32004R0828Dziennik Urzędowy L 127 , 29/04/2004 P. 0023 - 0024


Rozporządzenie Rady (WE) nr 828/2004

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

zakazujące przywozu miecznika (Xiphias gladius) pochodzącego z Sierra Leone oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2093/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zasoby połowowe, które są wyczerpującymi się zasobami naturalnymi, muszą być chronione w imię równowagi biologicznej i światowego bezpieczeństwa żywnościowego;

(2) Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), której Wspólnota Europejska jest Umawiającą się Stroną, przyjęła w 1995 r. w celu zapewnienia skutecznej ochrony gatunku, plan działania w celu zapewnienia skuteczności programu ochrony miecznika;

(3) Dane zasoby nie mogą być efektywnie zarządzane przez Umawiające się Strony ICCAT, których rybacy są zobowiązani do zmniejszania swoich połowów miecznika, o ile wszystkie strony nie będące Umawiającymi się Stronami nie będą współpracować z ICCAT i przestrzegać środków ochronnych i zarządzania;

(4) W 1998 r. ICCAT zidentyfikowała Belize i Honduras, a w 2002 r. Sierra Leone jako państwa, których statki poławiają miecznika w sposób naruszający środki tej organizacji mające na celu ochronę miecznika, popierając swoje ustalenia danymi dotyczącymi połowów, handlu i obserwacji statków;

(5) Przywóz miecznika pochodzącego z Belize, Hondurasu jest obecnie zakazany rozporządzeniem Rady (WE) nr 2093/2000 z dnia 28 września 2000 r. zakazującym przywozu miecznika (Xiphias gladius) pochodzącego z Belize i Hondurasu [1];

(6) ICCAT odnotowała postęp we współpracy z Hondurasem w zakresie ochrony miecznika. ICCAT na swoim rocznym spotkaniu w 2001 r. zaleciła, aby zniesiony został zakaz przywozu nałożony przez Umawiające się Strony na Honduras w odniesieniu do produktów z miecznika w jakiejkolwiek postaci;

(7) ICCAT odnotowała postęp we współpracy z Belize w zakresie ochrony miecznika. ICCAT na swoim rocznym spotkaniu w 2003 r. zaleciła, aby od dnia 1 stycznia 2004 r. zniesiony został zakaz przywozu nałożony przez Umawiające się Strony na Belize w odniesieniu do produktów z miecznika w jakiejkolwiek postaci;

(8) Próby ICCAT mające na celu zachęcenie Sierra Leone do przestrzegania środków w zakresie ochrony i zarządzania tuńczykiem, nie przyniosły żadnych rezultatów;

(9) ICCAT zaleciła Umawiającym się Stronom podjęcie właściwych środków mających na celu zakaz przywozu tych produktów w jakiejkolwiek postaci z Sierra Leone. Środki te zostaną zniesione, jeśli zostanie stwierdzone, że państwo o którym mowa dostosowało swoje praktyki rybackie do środków ICCAT. W związku z tym, Wspólnota mając wyłączne kompetencje w tej kwestii, musi wprowadzić w życie te środki;

(10) Niniejsze środki są zgodne z zobowiązaniami Wspólnoty w ramach innych umów międzynarodowych;

(11) W celu zapewnienia przejrzystości należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 2093/2000 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia "przywóz" oznacza procedury celne określone w art. 4 ust. 15 lit. a), ust. 15 lit. b) oraz ust. 16 lit. a)-f) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny [2].

Artykuł 2

1. Przywóz do Wspólnoty miecznika (Xiphias gladius) pochodzącego z Sierra Leone, objętego kodami CN ex03019990, 03026987, ex03027000, 03037987, ex03038000, ex03041038, ex03041098, 03042087, 03049065, ex03051000, ex03052000, ex03053090, ex03054980, ex03055980 oraz ex03056980 jest zakazany.

2. Przywóz jakiegokolwiek produktu przetworzonego, pochodzącego z miecznika określonego w ust. 1 i objętego kodami CN ex16041991, ex16041998 oraz ex16042090 jest zakazany.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do ilości produktów pochodzących z Sierra Leone określonych w art. 2, w odniesieniu do których można wykazać w sposób wymagany przez krajowe właściwe władze, że znajdowały się one na terytorium Wspólnoty w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zostały dopuszczone do swobodnego obrotu nie później niż 14 dni od takiego dnia.

Artykuł 4

1. Rozporządzenie (WE) nr 2093/2000 zostaje uchylone.

2. Odniesienia do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. Cowen

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 249 z 4.10.2000, str. 1.

[2] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 60/2004. (Dz.U. L 9, z 15.1.2004, str. 8).

--------------------------------------------------