14.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/28


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/889/WPZiB

z dnia 12 grudnia 2005 r.

ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska, będąca jedną ze stron kwartetu bliskowschodniego, zobowiązuje się do udzielenia wsparcia i ułatwiania realizacji mapy drogowej, określającej wzajemne działania rządu Izraela i władz Autonomii Palestyńskiej w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa, gospodarki, pomocy humanitarnej i rozwoju instytucjonalnego, które mają doprowadzić do powstania niezależnego, demokratycznego i suwerennego państwa palestyńskiego, współżyjącego w pokoju i bezpieczeństwie z Izraelem i pozostałymi państwami ościennymi.

(2)

W następstwie jednostronnego wycofania się Izraela ze Strefy Gazy rząd Izraela nie ma już swoich przedstawicieli na przejściu granicznym w Rafah, a terminal jest zamknięty z wyjątkiem szczególnych przypadków.

(3)

Rada Europejska obradująca w dniach 17–18 czerwca 2004 r. ponownie potwierdziła gotowość UE do udzielenia wsparcia Autonomii Palestyńskiej przy przejmowaniu odpowiedzialności za prawo i porządek publiczny, a zwłaszcza przy zwiększaniu zdolności policji cywilnej i organów ścigania.

(4)

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2005 r. Rada ponownie podkreśliła wsparcie UE dla pracy specjalnego wysłannika kwartetu bliskowschodniego do spraw rozwiązania konfliktu w Strefie Gazy i z zadowoleniem przyjęła jego najnowsze sprawozdanie dla członków kwartetu. Rada odnotowała również jego pismo z dnia 2 listopada 2005 r., w którym w imieniu stron zwrócił się on do UE, aby rozważyła ona monitorowanie funkcjonowania przejścia granicznego w Rafach na granicy Strefy Gazy i Egiptu w charakterze strony trzeciej. Rada odnotowała zasadniczą wolę UE wsparcia operacji dotyczącej przejść granicznych na granicy Strefy Gazy na podstawie umowy między stronami.

(5)

Otworzenie przejścia granicznego w Rafah pociąga za sobą skutki dla gospodarki, bezpieczeństwa i ludności.

(6)

UE za priorytet uznała kwestię rozwoju palestyńskiej administracji celnej w ramach współpracy między WE a Palestyną. Wspólnota od lat wspiera zarządzanie granicami palestyńskimi oraz nawiązała dialog trójstronny na temat spraw celnych z rządem Izraela i władzami Autonomii Palestyńskiej. Autonomia Palestyńska, przy wsparciu USA i Izraela, zajmuje się przygotowaniem szczegółowych planów dotyczących procedur bezpieczeństwa granic.

(7)

W dniu 24 października 2005 r. palestyński premier przesłał Komisarzowi ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa pismo, w którym zwracał się z prośbą o wsparcie UE w takich dziedzinach, jak rozwój umiejętności personelu palestyńskiego na przejściu granicznym w Rafah, stworzenie i instalacja potrzebnych systemów i sprzętu oraz doradztwo i wsparcie dla urzędników palestyńskich pełniących służbę na przejściu granicznym w Rafah.

(8)

W dniu 15 listopada 2005 r. rząd Izraela i władze Autonomii Palestyńskiej zawarły umowę dotyczącą ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych na granicy z Gazą, w której między innymi wskazano na rolę UE jako strony trzeciej obserwującej funkcjonowanie właściwych przejść granicznych.

(9)

W pismach z, odpowiednio, 20 listopada oraz 23 listopada władze Autonomii Palestyńskiej i rząd Izraela zwróciły się do UE z prośbą o ustanowienie Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

Misja stanowić będzie wartościowe uzupełnienie aktualnych działań międzynarodowych, jak również będzie rozwijać bieżące współdziałanie Wspólnoty i Państw Członkowskich. Misja będzie dążyć do zapewnienia spójności i koordynacji z działaniami WE mającymi na celu rozwój zdolności, zwłaszcza w dziedzinie administracji celnej.

