30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1590/2004

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ustanawiające wspólnotowy program w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1467/94

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.