13.11.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1934/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 27 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1726/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową (2) Komisja ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę w połowie okresu, najpóźniej 31 października 2003 r. Na podstawie tej oceny w połowie okresu zasugerowano wprowadzenie pewnych zmian do rozporządzenia (WE) nr 1726/2000.

(2)

Ocena w połowie okresu zawiera sugestie i propozycje usprawnienia realizacji współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową, przy czym niektóre z nich zostały już poczynione w Krajowym dokumencie strategicznym z 2002 r. i zostały uwzględnione w programie indykatywnym na lata 2003–2005. Dotyczą one między innymi uwzględniania kwestii równości płci na wszystkich szczeblach cyklu projektu, od planowania do wykonania; usprawniania procedur administracyjnych; udoskonalenia kryteriów oceny koncepcji projektów i programów oraz precyzowania warunków przydzielania środków z Europejskiego Programu na rzecz Odbudowy i Rozwoju (EPRD) programom regionalnym.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (3) możliwe jest przyznanie finansowania Republice Południowej Afryki poprzez bezpośrednie wsparcie budżetu. Rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 mogłoby być jednakże interpretowane jako wykluczające wsparcie budżetu bez sprecyzowanego celu. Ponadto rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) zawiera w tytule IV w części drugiej specjalne przepisy dotyczące „działań zewnętrznych”. W związku z tym należy dostosować rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5).

(4)

W związku z wykonaniem EPRD, w szczególności wieloletniego programu indykatywnego na lata 2000–2002, rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 winno być dostosowane w szczególności w odniesieniu do przyjęcia programów sektorowych, finansowania poprzez wsparcie budżetu i wspólnego finansowania projektów i programów w dziedzinie regionalnej współpracy i integracji.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 weszło w życie w roku 2000 i traci ono moc 31 grudnia 2006 r. Jednakże art. 6 ust. 1 wymaga przeprowadzenia indykatywnego programowania w cyklach trzyletnich. Po to, aby programy odpowiadały okresowi obowiązywania rozporządzenia, należy przewidzieć również czteroletnie programy indykatywne.

(6)

Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony (6), której sygnatariuszem jest Afryka Południowa, została podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 r. Protokół 3 do tej umowy określa kwalifikowany status Afryki Południowej przewidziany w tej umowie.

(7)

Decyzja Rady 1999/753/WE (7) zatwierdziła tymczasowe stosowanie umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki. Załącznik X do tej umowy przewiduje, że Wspólnota udzieli pomocy w restrukturyzacji południowoafrykańskiego sektora produkcji win i alkoholi oraz we wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji południowoafrykańskich win i alkoholi. Obie związane ze sobą umowy w sprawie handlu winem i alkoholami zostały zatwierdzone odpowiednio decyzją Rady 2002/51/WE (8)i decyzją Rady 2002/52/WE (9). W związku z tym niezbędne jest włączenie dodatkowej kwoty do finansowej kwoty referencyjnej przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1726/2000.

(8)

W praktyce Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju działa w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1726/2000 jako „Komitet Afryki Południowej”. Formalnie właściwe jest ustanowienie tego komitetu.

(9)

Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1726/2000 przewiduje konsultacje Komisji z Komitetem w sprawie decyzji finansowych, które zamierza ona podjąć w odniesieniu do projektów i programów o wartości przekraczającej 5 milionów EUR. W trosce o należyte zarządzanie finansowe i racjonalizację procedur należy podnieść ten pułap do 8 milionów EUR.

(10)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 winno być odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1726/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1.

W art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Programy koncentrują się na walce z ubóstwem, biorą pod uwagę potrzeby wcześniej zaniedbywanych społeczności, włączają środowiskowy wymiar rozwoju oraz kwestie związane z równouprawnieniem płci, w szczególności umacniając uczestnictwo kobiet na wszystkich szczeblach polityki, programowania i wykonania. We wszystkich tych programach szczególną uwagę zwraca się na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych.”.

2.

W art. 2 ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2.   Współpraca na rzecz rozwoju, która ma być realizowana na mocy niniejszego rozporządzenia, będzie się głównie koncentrować na dziedzinach współpracy, o których mowa w art. 8 Protokołu 3 w sprawie Afryki Południowej załączonego do Umowy z Kotonu, w szczególności na:”.

3.

