32004R0872Dziennik Urzędowy L 162 , 30/04/2004 P. 0032 - 0037


Rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/487/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące zamrożenia funduszy byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora oraz osób i podmiotów z nim związanych [1],

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 10 lutego 2004 r. Rada, po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji 1521 (2003) określającej zrewidowane środki działania w odniesieniu do Liberii w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji w Liberii, a w szczególności odejścia byłego prezydenta Charlesa Taylora, oraz po przyjęciu przez Radę wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii [2], przyjęła rozporządzenie 234/2004 nakładające środki ograniczające w odniesieniu do Liberii [3].

(2) Rezolucja RB ONZ 1532 (2004) z dnia 12 marca 2004 r. przewiduje, że fundusze i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora, Jwella Howarda Taylora i Charlesa Taylora Jr, innych najbliższych członków jego rodziny, jego byłych wyższych urzędników oraz innych bliskich współpracowników i osoby go wspierające wskazane przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony na mocy ust. 21 rezolucji RB ONZ 1521 (2003) powinny zostać zamrożone.

(3) Działania i polityki byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora oraz innych osób, a w szczególności zubożenie zasobów Liberii i ich wyprowadzenie z tego kraju oraz kradzież funduszy i własności Liberii, utrudniły Liberii przejście do demokracji i właściwy rozwój jej politycznych, administracyjnych i gospodarczych instytucji i zasobów.

(4) Z uwagi na negatywny wpływ, jaki ma na Liberię transfer za granicę sprzeniewierzonych funduszy i aktywów oraz wykorzystywanie tych funduszy przez Charlesa Taylora i osób go wspierających dla osłabiania pokoju i stabilności w Liberii i w regionie, konieczne jest zamrożenie funduszy należących do Charlesa Taylora i osób go wspierających.

(5) Wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB przewiduje zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych należących do byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora i członków jego najbliższej rodziny, jego byłych wyższych urzędników i innych bliskich współpracowników i osób go wspierających.

(6) Środki te objęte są zakresem Traktatu i z tego powodu, w celu uniknięcia jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji, konieczne jest prawodawstwo wspólnotowe, aby wykonać je w zakresie, w jakim dotyczy to Wspólnoty. Do celów niniejszego rozporządzenia terytorium Wspólnoty obejmuje wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się postanowienia Traktatu, zgodnie z warunkami ustanowionymi w tym Traktacie.

(7) Wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB przewiduje również możliwość przyznania określonych wyłączeń z wymogu zamrożenia z przyczyn humanitarnych, w celu spłacenia zastawu lub wykonania orzeczenia wydanego przed uchwaleniem rezolucji RB ONZ 1532 (2004).

(8) Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła swój zamiar rozpatrzenia, czy i w jaki sposób umożliwić rządowi Liberii korzystanie z funduszy i zasobów gospodarczych zamrożonych na mocy rezolucji RB ONZ 1532 (2004) po ustanowieniu przez ten rząd przejrzystego mechanizmu rachunkowości i audytu, w celu zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystania dochodów państwowych z bezpośrednią korzyścią dla mieszkańców Liberii.

(9) W celu zapewnienia efektywności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) "Komitet ds. Sankcji" oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, który został ustanowiony na mocy ust. 21 rezolucji RB ONZ 1521 (2003);

2) "fundusze" oznaczają aktywa finansowe i korzyści gospodarcze każdego rodzaju, w tym (ale nie wyłącznie):

a) środki pieniężne, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

b) depozyty w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda rachunków, długi i zobowiązania dłużne;

c) papiery wartościowe znajdujące się w publicznym i prywatnym obrocie oraz papiery dłużne, włączając w to akcje i udziały, świadectwa papierów wartościowych, obligacje, weksle, zabezpieczenia, skrypty dłużne i kontrakty pochodne;

d) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów lub wartości narosłe z lub wytworzone przez aktywa;

e) kredyty, prawo do roszczeń wzajemnych, gwarancje, gwarancje wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;

f) listy kredytowe, konosamenty, listy zastawne;

g) dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych;

h) wszelkie inne instrumenty służące finansowaniu wywozu;

3) "zamrożenie funduszy" oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, dostępowi do funduszy lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

4) "zasoby gospodarcze" oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne, jak i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

5) "zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub zastawienie ich.

Artykuł 2

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze posiadane lub kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora, Jewella Howarda Taylora i Charlesa Taylora Jr, oraz przez następujące osoby i podmioty wskazane przez Komitet ds. Sankcji i wymienione w załączniku I, zostają zamrożone:

a) pozostali najbliżsi członkowie rodziny byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora;

b) wyżsi urzędnicy byłego reżimu Taylora oraz inni bliscy współpracownicy i osoby go wspierające;

c) osoby prawne, organy lub podmioty posiadane lub kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez osoby określone powyżej;

d) każda osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu lub pod kierunkiem osób określonych powyżej.

2. Żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I, ani na ich rzecz.

3. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest wspieranie, bezpośrednio lub pośrednio, środków określonych w ust. 1 i 2 jest zabroniony.

