25.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/8


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2005 r.

powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

(2005/46/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 21 ust. 2 i art. 195,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 107D,

uwzględniając swoją decyzję z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (1), zmienioną decyzją z dnia 14 marca 2002 r. (2),

uwzględniając art. 194 Regulaminu,

uwzględniając zaproszenie do składania kandydatur (3),

uwzględniając głosowanie z dnia 11 stycznia 2005 r.,

POSTANAWIA:

powołać pana Nikiforosa DIAMANDOUROSA na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 stycznia 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 113 z 4.5.1994, str. 15.

(2)  Dz.U. L 92 z 9.4.2002, str. 13.

(3)  Dz.U. C 213 z 25.8.2004, str. 9.