32004R0594Dziennik Urzędowy L 094 , 31/03/2004 P. 0017 - 0021


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2004

z dnia 30 marca 2004 r.

określające terminy operacyjne mające zastosowanie do produktów w sektorze owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro [1], w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2799/98 wprowadziło nowe porozumienia agromonetarne od 1 stycznia 1999 r. Szczegółowe zasady stosowania tych porozumień zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2808/98 [2]. Rozporządzenie to określa terminy operacyjne dotyczące mających zastosowanie kursów przeliczeniowych, na podstawie kryteriów określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98, bez uszczerbku dla dalszych szczegółowych ustaleń, które zostaną określone, lub odstępstw, które zostaną przewidziane, w miarę potrzeby, w drodze rozporządzeń dotyczących odpowiednich grup produktów. Należy zatem ustanowić terminy operacyjne w odniesieniu do kursów przeliczeniowych mających zastosowanie do produktów w sektorze owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych i zgrupować je w jednym rozporządzeniu.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw [3] i rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych [4] zostało wielokrotnie zmienione. Dla przejrzystości rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/98 z dnia 4 lutego 1998 r. określające terminy operacyjne mające zastosowanie do produktów w sektorze owoców i warzyw, do przetworów owocowych i warzywnych oraz częściowo do żywych roślin i produktów upraw kwiatowych, a także do niektórych produktów wyszczególnionych w załączniku II do Traktatu WE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1445/93 [5] powinno zostać uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem.

(3) Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1432/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 odnośnie do warunków uznawania organizacji producentów i wstępnego uznawania grup producentów [6] wyznacza wymaganą minimalną wielkość produkcji rynkowej uznanych organizacji producentów na podstawie art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Ponieważ odpowiednie wielkości są wyznaczane w stosunku rocznym, termin operacyjny w odniesieniu do rolniczego kursu przeliczeniowego dla tych wielkości powinien zostać określony na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98, począwszy od 1 stycznia danego roku.

(4) Artykuł 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 określa warunki, na podstawie których Państwa Członkowskie mogą ustalić limit uzupełnienia do wspólnotowej rekompensaty z tytułu wycofania, wypłacanego z funduszy operacyjnych. Maksymalne uzupełnienia krajowe zostały podane w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 103/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do ustaleń interwencyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów w sektorze owoców i warzyw [7]. Termin operacyjny mający zastosowanie do odpowiadającej mu rekompensaty z tytułu wycofania powinien być stosowany w odniesieniu do kursu wymiany limitu i maksymalnego uzupełnienia.

(5) Punkt 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej [8] określa maksymalną kwotę kosztów ogólnych kwalifikowanych do włączenia do programu operacyjnego. Ponieważ odpowiednia kwota jest wyznaczana w stosunku rocznym, powinien być do niej stosowany kurs wymiany używany do pozostałych elementów danego funduszu operacyjnego na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 oraz, w drodze wyjątku, art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98.

(6) Artykuł 3 ust. 1 tiret czwarte rozporządzenia (WE) nr 2808/98 stanowi, że w przypadku wycofywania produktów w sektorze owoców i warzyw terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy dzień miesiąca, w którym odbywa się wycofywanie. Zasadę tę stosuje się nie tylko do operacji wycofywania przeprowadzanych zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, lecz również, z powodu przeprowadzania podobnych operacji, do pomocy odnoszącej się do kosztów transportu owoców i warzyw dystrybuowanych nieodpłatnie na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 103/2004, zgodnie z art. 30 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, oraz do maksymalnych kosztów sortowania i umieszczania w opakowaniach zbiorczych produktów dystrybuowanych nieodpłatnie, które ponosi Wspólnota na podstawie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 103/2004, zgodnie z art. 30 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2200/96.

(7) Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw [9] przewiduje kwotę zryczałtowaną do odliczenia od cen odnotowanych zgodnie z art. 2 ust. 2, jeżeli ceny te zostały ustalone na etapie sprzedaży hurtowej/detalicznej. W takim przypadku art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2808/98 stosuje się analogicznie.

(8) Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98 należy stosować do obliczania standardowej wartości przywozowej, określonej w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3223/94.