W art. 4 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

a)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w pierwszym akapicie zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2.   Finansowanie przez Wspólnotę Europejską może pokrywać:”;

ii)

w pierwszym akapicie lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

wydatki budżetu państwa w celu wspierania reform i polityk w sektorach uznanych za priorytetowe w drodze dialogu politycznego, przy użyciu najbardziej odpowiednich instrumentów, łącznie ze wsparciem budżetowym i innymi szczególnymi formami pomocy budżetowej;”;

iii)

akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Część środków finansowych może zostać skierowana do wybranych beneficjentów (np. przedsiębiorców rozpoczynających działalność) w formie kapitału podwyższonego ryzyka lub innych form uczestnictwa finansowego. Europejski Bank Inwestycyjny może brać udział w zarządzaniu tymi funduszami. Środki uruchomione na podstawie niniejszego rozporządzenia nie zostaną wykorzystane w sposób dopuszczający nieuczciwą konkurencję.”;

b)

dodaje się następujący ust. 4a:

„4a.   Finansowanie indywidualnych projektów i programów dotyczących współpracy regionalnej i integracji dokonywane jest w ramach EPRD i/lub z funduszy regionalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).

Komisja dąży do zapewnienia zrównoważonego finansowania z obu źródeł na poziomie wieloletniego programu indykatywnego poprzez przyznanie indykatywnego procentu EPRD na współpracę regionalną i integrację, w wysokości podobnej do wielkości udziału funduszy EFR przeznaczonych na współpracę regionalną i integrację w protokole finansowym do umowy z Kotonu.”.

4.

Skreśla się art. 5.

5.

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Programowanie

1.   Wieloletnie programowanie indykatywne jest realizowane w kontekście ścisłych kontaktów z Rządem Południowej Afryki i z uwzględnieniem wyników koordynacji określonych w art. 4 ust. 6 i 7. Proces programowania indykatywnego będzie w pełni uwzględniał zasadę programowania zorientowanego na beneficjenta pomocy.

2.   W celu przygotowania się do każdej czynności związanej z programowaniem, w kontekście zwiększonej koordynacji z Państwami Członkowskimi, w tym koordynacji na miejscu, Komisja opracowuje Krajowy dokument strategiczny, opierając się na dialogu z Rządem Południowej Afryki. Krajowy dokument strategiczny uwzględnia wyniki najnowszych całościowych ocen działań finansowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2259/96 i niniejszego rozporządzenia, a także wyniki innych okresowych ocen działań. Dokument ten będzie powiązany z analizą problemu i będzie obejmował zagadnienia przekrojowe, takie jak ograniczanie ubóstwa, równouprawnienie płci, środowisko naturalne oraz trwały rozwój. Projekt wieloletniego programu indykatywnego zostanie załączony do Krajowego dokumentu strategicznego. Wybrana zostanie ograniczona liczba dziedzin współpracy opartych na obszarach określonych w art. 2. Dla tych dziedzin określone zostaną zasady i środki towarzyszące. W miarę możliwości opracowane zostaną wskaźniki wydajności w celu ułatwienia realizacji celów i oceny ich wpływu. Krajowy dokument strategiczny oraz projekt wieloletniego programu indykatywnego zostaną zbadane przez komitet właściwy w kwestiach rozwoju danego obszaru geograficznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, zwany dalej »Komitetem«. Komitet wydaje swą opinię zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2.

3.   Wieloletni program indykatywny zostanie wynegocjowany oraz podpisany przez Komisję i Rząd Południowej Afryki. Ostateczny wynik tych negocjacji zostanie przekazany do wiadomości Komitetu. Jeżeli jeden lub więcej członków Komitetu wystąpi z takim wnioskiem, dokument zostanie przedyskutowany na forum Komitetu.

4.   Komitet dokonuje raz w roku przeglądu funkcjonowania, wyników oraz dalszej przydatności Krajowego dokumentu strategicznego oraz wieloletniego programu indykatywnego. Jeżeli oceny lub inne istotne czynniki wykazują taką potrzebę, Komitet może wezwać Komisję do negocjacji poprawek do wieloletniego programu indykatywnego z Rządem Południowej Afryki.

5.   Na forum Komitetu, na podstawie prezentacji Komisji, raz w roku dyskutowane są ogólne wytyczne dla działań, które mają zostać przeprowadzone w następnym roku.”.

6.

Skreśla się art. 7 ust. 2.

7.

W art. 8 niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisję wspiera Komitet Południowej Afryki, zwany dalej »Komitetem«.”;

b)

w ust. 5 i 6 kwotę „5 milionów EUR” zastępuje się kwotą „8 milionów EUR”.

8.

W art. 10 ust. 1 kwotę „885,5 miliona EUR” zastępuje się kwotą „900,5 miliona EUR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 27 października 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. NICOLAÏ

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r.

(2)  Dz.U. L 198 z 4.8.2000, str. 1.

(3)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

(4)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(5)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(7)  Dz.U. L 311 z 4.12.1999, str. 1.

(8)  Dz.U. L 28 z 30.1.2002, str. 3.

(9)  Dz.U. L 28 z 30.1.2002, str. 112.