2.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/12


DYREKTYWA RADY 2005/15/WE

z dnia 28 lutego 2005 r.

zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d), uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/102/WE (2) zmienia załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE i ma zostać wdrożona przez Państwa Członkowskie do dnia 1 marca 2005 r.

(2)

Dyrektywa 2004/102/WE zawiera przepisy dotyczące drewna i produktów z drewna. Środki odnoszące się do palet, pudeł i drewna do sztauerowania dostosowują środki wspólnotowe do Międzynarodowego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 w sprawie „Wytycznych regulujących drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym”, przyjętego w marcu 2002 r. przez Czwartą Tymczasową Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (ICPM).

(3)

Standard nr 15 stanowi, że drewniane opakowania (łącznie z drewnem do sztauerowania) wyprodukowane z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew powinny być poddawane zatwierdzonym środkom, takim jak obróbka termiczna (56 °C przez minimum 30 minut) lub fumigacji bromkiem metylu. Ponadto drewno powinno być opatrzone określonym oznaczeniem zaświadczającym, że zostało ono poddane zatwierdzonemu środkowi.

(4)

Standard ten przewiduje również, że kraje mogą domagać się, aby, w zależności od „uzasadnienia technicznego”, przywożony drewniany materiał opakowaniowy podlegający zatwierdzonemu środkowi wytwarzany był z okorowanego drewna i był opatrzony oznaczeniem.

(5)

Kraje trzecie wnioskowały o to, by Wspólnota rozważyła alternatywne metody osiągnięcia tego samego celu. W tym celu prowadzone są badania dotyczące technicznych aspektów okorowania drewna, w szczególności skuteczności „ograniczenia ryzyka szkodników” przez okorowanie w uzupełnieniu innych środków.

(6)

W oczekiwaniu na wyniki tych badań należy odroczyć stosowanie wymogu, który będzie obowiązywać w odniesieniu do okorowanego drewna.

(7)

Dyrektywa 2000/29/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IV część A sekcja I punkt 2 dodaje się następujący ustęp na końcu prawej kolumny:

„Tiret pierwsze, zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.”;

2)

w załączniku IV część A sekcja I punkt 8 dodaje się następujący ustęp na końcu prawej kolumny:

„Pierwszy wiersz lit. a), zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.”.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 28 lutego 2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9).

(2)  Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9.