(11)

Misja ta wpisze się w szerszy kontekst wysiłków UE i społeczności międzynarodowej wspierających Autonomię Palestyńską w przejmowaniu odpowiedzialności za prawo i porządek publiczny, w szczególności w zwiększaniu zdolności policji cywilnej i organów ścigania.

(12)

Należy zapewnić odpowiednie współdziałanie z Misją Policyjną Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich, zwaną Biurem Unii Europejskiej ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej (EUPOL COPPS) (1).

(13)

Misja będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla prawa i porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz stabilności terytorium i która może szkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej.

(14)

Kwestia bezpieczeństwa stanowi główny i nieustanny przedmiot troski; w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy przyjąć odpowiednie uzgodnienia.

(15)

Zgodnie z wytycznymi z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei, które odbyło się w dniach 7–9 grudnia 2000 r., niniejsze wspólne działanie powinno określić rolę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), zgodnie z art. 18 i 26 Traktatu.

(16)

Artykuł 14 ust. 1 Traktatu wzywa do określenia kwoty referencyjnej dla całego okresu wprowadzania w życie wspólnego działania. Wskazanie kwot, które mają być finansowane z budżetu Wspólnoty, obrazuje wolę organu politycznego i jest uzależnione od dostępności środków budżetowych przeznaczonych na zobowiązania w trakcie odpowiedniego roku budżetowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Misja

1.   Niniejszym ustanawia się Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah, dalej zwaną EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point), której faza operacyjna rozpocznie się w dniu 25 listopada 2005 r.

2.   EU BAM Rafah działa zgodnie ze zakresem zadań misji określonym w art. 2.

Artykuł 2

Zakres zadań misji

EU BAM Rafah ma na celu zapewnienie obecności strony trzeciej na przejściu granicznym w Rafah w celu przyczynienia się, przy współdziałaniu z wysiłkami Wspólnoty Europejskiej w zakresie rozwoju instytucjonalnego, do otworzenia przejścia granicznego w Rafah oraz do budowania zaufania między rządem Izraela a władzami Autonomii Palestyńskiej.

W tym celu EU BAM Rafah:

a)

aktywnie monitoruje, sprawdza i ocenia działania władz Autonomii Palestyńskiej w zakresie wprowadzania w życie umów ramowych, umów w sprawie bezpieczeństwa i umów celnych zawartych między stronami w sprawie działania terminalu w Rafah;

b)

przyczynia się, poprzez doradztwo, do rozwoju palestyńskich umiejętności w zakresie wszystkich aspektów zarządzania w kwestiach związanych z granicą w Rafah;

c)

przyczynia się do współdziałania władz palestyńskich, izraelskich i egipskich w zakresie wszystkich aspektów zarządzania przejściem granicznym w Rafah.

EU BAM Rafah wypełnia obowiązki powierzone jej na mocy umów między rządem Izraela a władzami Autonomii Palestyńskiej w odniesieniu do zarządzania przejściem granicznym w Rafah. Misja nie pełni funkcji zastępczych.

Artykuł 3

Czas trwania

Misja zostaje ustanowiona na okres 12 miesięcy.

Artykuł 4

Struktura misji

Struktura EU BAM Rafah wygląda następująco:

a)

Szef Misji, wspierany przez zespół doradców;

b)

Wydział ds. Monitoringu i Działań Operacyjnych;

c)

Wydział Służb Administracyjnych.

Elementy struktury są opracowywane w ramach koncepcji operacji (CONOPS) oraz w planie operacyjnym (OPLAN). Rada zatwierdza CONOPS i OPLAN.

Artykuł 5

Szef Misji

1.   Generał dywizji Pietro Pistolese zostaje niniejszym mianowany Szefem Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah.

2.   Szef Misji sprawuje kontrolę operacyjną nad EU BAM Rafah oraz odpowiada za bieżące zarządzanie i koordynację działań misji, w tym za zarządzanie bezpieczeństwem personelu misji, zasobów i informacji.

3.   Szef Misji jest odpowiedzialny za kontrolę dyscyplinarną personelu EU BAM Rafah. W odniesieniu do oddelegowanego personelu działania dyscyplinarne są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub UE.

