32004R0911Dziennik Urzędowy L 163 , 30/04/2004 P. 0065 - 0070


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 [1], w szczególności jego art. 7 ust. 1 i art. 10 lit. a), b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w zakresie kolczyków, rejestrów gospodarstw i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła [2] zostało znacznie zmienione kilka razy. Dla celów jasności i spójności prawodawstwa wspólnotowego zasady te powinny zostać zawarte w jednym akcie. Odpowiednio, rozporządzenie (WE) nr 2629/97 powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzeniem.

(2) Kolczyki powinny zawierać informacje na temat Państwa Członkowskiego pochodzenia, łącznie z informacją dotyczącą konkretnego zwierzęcia; najbardziej właściwa ustalona forma takiej informacji to dwuliterowy kod kraju wraz z maksymalnie 12 cyframi. Kody kreskowe mogą być dozwolone jako uzupełniające wobec kodu kraju i maksymalnie 12 cyfr.

(3) Właściwe jest uwzględnienie trudności wskazanych przez właściwy organ niektórych Państw Członkowskich w zakresie kodu identyfikacji bydła i umożliwienie tym organom korzystania z kolczyków zawierających kod alfanumeryczny do końca okresu przejściowego. Dodatkowo, właściwe jest uwzględnienie trudności wskazanych przez właściwy organ włoski i umożliwienie temu organowi korzystania z maksymalnie trzech dodatkowych znaków, pod warunkiem że te dodatkowe znaki nie stanowią części kodu numerycznego.

(4) W celu uniknięcia trudności w wewnątrzwspólnotowym handlu bydłem oraz wyjaśnienia obecnych zasad niezbędne jest dopuszczenie nabywania przez posiadaczy zwierząt z wyprzedzeniem, gdy wyrażają oni po temu chęć i zgodnie z krajowymi przepisami, liczby kolczyków proporcjonalnej do ich potrzeb na okres nieprzekraczający jednego roku.

(5) Właściwe jest zapewnienie informacji zawartych na duplikatach kolczyków w przypadku utraty kolczyka.

(6) Właściwe jest określenie pewnych minimalnych ujednoliconych zasad projektowania i wykonania kolczyków.

(7) Przepisy dotyczące informacji zawartych na kolczyku powinny zostać zrewidowane w świetle utworzenia komputerowej bazy danych przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000.

(8) Informacje zawarte w paszporcie oraz w rejestrze powinny posiadać formę, która pozwala na śledzenie przemieszczeń zwierzęcia.

(9) Informacje te powinny być spójne z tymi, które są zawarte w komputerowej bazie danych przewidzianej w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną [3].

(10) Okres od trzech do siedmiu dni, który ma zostać ustalony przez Państwa Członkowskie dla posiadaczy zwierząt na zgłaszanie przemieszczeń, urodzeń i padnięć zwierząt, powinien być związany z datą zdarzenia. Jednakże właściwe jest uwzględnienie wskazanych przez Państwa Członkowskie trudności związanych ze zgłaszaniem urodzeń w przewidzianym terminie oraz, w następstwie, zezwolenie Państwom Członkowskim na ustalenie odpowiedniego okresu od dnia, w którym zwierzę zostaje zakolczykowane.

(11) Właściwe jest uwzględnienie trudności wskazanych przez Państwa Członkowskie w zakresie informacji, które mają być podane w paszportach towarzyszących bydłu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1998 r. Trudności wskazane podczas przygotowań do przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczące paszportów towarzyszących zwierzętom urodzonym przed dniem 1 stycznia 2004 r. również powinny zostać uwzględnione.

(12) Właściwe jest uczynienie nieobowiązkowym podawanie niektórych informacji w paszportach towarzyszących bydłu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1998 r. i bydłu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 2004 r. w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii oraz Słowacji. To odstępstwo nie może podważyć obowiązku podawania tych informacji w paszportach bydła urodzonego na terytorium Państwa Członkowskiego, gdzie taki wymóg jest przewidziany przez przepisy krajowe.

(13) Ze względu na środki kontroli odnoszące się do wspólnotowego systemu pomocy konieczne jest zawarcie w paszporcie niektórych informacji związanych z premiami, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny [4].

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

KOLCZYKI

Artykuł 1

1. Kolczyki zawierają nazwę, kod lub logo właściwego organu, który przydziela kolczyki oraz znaki przewidziane w ust. 2.

2. Znaki tworzące kod identyfikacyjny na kolczykach są następujące:

a) dwie pierwsze pozycje oznaczają Państwo Członkowskie, w którym znajduje się gospodarstwo, gdzie zwierzę zostało zidentyfikowane po raz pierwszy; w tym celu stosuje się dwuliterowy kod kraju podany w załączniku I;

b) znaki następujące po kodzie kraju są numeryczne i nie przekraczają 12 cyfr; jednakże Hiszpania, Irlandia, Włochy, Portugalia i Zjednoczone Królestwo mogą utrzymać swój obecny system kodu alfanumerycznego w postaci 12 cyfr występujących po kodzie kraju w odniesieniu do zwierząt urodzonych do dnia 31 grudnia 1999 r. dla Hiszpanii, Irlandii, Włoch i Portugalii oraz w odniesieniu do zwierząt urodzonych do dnia 30 czerwca 2000 r. dla Zjednoczonego Królestwa.

