9.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/34


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 marca 2005 r.

zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/189/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XIV rozdział 5 sekcja B ust. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIV rozdział 5 sekcja B lit. a) do Aktu Przystąpienia stanowi, że wymagania strukturalne ustanowione w załączniku I do dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie warunków zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa (2) oraz załączniki A i B do dyrektywy Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów mięsnych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (3) nie mają zastosowania do zakładów na Słowacji, wymienionych w dodatku (4) do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia, aż do dnia 31 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(2)

Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzją Komisji 2004/463/WE (5).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Słowacji trzy zakłady mięsne zakończyły proces modernizacji i są aktualnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto dwa zakłady mięsne z tej listy zaprzestały działalności. Te zakłady powinny zatem zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

Trzy zakłady mięsne z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym, dokonały znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakłady te nie są w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Dla jasności niezbędne jest wprowadzenie zmian.

(6)

Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(2)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnia zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33, wersja poprawiona (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(3)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnia zmieniona dyrektywą 2004/41/WE.

(4)  Dz.U. C 277 E z 23.9.2003, str. 1654.

(5)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 138, wersja poprawiona (Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 95).


ZAŁĄCZNIK

„DODATEK,

o którym mowa w załączniku XIV (1) rozdział 5 sekcja B

Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa zakładu

Braki

Data pełnego dostosowania

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

dyrektywa Rady 64/433/EWG:

 

załącznik I, rozdział I ust. 1 lit a), b) i g);

 

załącznik I, rozdział I ust. 11;

 

załącznik I, rozdział II ust. 14 lit. a);

 

dyrektywa Rady 77/99/EWG:

 

załącznik A, rozdział I ust. 2 lit a), b) i c);

 

załącznik A, rozdział I ust. 11;

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

dyrektywa Rady 91/493/EWG:

 

Załącznik, rozdział III.I ust. 1;

 

Załącznik, rozdział III.I ust. 2 lit a), b), c), d), e) i g);

 

Załącznik, rozdział III.I ust. 9;

30.11.2006


Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa i adres zakładu

Sektor: mięso

Data pełnego dostosowania

Działalność zakładów

Mięso świeże, ubój, rozbiór

Produkty mięsne

Chłodnia składowa

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005”


(1)  Tekst załącznika XIV, patrz: Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 915.