Artykuł 3

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe władze Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą zezwolić na uwolnienie lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeśli właściwa władza ustaliła, że tymi funduszami lub zasobami gospodarczymi są:

a) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do przetrzymywania zamrożonych funduszy lub utrzymywaniu zasobów gospodarczych;

pod warunkiem że powiadomiła ona Komitet ds. Sankcji o zamiarze zezwolenia na dostęp do tych funduszy i zasobów gospodarczych i w ciągu dwóch dni roboczych od daty powiadomienia nie otrzymała od Komitetu odpowiedzi negatywnej.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe władze Państw Członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeśli właściwy organ ustalił, że fundusze lub zasoby gospodarcze są konieczne do pokrycia kosztów specjalnych, oraz pod warunkiem że właściwy organ powiadomił wcześniej Komitet ds. Sankcji o swoim ustaleniu i że zostało ono przez niego zatwierdzone.

Artykuł 4

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe władze Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą zezwolić na uwolnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeśli następujące warunki są spełnione:

a) fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem prawa zastawu lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego lub wydanego przed dniem 12 marca 2004 r.;

b) fundusze lub zasoby finansowe będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób mających takie roszczenia;

c) zastaw lub orzeczenie nie jest korzystne dla osoby, podmiotu lub organu wskazanego przez Komitet ds. Sankcji i wymienionego w załączniku I;

d) uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego Państwa Członkowskiego;

e) właściwy organ powiadomił Komitet ds. Sankcji o zastawie lub orzeczeniu.

Artykuł 5

Odpowiednia właściwa władza informuje właściwe władze innych Państw Członkowskich oraz Komisje o każdym zezwoleniu przyznanym na mocy art. 3 i 4.

Artykuł 6

Artykułu 2 ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a) odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach;

b) płatności należne na mocy umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą, z którą rachunki te stały się przedmiotem niniejszego rozporządzenia;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody należne i płatności są zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

Artykuł 7

Artykuł 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych funduszy przez instytucje finansowe otrzymujące fundusze przekazane im przez strony trzecie na rachunek wymienionej osoby lub podmiotu, pod warunkiem że każdy taki dodatek do rachunku również zostanie zamrożony. Instytucja finansowa niezwłocznie informuje właściwe władze o takich transakcjach.

Artykuł 8

1. Bez uszczerbku dla odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz postanowień art. 284 Traktatu, osoby fizyczne lub prawne, organy i podmioty:

a) dostarczają niezwłocznie wszelkich informacji, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takich jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji;

b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.

2. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.

3. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem jest wykorzystywana wyłącznie w celu, dla którego została dostarczona lub otrzymana.

Artykuł 9

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, przeprowadzone w dobrej wierze, że działanie to jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie stanowi podstawy dla odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu wykonującego niniejsze rozporządzenie lub jego dyrektorów lub pracowników, chyba że zostanie udowodnione, że te fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek niedbalstwa.

Artykuł 10

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wszelkich istotnych informacji związanych z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących naruszeń i trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 11

Komisja jest uprawniona do:

a) zmiany lub uzupełniania załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji; oraz

b) zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 12

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady stosowania sankcji stosowanych w odniesieniu do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, że będą one wykonywane. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną;

b) na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego;

c) do każdego obywatela Państwa Członkowskiego przebywającego na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d) do każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy Państwa Członkowskiego;

e) do każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady

M. McDowell

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 116.

[2] Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35.

[3] Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub podmiotów określonych w art. 2

Nazwisko | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Inne |

Charles Ghankay Taylor, Senior, były prezydent Liberii | 1.9.1947 | Liberia | |

Jewell Howard Taylor, żona byłego prezydenta Taylora | 17.1.1963 | Liberia | |

Charles Taylor Junior, syn byłego prezydenta Taylora | | Liberia | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych władz określonych w art. 3, 4, 5, 7 i 10

BELGIA

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK -2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

NIEMCY

W odniesieniu do zamrożenia funduszy:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D -80281 München

tel.: (49–89) 2889 3800

Fax: (49–89) 350163 3800

W odniesieniu do towarów:

Bundesamt für Wirtschafts - und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29–35

D -65760 ESCHBORN

Tel.: (49–61) 969 08–0

Fax: (49–61) 969 08–800

GRECJA

A. Zamrożenie aktywów:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens. - Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A. Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. Ograniczenia przywozowe i wywozowe

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401–3

Fax:.: + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401–3

Φαξ: + 30 210 3286404

HISZPANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (00–34) 912 09 95 11

Fax: (00–34) 912 09 96 56

FRANCJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous - direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous - direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDIA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353–1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353–1) 408 2153

Fax: (353–1) 408 2003

WŁOCHY

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1–00194 Roma

D.G.A.S. - Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 7334

Fax:. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1–00194 Roma

D.G.A.O. - Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 3820

Fax:. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax:. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97–00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax:. (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35–00144 Roma

Tel.: (39) 06 59931

Fax:. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L -1352 LUXEMBOURG

Tel.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L -1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 27 12

Fax: (352) 47 52 41

NIDERLANDY

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel.: 070–342 8997

Fax: 070–342 7984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A -1090 Wien

Tel.: (01–4042043 1) 404 20–0

Fax: (43 1) 404 20–73 99

PORTUGALIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 32 40/47

Fax: (351) 218 82 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 05 59 00

Fax: (358) 9 16 05 57 07

SZWECJA

Finansinspektionen

Box 6750

SE -113 85 Stockholm

Sweden

Tel.: 46 +(0)8–787 80 00

Fax: 46 +(0)8–24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE -103 51 Stockholm

Sweden

Tel.: 46 +(0)8–786 90 00

Fax: 46 +(0)8–411 27 89

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44–207) 270 5977

Fax: (44–207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44–207) 601 4607

Fax: (44 207) 601 4309

--------------------------------------------------