3. Poza informacją przewidzianą w ust. 1, kod kreskowy może być dozwolony przez właściwy organ.

4. W drodze odstępstwa od ograniczenia liczby znaków ustanowionego w ust. 2 lit. b), właściwy organ włoski może korzystać z maksymalnie trzech dodatkowych znaków po sekwencji znaków przewidzianych w tym ustępie. Jednakże te dodatkowe znaki nie stanowią części kodu identyfikacyjnego z ust. 2.

5. Posiadacze zwierząt uprawnieni są do nabywania z wyprzedzeniem, gdy wyrażają po temu chęć i zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, liczby kolczyków proporcjonalnej do ich potrzeb na okres nieprzekraczający jednego roku. W przypadku gospodarstw posiadających nie więcej niż pięć sztuk zwierząt, właściwy organ może nie dostarczyć z wyprzedzeniem więcej niż pięciu par kolczyków.

6. W przypadku utraty kolczyka duplikat kolczyka może zawierać, dodatkowo oprócz informacji dla niego przewidzianych, znak wyrażający w rzymskich cyfrach numer wersji duplikatu kolczyka. W takiej sytuacji kod identyfikacyjny przewidziany w ust. 2 pozostaje niezmieniony. Duplikaty kolczyków wykorzystywane przez Państwo Członkowskie dla zwierząt urodzonych w innych Państwach Członkowskich noszą co najmniej ten sam kod identyfikacyjny, obok kodu lub logo właściwego organu wystawiającego.

Artykuł 2

Kolczyki spełniają następujące wymogi:

a) są wykonane z elastycznego materiału plastikowego;

b) są zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane oraz są łatwe do odczytania w ciągu całego życia zwierzęcia;

c) nie mogą być używane powtórnie;

d) są zaprojektowane w taki sposób, aby będąc przymocowane do zwierzęcia, nie sprawiały mu bólu;

e) zawierają wyłącznie nieusuwalne napisy, przewidziane w art. 1.

Artykuł 3

Wzór pierwszego kolczyka jest następujący:

a) każdy kolczyk składa się z dwóch części, męskiej i żeńskiej;

b) każda część zawiera tylko informacje przewidziane w art. 1;

c) długość kolczyka wynosi co najmniej 45 mm dla każdej części;

d) szerokość kolczyka wynosi co najmniej 55 mm dla każdej części;

e) znaki mają minimum 5 mm wysokości.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie mogą wybrać inny materiał lub wzór dla drugiego kolczyka oraz mogą postanowić o dodaniu dalszych informacji, pod warunkiem że wymagania informacyjne przewidziane w art. 1 ust. 1 i 2 są przestrzegane.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wzory pierwszego i drugiego kolczyka, określone w art. 3 i 4.

ROZDZIAŁ II

PASZPORTY I REJESTRY GOSPODARSTW

Artykuł 6

1. Paszport zawiera co najmniej niżej wymienione dane:

a) informacje określone w art. 14 ust. 3 lit. C pkt 1 od tiret pierwszego do tiret siódmego dyrektywy 64/432/EWG;

b) informacje określone w:

i) tiret drugim art. 14 ust. 3 lit. C pkt 2 dyrektywy 64/432/EWG; lub

ii) tiret pierwszym art. 14 ust. 3 lit. C pkt 2, o ile baza danych przewidziana w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 w pełni funkcjonuje;

c) podpis posiadacza (posiadaczy), z wyjątkiem przewoźnika; w przypadku gdy baza danych w pełni funkcjonuje, jak przewidziano w art. 6 ust. 3 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, podaje się jedynie podpis ostatniego posiadacza;

d) nazwę organu wystawiającego;

e) datę wystawienia paszportu.

2. Bez uszczerbku dla rozdziału I.A.1 załącznika do dyrektywy Rady 91/628/EWG w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu [5], cielę poniżej 4 tygodnia życia może być przemieszczane, pod warunkiem zagojenia pępowiny. W takim przypadku Państwa Członkowskie mogą ustanowić przepis nakazujący zaopatrzenie go w tymczasowy dokument zawierający co najmniej informacje określone w ust. 1, w formie zatwierdzonej przez właściwy organ.

Tymczasowy paszport jest wystawiony przez pierwszego posiadacza cielęcia i jest uzupełniany przez każdego następnego posiadacza, z wyjątkiem przewoźników. Posiadacz przedkłada właściwemu organowi tymczasowy paszport przed ukończeniem przez zwierzę czwartego tygodnia życia albo w terminie siedmiu dni w razie padnięcia zwierzęcia lub dokonanego uboju przed osiągnięciem przez zwierzę czwartego tygodnia życia. Jeżeli cielę nadal żyje, właściwy organ wystawia ostateczny paszport zgodnie z ust. 1 w ciągu 14 dni od daty otrzymania tymczasowego paszportu. W ostatecznych paszportach muszą być podane szczegóły dotyczące wszystkich poprzednich przemieszczeń cielęcia, zarejestrowanych w tymczasowym paszporcie.

