14.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/88


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 lipca 2005 r.

zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/497/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/472/WE ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (2) stanowi, że dodanie nowych przedsiębiorstw i statków do listy przedsiębiorstw i statków, z których zatwierdzono przywóz produktów rybołówstwa z Bułgarii będzie wymagać przeprowadzenia inspekcji przez Komisję.

(2)

Decyzja 2002/472/WE stanowi również, że ograniczenie częstotliwości kontroli bezpośrednich, ustanowione w decyzji Komisji 94/360/WE (3) nie dotyczy produktów rybołówstwa przywożonych z Bułgarii.

(3)

Wynik nowej inspekcji przeprowadzonej przez ekspertów Komisji wskazuje, że Bułgaria spełnia obecnie warunki, aby zapewnić gwarancje sanitarne przynajmniej równorzędne z tymi stosowanymi we Wspólnocie. W świetle tego wyniku właściwym jest zezwolenie na ograniczenie częstotliwości kontroli bezpośrednich, włączenie nowych przedsiębiorstw do listy oraz stosowanie procedury ustanowionej w art. 5 decyzji Rady 95/408/WE (4) przy wprowadzaniu zmian do listy w przyszłości.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/472/WE.

(5)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści pięć dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ustanawiając w ten sposób konieczny okres przejściowy.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/472/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się art. 4 i 5;

2)

załączniki I i II zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 24.

(3)  Dz.U. L 158 z 25.6.1994, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/237/WE (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 40).

(4)  Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla produktów rybołówstwa pochodzących z Bułgarii i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

Image

Image

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I STATKÓW

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Kategoria

Uwagi

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Okręg Vidin

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Okręg Plovdiv

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Okręg Smolyan

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Okręg Haskovo

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Miasto Vidin – Region Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Miasto Bourgas – Region Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Miasto Bourgas – Region Bourgas

 

PP

A

Legenda kategorii:

PPa

Zakład przetwarzający wyłącznie lub w części materiały pochodzące z akwakultury (produkty hodowlane).