8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/13


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/776/WPZiB

z dnia 7 listopada 2005 r.

Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/265/WPZiB (1), w którym mianowano pana Adriaana JACOBOVITSA de SZEGEDA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy.

(2)

W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/584/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2006 r.

(3)

W dniu 2 czerwca 2005 r. prezydent Mołdowy Vladimir Woronin i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wysłali wspólny list, w którym, między innymi, zwracają się do Unii Europejskiej z prośbą o zbadanie możliwości udzielenia wsparcia w ustanowieniu międzynarodowej kontroli celnej na naddniestrzańskim odcinku granicy państwowej między Mołdową a Ukrainą oraz przy stworzeniu skutecznego międzynarodowego mechanizmu kontroli na tym odcinku granicy.

(4)

W dniu 20 września 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wyraził zgodę na ustanowienie Misji Granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy, między innymi przez wzmocnienie zespołu SPUE ds. Mołdowy.

(5)

Zważywszy na nowe zadania SPUE ds. Mołdowy związane z Misją Graniczną UE dla Mołdowy i Ukrainy, jego mandat powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/265/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 2 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„g)

podniesienie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z nadzorem granicznym w Mołdowie i Ukrainie wzdłuż ich wspólnej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddnieprzańskiego, poprzez Misję Graniczną UE.”;

b)

w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

przy pomocy zespołu wsparcia kierowanego przez wyższego doradcę politycznego przy SPUE:

i)

zapewnienie politycznego przeglądu rozwoju wydarzeń i działań związanych z granicą państwową między Mołdową a Ukrainą;

ii)

analizowanie politycznego zaangażowania Mołdowy i Ukrainy w poprawę zarządzania granicą;

iii)

wspieranie współpracy w kwestiach dotyczących granicy między stroną mołdawską a ukraińską, także w celu stworzenia warunków wstępnych dla rozwiązania konfliktu naddnieprzańskiego.”;

c)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 430 000 EUR.”;

d)

w art. 8 jedyny ustęp otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

„2.   Rada i Komisja zapewniają, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, spójność pomiędzy wdrożeniem niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu.”;

e)

w art. 10 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do dnia 28 lutego 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 50.

(2)  Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 95.