Cielę nie może być przemieszczane więcej niż dwa razy między gospodarstwami, z towarzyszącym mu paszportem tymczasowym. Do celów niniejszego ustępu przemieszczenie między dwoma gospodarstwami za pośrednictwem targowiska lub punktu odbioru cieląt jest liczone jako jedno przemieszczenie, pod warunkiem że targowisko lub punkt odbioru cieląt mogą na żądanie dostarczyć właściwym organom pełną dokumentację transakcji przeprowadzonych w ramach tego targowiska lub punktu.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), informacje przewidziane w tiret drugim i piątym art. 14 ust. 3 lit. C pkt 1 dyrektywy 64/432/EWG nie mają charakteru obowiązkowego w odniesieniu do paszportów bydła urodzonego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Odstępstwo przewidziane w niniejszym ustępie pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku podania wyżej wspomnianych informacji, gdy taki wymóg jest przewidziany przez przepisy krajowe. Państwa Członkowskie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji zasady skutecznie stosowane w odniesieniu do informacji określonych w niniejszym ustępie.

4. Dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji odstępstwo przewidziane w ust. 3 ma zastosowanie do bydła urodzonego przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Artykuł 7

Poza informacjami określonymi w art. 6, następujące informacje dotyczące sytuacji w zakresie premii w odniesieniu do samców, przewidziane w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/99, są uwzględniane w paszporcie:

a) wniosek lub przyznanie: pierwszy przedział wiekowy;

b) wniosek lub przyznanie: drugi przedział wiekowy.

Artykuł 8

W rejestrze każdego gospodarstwa znajdują się co najmniej następujące dane:

a) aktualna informacja przewidziana w tiret pierwsze do tiret czwarte art. 14 ust. 3 lit. C pkt 1 dyrektywy 64/432/EWG;

b) data śmierci zwierzęcia na terenie gospodarstwa;

c) w przypadku zwierząt opuszczających gospodarstwo, nazwa i adres posiadacza, z wyjątkiem przewoźnika, lub kod identyfikacyjny gospodarstwa, do którego zwierzę zostało przeniesione, jak również data wysyłki;

d) w przypadku zwierząt przybywających do gospodarstwa, nazwa i adres posiadacza, z wyjątkiem przewoźnika, lub kod identyfikacyjny gospodarstwa, z którego zwierzę zostało przeniesione, jak również data przybycia;

e) nazwisko i podpis przedstawiciela właściwego organu, który sprawdził rejestr oraz daty przeprowadzenia takich kontroli.

Artykuł 9

W przypadku urodzenia, gdy jest ustalony okres od trzech do siedmiu dni na zgłaszanie zdarzeń przez posiadacza, przewidziany w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, Państwa Członkowskie mogą wykorzystać dzień, w którym zwierzę zostało zakolczykowane, zamiast dnia urodzenia, jako dzień rozpoczęcia biegu danego okresu, pod warunkiem że nie wystąpi ryzyko pomylenia tych dni w jakimkolwiek rejestrze.

Artykuł 10

Państwa Członkowskie przekazują sobie i Komisji wzór paszportu oraz rejestru gospodarstwa stosowanego na ich terytorium.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

Artykuł 11

1. Rozporządzenie (WE) nr 2629/97 zostaje uchylone.

2. Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 2629/97 są traktowane jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i czytane są zgodnie z tablicą korelacji określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

[2] Dz.U. L 354 z 30.12.1997, str. 9. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

[3] Dz.U. L 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).

[4] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

[5] Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str.1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Kod na kolczykach bydła zaczynający się literami identyfikującymi Państwo Członkowskie pochodzenia zgodnie z niniejszą tablicą:

Państwo Członkowskie pochodzenia | Kod ISO |

Austria | AT |

Belgia | BE |

Republika Czeska | CZ |

Cypr | CY |

Dania | DK |

Estonia | EE |

Finlandia | FI |

Francja | FR |

Niemcy | DE |

Grecja | EL |

Węgry | HU |

Irlandia | IE |

Włochy | IT |

Łotwa | LV |

Litwa | LT |

Luksemburg | LU |

Malta | MT |

Niderlandy | NL |

Polska | PL |

Portugalia | PT |

Słowenia | SI |

Słowacja | SK |

Hiszpania | ES |

Szwecja | SE |

Zjednoczone Królestwo | UK |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

TABLICA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 2629/97 | Niniejsze rozporządzenie |

Artykuł 1 | Artykuł 1 |

Artykuł 2 | Artykuł 2 |

Artykuł 3 | Artykuł 3 |

Artykuł 4 | Artykuł 4 |

Artykuł 5 | Artykuł 5 |

Artykuł 6 ustępy 1, 2 i 4 | Artykuł 6 |

Artykuł 6 ustęp 3 | Artykuł 9 |

Artykuł 7 | Artykuł 7 |

Artykuł 8 | Artykuł 8 |

Artykuł 9 | Artykuł 10 |

– | Artykuł 11 |

Artykuł 10 | Artykuł 12 |

Załącznik | Załącznik I |

– | Załącznik II |

--------------------------------------------------