(9) Dla celów stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 1a lit. a) rozporządzenia (WE) nr 3223/94 (metoda fakturowania) cena wejścia danej partii musi być wyrażona w euro. Poprzez analogię do art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98, stosowane kursy przeliczeniowe muszą odpowiadać kursom obowiązującym w dniu zatwierdzenia zgłoszenia celnego.

(10) Refundacje wywozowe przewidziane w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 zostają włączone do uzgodnień dotyczących wymiany handlowej z państwami trzecimi, które zostały wprowadzone w tytule V tego rozporządzenia. Dlatego też zastosowanie ma art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98.

(11) Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wprowadza system pomocy produkcyjnej w odniesieniu do niektórych produktów otrzymanych z przetworzonych pomidorów, brzoskwiń i gruszek. System ten przewiduje przyznawanie pomocy organizacjom producentów. Podobnie art. 6a tego rozporządzenia wprowadza system pomocy produkcyjnej w odniesieniu do suszonych fig i śliwek. System ten przewiduje przyznanie pomocy przetwórcom, pod warunkiem że zapłacą cenę minimalną producentom. W związku ze znaczną liczbą podmiotów gospodarczych, przetwórców i producentów, których dotyczy termin operacyjny w odniesieniu do kursu wymiany, na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 oraz, w drodze wyjątku, art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98, powinien on przypadać na pierwszy dzień miesiąca, w którym przetwórca odbiera produkty. Należy zdefiniować przekazanie produktów.

(12) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2808/98 powinien być stosowany w odniesieniu do ceny skupu suszonych winogron i suszonych fig, określonej w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(13) Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przewiduje pomoc w odniesieniu do składowania suszonych winogron i fig. Pomoc ta jest przyznawana w stosunku do rzeczywistego okresu składowania. Z przyczyn wykonalności administracyjnej należy wyznaczyć miesięczny termin operacyjny przyznawania pomocy, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98.

(14) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2808/98 powinien być stosowany w odniesieniu do cen sprzedaży suszonych winogron i fig będących w posiadaniu agencji składowania, wyznaczanych z wyprzedzeniem w euro na podstawie art. 9 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(15) Artykuł 5 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 2808/98 powinno być stosowane w odniesieniu do zabezpieczeń określonych w art. 9 ust. 3 akapit drugi i w art. 9 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(16) Refundacje wywozowe przewidziane w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 i opłaty wywozowe od niektórych produktów zawierających dodatek cukru, przewidziane w art. 20 tego rozporządzenia, stanowią część uzgodnień dotyczących wymiany handlowej z państwami trzecimi, wprowadzonych w tytule II tego rozporządzenia. Dlatego też zastosowanie ma art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98.

(17) System wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzającym program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych [10] przewiduje pomoc dla organizacji producentów cytryn, grejpfrutów, pomarańczy, mandarynek, klementynek i satsuma dostarczonych przetwórcom w ramach umów. W związku ze znaczną liczbą podmiotów gospodarczych, przetwórców i producentów, których dotyczy termin operacyjny w odniesieniu do kursu wymiany, na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 oraz, w drodze wyjątku, do art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98, powinien on przypadać na pierwszy dzień miesiąca, w którym przetwórca dokonuje odbioru produktów. Przekazanie następuje w momencie sporządzenia świadectwa dostawy przewidzianego w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 wprowadzającego wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych [11].

(18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne ze wspólną opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw oraz Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I DEFINICJE

Artykuł 1

Definicje

1. Definicje zawarte w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2799/98 stosuje się do celów niniejszego rozporządzenia.

2. Dla celów niniejszego rozporządzenia "przekazanie partii" oznacza rozpoczęcie jej rzeczywistej dostawy.

ROZDZIAŁ II ŚWIEŻE OWOCE I WARZYWA

Artykuł 2

Organizacje producentów

Termin operacyjny dotyczący współczynnika przeliczenia na euro minimalnej wielkości produkcji rynkowej, wyznaczonej w art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1432/2003, przypada na 1 stycznia danego roku.

Artykuł 3

Fundusze operacyjne

1. Do celów stosowania akapitu drugiego w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 kurs wymiany maksymalnych uzupełnień wyznaczonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 103/2004 stanowi wskaźnik mający zastosowanie do odpowiedniej wspólnotowej rekompensaty z tytułu wycofania, wyznaczonej na podstawie art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2. Termin operacyjny dotyczący kursu przeliczeniowego, stosowany w odniesieniu do ryczałtu wyznaczonego w pkt 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1433/2003, przypada na 1 stycznia roku, do którego odnosi się ta kwota.

