32004R0807Dziennik Urzędowy L 143 , 30/04/2004 P. 0046 - 0048


Rozporządzenie (WE) nr 807/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 156,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grupa wysokiego szczebla w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej, której przewodniczy Karel Van Miert, wyraziła troskę, iż opóźnienia na etapach transgranicznej priorytetowych projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TST) wywarły negatywny skutek na rentowność inwestycji poczynionych przez Państwa Członkowskie na etapach w swoich krajach i pozbawiły je korzyści skali oraz zaleciła, by stawka finansowania przez Wspólnotę została zróznicowana zgodnie z korzyściami innych krajów, w szczególności państw ościennych, podkreślając, że taka modulacja powinna przede wszystkim być na rzecz projektów transgranicznych, z których korzystają długodystansowe usługi transportowe. Ponadto, stawka finansowania przez Wspólnotę powinna zostać zróżnicowana zgodnie z wielkością o jaką korzyści ekonomiczne projektów przekraczają ich rentowność finansową.

(2) W tym celu grupa wysokiego szczebla zaleciła wyższą stawkę pomocy wspólnotowej w celu wsparcia ukończenia połączeń transgranicznych w zakresie projektów priorytetowych oraz podkreśliła, że wpływ takiej zmiany na budżet będzie ograniczony. Powinno się to wykonać pamiętając o konieczności skoncentrowania zasobów TST wokół kluczomych projektów, jednocześnie uznając konieczność dalszego wsparcia finansowego dla projektów niepriorytetowych,

(3) Powinna istnieć możliwość wypełnienia zobowiązń budżetowych ratami rocznymi w oparciu o zobowiązanie prawne w globalnym i wieloletnim wymiarze.

(4) Tymczasowy wzrost stawki pomocy wspólnotowej może stanowić dla działających podmiotów zachętę do przyspieszenia i skutecznego wykonania priorytetowych projektów objętych niniejszym rozporządzeniem.

(5) Ustanowienie partnerstw publiczno-prywatnych (lub innych form współpracy między sektorami publicznym i prywatnym) wymaga zdecydowanego zaangażowania finansowego inwestorów instytucjonalnych wystarczająco atrakcyjnego, by zwiększyć kapitał prywatny. Przyznanie finansowej pomocy Wspólnoty w wymiarze wieloletnim pozwoliłoby na usunięcie niepewności, które spowalniają rozwój projektów. Dlatego należy podjąć środki w celu przyznania wsparcia finansowego projektom wybranym na podstawie wieloletniego zobowiązania prawnego.

(6) Połączenia transgraniczne między sieciami energetycznymi są ważne w celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, bezpieczeństwa dostaw i optymalnego użycia infrastruktury energetyki. Projekty priorytetowe w zakresie sieci energetycznych, które są niezbędne w interesie gospodarki europejskiej, ale nierentowne z biznesowego punktu widzenia, i które nie zniekształcają konkurencji między przedsiębiorstwami powinny również zostać zakwalifikowane do większej pomocy finansowej. Pomoc ta przeznacza jest dla projektów proirytetowych w zakresie sieci energetycznych.

(7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 [4] powinno zostać dostosowane w celu uwzględnienia decyzji Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [5].

(8) Rozporządzenie (WE) nr 2236/95 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2236/95 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

1) w art. 5 wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

a) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Bez względu na rodzaj wybranej interwencji, całkowita kwota pomocy wspólnotowej udzielonej na podstawie niniejszego rozporządzeniem nie przekracza 10 % całkowitych kosztów inwestycji. Jednakże całkowita kwota pomocy wspólnotowej może osiągnąć 20 całkowitych kosztów inwestycji w następujących przypadkach:

a) projekty dotyczące naprowadzania satelitarnego i systemów nawigacyjnych określonych w art. 17 decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej [6];

b) projekty priorytetowe w zakresie sieci energetycznych;

c) etapów projektów w interesie europejskim określonych w załączniku III do decyzji nr 1692/96/WE, pod warunkiem że projekty te rozpoczęto przed 2010 r., których celem jest wyeliminowanie korków i/lub zakończenia etapów, jeżeli takie etapy mają charakter transgraniczny lub przygraniczny i przyczyniają się do integracji rynku wewnętrznego w powiększonej Wspólnocie, promują bezpieczeństwo, zapewniają interoperacyjność sieci krajowych i/lub zdecydowanie przyczyniają się do zmniejszenia braku równowagi między sposobów transportu na korzyść sposobów najbardziej przyjaznych dla środowiska. Stawkę różnicuje się zgodnie z korzyściami dla innych krajów, w szczególności ościennych Państw Członkowskich.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 3 oraz w granicach niniejszego rozporządzenia, zobowiązania prawne są wieloletnie, a zobowiązania budżetowe wypełniane są w rocznych ratach.";

2) w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Jeżeli w 10 lat po przyznaniu pomocy finansowej, dane działanie nie zostało zakończone, Komisja może zażądać zwrotu wypłaconej pomocy, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności i wszystkich właściwych czynników.";

3) artykuł 17 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie niniejszego rozporządzenia.

2. Komisję wspiera komitet. Europejski Bank Inwestycyjny zgłasza przedstawiciela do Komitetu; nie ma on prawa głosu.

3. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu, stosuje przepisy się art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8 [7].

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE określa się na trzy miesiące.

4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.";

4) w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu:"Wartość środków przydzielonych związana jest z ilościowym i jakościowym poziomem wykonania."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 21 kwietnia 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. Roche

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 316 oraz Dz.U. C 151E z 25.6.2002, str. 291.

[2] Dz.U. C 125 E z 27.5.2002, str. 13.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2002 r. (Dz.U C 271 E z 12.11.2003, str. 163), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 197 z 29.7.1999, str. 1).

[5] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[6] Dz.U L 228 z 9.9.1996, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 1346/2001/WE (Dz.U. L 185 z 6.7.2001, str. 1).

[7] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23

--------------------------------------------------