4.   Szef Misji podpisuje umowę z Komisją.

5.   Szef Misji zapewnia, że obecność UE jest należycie widoczna.

Artykuł 6

Faza planowania

1.   Podczas fazy planowania misji ustanawia się zespół planowania składający się z Szefa Misji, który przewodniczy zespołowi planowania, i z personelu niezbędnego do wykonywania funkcji wynikających z ustalonych potrzeb misji.

2.   Priorytet procesu planowania stanowi przeprowadzenie wszechstronnej oceny ryzyka, która będzie w miarę potrzeb uaktualniana.

3.   Zespół planowania sporządza OPLAN i opracowuje wszystkie narzędzia techniczne niezbędne do prowadzenia Misji. W OPLAN uwzględniana jest wszechstronna ocena ryzyka oraz włącza się do niego plan ochrony.

Artykuł 7

Personel Misji

1.   Liczebność i kompetencje personelu EU BAM Rafah odpowiadają zakresowi zadań Misji określonemu w art. 2 i strukturze określonej w art. 4.

2.   Personel EU BAM Rafah jest oddelegowany przez Państwa Członkowskie lub instytucje UE. Każde Państwo Członkowskie ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem EU COPPS, w tym koszty wynagrodzenia, objęcia opieką medyczną, koszty podróży na teren prowadzenia misji i z powrotem oraz dodatków innych niż diety dzienne.

3.   Personel międzynarodowy i miejscowy jest zatrudniany przez EU BAM Rafah na podstawie umów w zależności od potrzeb Misji.

4.   Także państwa trzecie mogą w stosownych przypadkach oddelegować personel do misji. Każde delegujące państwo trzecie ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, w tym koszty wynagrodzenia, objęcia opieką zdrowotną, dodatków, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka oraz koszty podróży na teren prowadzenia misji i z powrotem.

5.   Cały personel podlega zwierzchnictwu odpowiedniego państwa wysyłającego lub instytucji UE oraz wykonuje swoje obowiązki i działa w interesie Misji. Personel przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz norm minimalnych ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (2).

6.   Funkcjonariusze policji UE będą ubrani w mundury narodowe ze stosownymi insygniami UE, zaś pozostali członkowie misji będą nosić stosowne identyfikatory, zgodnie z decyzją Szefa Misji i wziąwszy pod uwagę względy bezpieczeństwa.

Artykuł 8

Status personelu Misji

1.   O ile to konieczne, status personelu EU BAM Rafah, w tym odpowiednio przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do zakończenia tworzenia i sprawnego funkcjonowania EU BAM Rafah, jest przedmiotem umowy zawieranej zgodnie z procedurą określoną w art. 24 Traktatu. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel wspierający Prezydencję może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu.

2.   Państwo Członkowskie lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie roszczenia związane z oddelegowaniem wysunięte przez tego członka personelu lub jego dotyczące. Dane Państwo Członkowskie lub instytucja UE są odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich działań prawnych przeciwko osobie oddelegowanej.

3.   Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzynarodowego i miejscowego personelu są określone w umowach zawieranych pomiędzy Szefem Misji a członkiem personelu.

Artykuł 9

Struktura dowodzenia

1.   EU BAM Rafah, stanowiąc część operacji zarządzania kryzysowego, posiada jednolitą strukturę dowodzenia.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) zapewnia kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne.

3.   Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel udziela wytycznych Szefowi Misji za pośrednictwem Specjalnego Przedstawiciela UE.

4.   Szef Misji kieruje działaniami EU BAM Rafah i odpowiada za bieżące zarządzanie misją.

5.   Szef Misji podlega Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi za pośrednictwem Specjalnego Przedstawiciela UE.

6.   Specjalny Przedstawiciel UE podlega Radzie za pośrednictwem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.

Artykuł 10

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.   KPB sprawuje, w ramach odpowiedzialności Rady, kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne Misji.

2.   Niniejszym Rada upoważnia KPB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do zmiany OPLAN i struktury dowodzenia. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania dalszych decyzji w sprawie powoływania Szefa Misji. Rada, wspierana przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, decyduje o celach i zakończeniu misji.

