4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/11


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(2005/357/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z Republiką San Marino negocjacji dotyczących odpowiedniej umowy w celu zapewnienia przyjęcia przez Republikę San Marino środków równoważnych środkom, które mają być stosowane we Wspólnocie w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

(2)

Treść Umowy, będąca wynikiem negocjacji, odzwierciedla należycie zalecenia dotyczące negocjacji wydane przez Radę. Umowie towarzyszy protokół ustaleń między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką San Marino, z drugiej strony, którego tekst załączono do decyzji Rady 2004/903/WE (2).

(3)

Stosowanie postanowień dyrektywy 2003/48/WE (3) jest uzależnione od zastosowania przez Republikę San Marino środków równoważnych przewidzianym w dyrektywie, zgodnie z Umową zawartą przez Republikę San Marino ze Wspólnotą Europejską.

(4)

Zgodnie z decyzją 2004/903/WE i z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji w sprawie zawarcia Umowy, Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 7 grudnia 2004 r.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

(6)

Należy ustanowić prostą i szybką procedurę wprowadzania możliwych zmian postanowień załączników I i II do Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji (4).

Artykuł 2

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian w załącznikach do Umowy, zapewniających prawidłowość zawartych w załącznikach danych dotyczących właściwych organów wynikających z notyfikacji, o których mowa w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, oraz w załącznikach do tejże dyrektywy.

Artykuł 3

W imieniu Wspólnoty notyfikacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 Umowy, dokonuje Przewodniczący Rady (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 2 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 32.

(3)  Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(4)  Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 33.

(5)  Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.