10.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/14


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 26 stycznia 2005 r.

ustanawiająca Europejską Szkołę Administracji

(2005/118/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY, KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY, KOMITET REGIONÓW, EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustalone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 2 ust. 2 Regulaminu,

po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instytucje powinny wzmacniać zaangażowanie w doskonalenie zawodowe swojego personelu.

(2)

Wzmożona współpraca międzyinstytucjonalna w tej dziedzinie umożliwi osiągnięcie zakładanych efektów synergii na poziomie zasobów ludzkich i finansowych, przy jednoczesnym nasileniu wymiany pomiędzy instytucjami oraz upowszechnianiu wspólnych wartości i zharmonizowanych praktyk zawodowych.

(3)

W tym celu należy powierzyć wspólnej jednostce międzyinstytucjonalnej środki przeznaczone na pewne działania mające na celu doskonalenie zawodowe urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

(4)

Z przyczyn ekonomicznych oraz ze względu na skuteczność należy, co najmniej na początkowy okres działania, przyłączyć pod względem administracyjnym tę wspólną jednostkę międzyinstytucjonalną do istniejącego już organu międzyinstytucjonalnego, a mianowicie do Biura Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, ustanowionego decyzją 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2),

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie Europejskiej Szkoły Administracji

Ustanawia się Europejską Szkołę Administracji, zwaną dalej „Szkołą”.

Artykuł 2

Zadania

1.   Szkoła zobowiązana jest, na rzecz i w ramach kierunków ustalonych przez instytucje będące sygnatariuszami niniejszej decyzji, zwane dalej „instytucjami”, do wdrażania pewnych działań doskonalenia zawodowego z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich i przebiegu kariery zawodowej.

2.   W zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez instytucje Szkoła:

a)

projektuje, organizuje i ocenia działania szkoleniowe;

b)

ułatwia uczestniczenie w zewnętrznych działaniach szkoleniowych;

c)

wykonuje wszelkie zadania pokrewne i wspierające jej główne cele.

3.   Sekretarze generalni instytucji, sekretarz Trybunału Sprawiedliwości i przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ustalają i ewentualnie zmieniają dziedziny szkoleń należące do zadań Szkoły.

4.   Na wniosek instytucji, organu, urzędu lub agencji Szkoła może, za wynagrodzeniem, udzielić wsparcia w dziedzinie doradztwa szkoleniowego.

Artykuł 3

Zażalenia i roszczenia, postępowanie odwoławcze

Zażalenia i roszczenia związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 2 ust. 2 składa się do Szkoły. Wszelkie postępowanie odwoławcze w tych dziedzinach kieruje się przeciwko Komisji.

Artykuł 4

Przyłączenie

1.   Szkoła jest przyłączona pod względem administracyjnym do Biura Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, zwanego dalej „Biurem”.

2.   Przyłączenie to powoduje przede wszystkim, że:

zarząd Biura sprawuje funkcje zarządu Szkoły,

dyrektorem Szkoły jest dyrektor Biura,

personelowi Szkoły przypisane są stanowiska Biura,

dochody i wydatki Szkoły są włączone do budżetu Biura.

3.   Najpóźniej do dnia 15 lutego 2008 r. przyłączenie to może przestać istnieć na mocy decyzji zarządu, podjętej kwalifikowaną większością głosów, określoną w art. 5 ust. 6 decyzji 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (3) oraz pod warunkiem, że co najmniej pięć instytucji będących sygnatariuszami niniejszej decyzji opowie się za takim rozwiązaniem.

Artykuł 5

Wdrożenie

Sekretarze generalni Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, sekretarz Trybunału Sprawiedliwości, sekretarze generalni Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie uzgodnią środki niezbędne do wdrożenia niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Hubert WEBER

Przewodniczący

W imieniu Komitetu Regionów

Peter STRAUB

Przewodniczący

W imieniu Rady

Jean ASSELBORN

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości

Vassilios SKOURIS

Przewodniczący

W imieniu Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Anne-Marie SIGMUND

Przewodniczący

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 197 z 26.7.2002, str. 53.

(3)  Dz.U. L 197 z 26.7.2002, str. 56.