4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 czerwca 2005 r.

upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/415/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tytuł I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia system identyfikacji i rejestracji bydła.

(2)

Decyzja Komisji 2004/588/WE (3) uznaje w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła.

(3)

Zgodnie z dyrektywą 93/24/EWG Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do korzystania z administracyjnych źródeł informacji zamiast z badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w wyżej wspomnianej dyrektywie.

(4)

W celu uzasadnienia swojego wniosku z dnia 11 marca 2005 r. Malta przekazała dokumentację techniczną dotyczącą struktury i aktualizacji bazy danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, jak również metod obliczania informacji statystycznych.

(5)

W szczególności Malta zaproponowała metody obliczeniowe umożliwiające uzyskanie informacji statystycznych dla kategorii określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, które nie są bezpośrednio dostępne w bazie danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000. Malta powinna podjąć wszelkie właściwe środki w celu upewnienia się, że metody te zapewniają precyzyjność danych statystycznych.

(6)

Z badania dokumentacji technicznej przekazanej przez władze maltańskie wynika, że wniosek powinien zostać przyjęty.

(7)

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Malta jest upoważniona do zastąpienia badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła określonych w dyrektywie 93/24/EWG systemem identyfikacji i rejestracji bydła określonym w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 w celu uzyskania wszystkich informacji statystycznych wymaganych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających ze wspomnianej dyrektywy.

Artykuł 2

Jeżeli system, o którym mowa w art. 1, przestanie być operacyjny lub nie będzie dostarczać wiarygodnych informacji statystycznych dotyczących całego pogłowia lub określonych kategorii bydła, Malta powróci do systemu badań statystycznych w celu dokonania oceny pogłowia bydła lub jego poszczególnych kategorii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 257 z 4.8.2004, str. 8.

(4)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.