3.   KPB w regularnych odstępach czasu przedstawia sprawozdania Radzie.

4.   KPB otrzymuje od Szefa Misji w regularnych odstępach czasu sprawozdania dotyczące wkładów wniesionych do misji i jej prowadzenia. KPB może w stosownych przypadkach zapraszać Szefa Misji na swoje posiedzenia.

Artykuł 11

Udział państw trzecich

1.   Nie naruszając autonomii UE w podejmowaniu decyzji i jednolitych ram instytucjonalnych UE, państwa przystępujące są, a państwa trzecie mogą być zapraszane do uczestnictwa w EU BAM Rafah z zastrzeżeniem, że poniosą koszty oddelegowanego przez siebie personelu, w tym koszty wynagrodzenia, objęcia opieką medyczną, dodatków, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka oraz koszty podróży na teren prowadzenia misji i z powrotem, a także wniosą stosowny wkład do wydatków bieżących EU BAM Rafah.

2.   Państwa trzecie uczestniczące w EU BAM Rafah mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją, jak Państwa Członkowskie UE biorące udział w misji.

3.   Niniejszym Rada upoważnia KPB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących uczestnictwa państw trzecich, w tym proponowanych przez nie wkładów, oraz do ustanowienia Komitetu Uczestników.

4.   Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umowy zawieranej zgodnie z procedurami określonymi w art. 24 Traktatu. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel wspierający Prezydencję może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia umowy mają zastosowanie w kontekście EU BAM Rafah.

Artykuł 12

Bezpieczeństwo

1.   Szef Misji odpowiada za bezpieczeństwo EU BAM Rafah oraz, w porozumieniu z Biurem Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady, jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z minimalnymi wymogami bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.   EU BAM Rafah dysponuje wyznaczonym funkcjonariuszem ds. bezpieczeństwa misji, wspomaganym przez zespół ds. bezpieczeństwa, który podlega Szefowi Misji.

3.   Szef Misji prowadzi konsultacje z KPB w sprawach dotyczących bezpieczeństwa mających wpływ na rozmieszczenie misji, zgodnie z poleceniem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.

4.   Przed rozmieszczeniem lub podróżą na teren prowadzenia misji członkowie personelu EU BAM Rafah przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa oraz badania lekarskie.

Artykuł 13

Uzgodnienia finansowe

1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z Misją wynosi 1 696 659 EUR w 2005 r. i 5 903 341 EUR w 2006 r.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego UE, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek finansowanie wstępne nie stanowi własności Wspólnoty. Obywatele państw trzecich wnoszących wkład finansowy w działalność misji, stron przyjmujących oraz – jeśli jest to wymagane ze względu na potrzeby operacyjne misji – państw ościennych mają prawo do udziału w przetargach.

3.   Szef Misji w pełni podlega Komisji i jest przez nią nadzorowany w odniesieniu do działań podjętych w ramach zawartej z nim umowy.

4.   Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne EU BAM Rafah, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji.

5.   Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 14

Działanie wspólnotowe

1.   Rada i Komisja zapewniają, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, spójność pomiędzy wdrożeniem niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu.

2.   Konieczne uzgodnienia koordynacyjne są wprowadzane odpowiednio na terenie misji, jak i w Brukseli.

Artykuł 15

Udostępnianie informacji niejawnych

1.   Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim stowarzyszonym z niniejszym wspólnym działaniem, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami operacyjnymi misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.   W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel jest również upoważniony do udostępnienia miejscowym władzom informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszelkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane miejscowym władzom zgodnie z procedurami właściwymi dla poziomu ich współpracy z UE.

3.   Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim stowarzyszonym z niniejszym wspólnym działaniem oraz miejscowym władzom dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady w odniesieniu do misji, objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu Rady (3).

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 24 listopada 2006 r.

Artykuł 17

Przegląd

Niniejsze wspólne działanie podlega przeglądowi najpóźniej do dnia 30 września 2006 r.

Artykuł 18

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. (Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 65).

(2)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/571/WE (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 31).

(3)  Decyzja Rady 2004/338/WE, Euratom z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22). Decyzja zmieniona decyzją 2004/701/WE, Euratom (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 15).