16.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/17


DYREKTYWA 2005/20/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 9 marca 2005 r.

zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

W świetle niedawnego rozszerzenia Unii Europejskiej na szczególną uwagę zasługuje specyficzna sytuacja w nowych Państwach Członkowskich, w szczególności w związku z osiąganiem celów w zakresie recyklingu i odzysku, określonych w art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE (3).

(2)

Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy Traktatu o Przystąpieniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. potrzebują dodatkowego czasu na dostosowanie swoich systemów recyklingu i odzysku do celów dyrektywy 94/62/WE.

(3)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie harmonizacja krajowych celów w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, a w związku z tym, z uwagi na rozmiary działania, możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(4)

W świetle kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej na szczególną uwagę zasługuje specyficzna sytuacja w krajach, których przystąpienie planowane jest w późniejszym terminie.

(5)

W związku z powyższym dyrektywa 94/62/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do art. 6 dyrektywy 94/62/WE dodaje się następujący ustęp w brzmieniu:

„11.

Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy Traktatu o Przystąpieniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. mogą odroczyć osiągnięcie celów, o których mowa w ust. 1 lit. b), d) i e) do dnia, który same ustalą, jednak w przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Litwy, Węgier, Słowenii i Słowacji nie później niż do 31 grudnia 2012 r., w przypadku Malty nie później niż do 31 grudnia 2013 r., w przypadku Polski nie później niż do 31 grudnia 2014 r. i w przypadku Łotwy nie później niż do 31 grudnia 2015 r.”

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 9 września 2006 r. Przekażą one niezwłocznie Komisji treść tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, z dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. P. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 241 z 28.09.2004 r., str. 20.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r.

(3)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994 r., str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/12/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004 r., str. 26).