21.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/73


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 maja 2005 r.

zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1437)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/389/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (1) w szczególności jego art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia procedurę dotyczącą ustalania zasad odnośnie do substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych. Rozporządzenie to przewiduje przyjęcie rejestru substancji aromatycznych („rejestru”), po notyfikacji przez Państwa Członkowskie wykazu substancji aromatycznych, które mogą być używane w lub na środkach spożywczych sprzedawanych na ich terytorium i na podstawie dokładnej analizy przez Komisję tej notyfikacji. Rejestr ten został przyjęty decyzją Komisji 1999/217/WE (2).

(2)

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia program oceny substancji aromatycznych w celu sprawdzenia, czy spełniają one ogólne kryteria użycia substancji aromatycznych, określone w Załączniku do wymienionego rozporządzenia.

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 13 lipca 2004 r. na temat para-hydroksybenzoesanów, że 4-hydroksybenzoesan propylu (FL 09.915) wpływał na hormony płciowe i męskie organy rozrodcze u młodych szczurów. Urząd nie był w stanie określić dopuszczalnego spożycia dziennego (DSD) tej substancji z powodu braku wyraźnego poziomu, na którym nie obserwuje się szkodliwego działania (NOAEL). Użycie 4-hydroksybenzoesanu propylu jako substancji aromatycznej w żywności nie jest dopuszczalne, ponieważ nie spełnia on ogólnych kryteriów użycia substancji aromatycznych, określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2232/96. W związku z tym 4-hydroksybenzoesan propylu powinien zostać wykreślony z rejestru.

(4)

Urząd stwierdził w swojej opinii z dnia 7 grudnia 2004 r. na temat alifatycznych alkoholi dwuwodorotlenowych, diketonów i hydroksyketonów, że pentan-2,4-dion (FL 07.191) jest genotoksyczny w badaniach in vitro i in vivo. Wobec tego użycie go jako substancji aromatycznej nie jest dopuszczalne, ponieważ nie spełnia on ogólnych kryteriów użycia substancji aromatycznych, określonych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2232/96. W związku z tym pentan-2,4-dion powinien zostać wykreślony z rejestru.

(5)

W zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 i zalecenia Komisji 98/282/WE z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobów, za pomocą których Państwa Członkowskie i sygnatariusze państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym powinny chronić własność intelektualną w powiązaniu z rozwojem i produkcją substancji aromatycznych, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w odniesieniu do niektórych substancji, notyfikujące Państwa Członkowskie zażądały takiego sposobu rejestrowania tych substancji, aby chronione były prawa własności intelektualnej producenta.

(6)

Okres ochronny dla tych substancji, wymienionych w części B rejestru, jest ograniczony do najwyżej pięciu lat od daty otrzymania notyfikacji. Okres ten już upłynął w przypadku 28 substancji, zatem powinny one zostać przeniesione do części A rejestru.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 1999/217/WE.

(8)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 1999/217/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 23.11.1996, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 84 z 27.3.1999, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/357/WE (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 28).

(3)  Dz.U. L 127 z 29.4.1998, str. 32.


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 1999/217/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

Skreśla się wiersze tabeli dla substancji o przypisanych numerach FL 07.191 (pentan-2,4-dion) i 09.915 (4-hydroksybenzoesan propylu);

b)

w tabeli dodaje się następujące wiersze:

Nr FL

Grupa chemiczna

CAS

Nazwa

Fema

Einecs

Synonimy

Uwagi

01.070

31

111-66-0

1-okten

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-okten

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

Heksadekan

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

Metyloacetofenon

 

 

 

Numer CAS odpowiada 2-metyloacetofenonowi

01.073

31

592-99-4

4-okten

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

Oktadekan

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-metylo-1-nitrobutan

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

Heptadekan

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

Metyl-2-metylo-3-merkaptopropionian

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

Metanoditiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadien

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimetylo-1,3-oksatian

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Metylotio)metanotiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-metylooktanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

Kwas indolilooctowy

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-okten-2-on

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

Lakton kwasu 4-hydroksy-2-heptanowego

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-metylo-2-butenylotiofen

 

 

Tiofen różany

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-merkapto-3-metylobutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanon

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

Eter dibutylowy

 

205-575-3

 

 

2)

tabela w części B otrzymuje brzmienie:

Substancje aromatyczne notyfikowane w zastosowaniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, dla których zażądano ochrony praw własności intelektualnej producenta

Kod

Data przyjęcia notyfikacji przez Komisję

Uwagi

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6