2001/78/WE nie uwzględniają w pełni informacji wymaganych na mocy dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, nowe formularze standardowe zostaną określone w przepisach wykonawczych. Zatem odesłania do dyrektywy 2001/78/WE w załączniku XX do dyrektywy 2004/17/WE i załączniku VIII do dyrektywy 2004/18/WE są już nieważne.

(3)

Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE powinny zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W pkt 1 lit. a) załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogłoszenia, o których mowa w art. 41, 42, 43 i 63, muszą zostać wysłane przez podmioty zamawiające do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w formacie ustanowionym w przepisach wykonawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję zgodnie procedurą określoną w art. 68 ust. 2.”

Artykuł 2

W pkt 1 lit. a) załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogłoszenia, o których mowa w art. 35, 58, 64 i 69, muszą zostać wysłane przez instytucje zamawiające do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w formacie ustanowionym w przepisach wykonawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję zgodnie procedurą określoną w art. 77 ust. 2.”

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17).

(2)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1874/2004.

(3)  Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1.