32004R0664Dziennik Urzędowy L 104 , 08/04/2004 P. 0106 - 0107


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2004

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 pierwszy akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Tytuł 2 rozdział I sekcja 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych [1] ustanawia przepisy szczegółowe w sprawie zatwierdzania ubiegających się o pozwolenia na przywóz. Aby zapewnić dostęp podmiotom gospodarczym z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (nowych Państw Członkowskich) do pozwoleń na przywóz od dnia przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej, należy przyjąć środki przejściowe.

(2) Na okres od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2004 r. podmiotom gospodarczym z nowych Państw Członkowskich powinno się pozwolić na złożenie wniosku o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, bez wcześniejszego zatwierdzenia. Powinny one udowodnić swój status i regularną działalność jako podmioty gospodarcze. W odniesieniu do wymogu udowodnienia działalności handlowej należy pozwolić wnioskodawcom w nowych Państwach Członkowskich na uwzględnienie nie tylko handlu ze Wspólnotą, ale handlu ze wszystkimi państwami trzecimi. Powinny mieć one możliwość wyboru roku 2002 zamiast 2003 jako roku referencyjnego dla działalności handlowej, jeżeli mogą udowodnić, że nie były w stanie przywieźć lub wywieźć wymaganej ilości przetworów mlecznych w trakcie roku 2003 w wyniku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Władze nowych Państw Członkowskich do dnia 15 maja 2004 r. powinny przekazać Komisji listę zawierającą wszystkie kwalifikujące się podmioty gospodarcze. Aby umożliwić łatwiejszą identyfikację każdego wnioskodawcy i ułatwić transfer pozwoleń, należy wyszczególnić dane, które mają być przekazane każdemu podmiotowi gospodarczemu. Ponadto kwalifikującym się podmiotom gospodarczym nowych Państw Członkowskich należy pozwolić na zakup pozwoleń na przywóz.

(3) Na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. należy zatwierdzić podmioty gospodarcze z nowych Państw Członkowskich, pod warunkiem że złożą wniosek przed dniem 1 czerwca łącznie z niezbędnymi dokumentami i informacjami lub pod warunkiem, że zostały umieszczone na liście kwalifikujących się podmiotów gospodarczych, która ma zostać przekazana Komisji do dnia 15 maja 2004 r.

(4) Konieczne zatem jest, aby przewidzieć pewne odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2535/2001.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od tytułu 2 rozdział I sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji (dalej zwane "nowymi Państwami Członkowskimi") mogą ubiegać się o pozwolenia na przywóz dla kontyngentów obejmujących okres od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2004 r. bez wcześniejszego zatwierdzenia przez właściwe władze Państw Członkowskich, w których prowadzą działalność gospodarczą.

2. W drodze odstępstwa od art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w nowych Państwach Członkowskich mogą ubiegać się o pozwolenia na przywóz dla kontyngentów, o których mowa w ust. 1, tylko w Państwach Członkowskich, w których prowadzą działalność gospodarczą.

Wnioski o pozwolenia są przyjmowane tylko wtedy, gdy ubiegający się dołączy następujące dokumenty:

a) dowód, że w 2003 r. ubiegający się wwiózł i/lub wywiózł przynajmniej 25 ton przetworów mlecznych objętych rozdziałem 04 Nomenklatury Scalonej w przynajmniej czterech oddzielnych operacjach;

b) wszelkie dokumenty i informacje należycie potwierdzające tożsamość i status ubiegającego się, w szczególności:

i) dokumenty odnoszące się do księgowości przedsiębiorstwa i/lub systemu podatkowego sporządzonych zgodnie z prawem krajowym; oraz

ii) numer VAT, jeśli przewidziany w prawie krajowym;

iii) wpis do rejestru handlowego, jeśli przewidziany w prawie krajowym.

W przypadku lit. a) akapitu drugiego rokiem referencyjnym jest rok 2002, jeśli zainteresowany importer może udowodnić, że nie był w stanie wwieźć lub wywieźć wymaganych ilości przetworów mlecznych w ciągu 2003 r. na skutek wyjątkowych okoliczności.

Do celów stosowania niniejszego akapitu operacje uszlachetniania aktywnego i biernego nie są traktowane jako przywóz i wywóz.

3. Właściwe władze nowych Państw Członkowskich przesyłają Komisji do dnia 15 maja 2004 r. listy podmiotów gospodarczych ubiegających się o pozwolenia na przywóz dla kontyngentów obejmujących okres od dnia 1 maja do dnia 30 lipca 2004 r. zgodnie z ust. 1 oraz z warunkami ustanowionymi w ust. 2. Te listy są ustalane zgodnie ze wzorem w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, z wyjątkiem numeru zatwierdzenia.

4. Komisja przesyła te listy właściwym władzom pozostałych Państw Członkowskich.

5. W drodze odstępstwa od art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2335/2001 pozwolenia na przywóz wydane na kontyngenty obejmujące okres od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2004 r. mogą być przekazane wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym zatwierdzonym zgodnie z sekcją 2 tego rozporządzenia oraz osobom fizycznym i prawnym znajdującym się na listach, o których mowa w ust. 3.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 dla kontyngentów obejmujących okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. zatwierdzenie przyznaje się:

a) podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą w nowych Państwach Członkowskich, które przedłożą przed dniem 1 czerwca 2004 r. wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w art. 1 ust. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich, w których prowadzą działalność gospodarczą; lub

b) podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą w nowych Państwach Członkowskich, które przedłożą przed dniem 1 czerwca 2004 r. wniosek właściwym władzom Państwa Członkowskiego, w którym prowadzą działalność gospodarczą i które znajdują się na listach, o których mowa w art. 1 ust. 3.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 50/2004 (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 9).

--------------------------------------------------