Artykuł 4

Koszty interwencji, wycofania, transportu, sortowania i pakowania

1. Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany wspólnotowej rekompensaty z tytułu wycofania wyznaczonej w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym następuje wycofanie.

2. Kurs wymiany mający zastosowanie do zryczałtowanej kwoty kosztów transportu określonej w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 103/2004 i wyznaczonej w załączniku V do tego rozporządzenia stanowi wskaźnik wyznaczony zgodnie z ust. 1 powyżej.

3. Kurs wymiany mający zastosowanie do zryczałtowanej kwoty kosztów sortowania i pakowania, wyznaczonej w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 103/2004, stanowi wskaźnik wyznaczony zgodnie z ust. 1 powyżej.

Artykuł 5

Cena wejścia

1. Termin operacyjny dotyczący wskaźnika mającego zastosowanie do przeliczania kwoty zryczałtowanej, określonej w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3223/94, na walutę krajową Państwa Członkowskiego spoza strefy euro przypada na dzień, w którym dana cena została odnotowana.

2. Do celów obliczania standardowej wartości przywozowej, określonej w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3223/94 termin operacyjny dotyczący kursu wymiany cen reprezentatywnych przypada na dzień, w którym ceny te są stosowane.

3. Do celów stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 5 ust. 1a lit. a) rozporządzenia (WE) nr 3223/94 termin operacyjny dotyczący kursu wymiany stanowi zatwierdzenie zgłoszenia celnego.

Artykuł 6

Refundacje

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98 stosuje się w odniesieniu do refundacji wywozowych przewidzianych w art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96.

ROZDZIAŁ III PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE

Artykuł 7

Pomoc w odniesieniu do przetwarzania pomidorów, brzoskwiń, gruszek, fig i śliwek

1. Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do pomocy dla organizacji producentów pomidorów, brzoskwiń i gruszek, określonych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, oraz pomocy produkcyjnej w odniesieniu do suszonych fig i śliwek, określonych w art. 6a ust. 1 tego rozporządzenia, przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym przetwórca odbiera produkty.

2. Termin operacyjny dotyczący kursu przeliczeniowego stosowanego w odniesieniu do pomocy do składowania, określonej w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym produkty są przekazywane przetwórcy.

Artykuł 8

Pomoc w odniesieniu do suszonych winogron i śliwek

1. Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do ceny skupu określonej w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przypada na dzień, w którym produkty zostają przekazane do agencji składowania w rozumieniu ust. 1 tego artykułu.

2. Termin operacyjny dotyczący kursu przeliczeniowego mającego zastosowanie do pomocy do składowania, określonej w art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przypada na pierwszy dzień miesiąca, w odniesieniu do którego przyznano pomoc.

3. Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do cen sprzedaży suszonych winogron i suszonych fig będących w posiadaniu agencji składowania, wyznaczonych z wyprzedzeniem zgodnie z art. 9 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przypada na dzień, w którym produkty zostały przekazane podmiotowi skupującemu, lub dzień płatności, jeżeli następuje wcześniej.

4. Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do kwoty zabezpieczeń w euro, określonych w art. 9 ust. 3 akapit drugi i art. 9 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przypada na dzień składania ofert lub składania wniosku o kupno.

Artykuł 9

Refundacje

Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do refundacji wywozowych przewidzianych w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 i opłat wywozowych przewidzianych w art. 20 tego rozporządzenia stanowi zatwierdzenie zgłoszenia celnego.

ROZDZIAŁ IV OWOCE CYTRUSOWE PRZEZNACZONE DO PRZETWORZENIA

Artykuł 10

Pomoc dla organizacji producentów owoców cytrusowych

Termin operacyjny dotyczący kursu wymiany mającego zastosowanie do pomocy dla organizacji producentów, przewidzianej w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2202/96, przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym produkty zostały dostarczone do zakładu przetwórczego w rozumieniu art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2111/2003.

ROZDZIAŁ V UCHYLENIE I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 11

Wejście w życie

Rozporządzenie (WE) nr 293/98 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji w Załączniku.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2304/2003 (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 6).

[3] Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U L 7 z 11.1.2003, str. 64).

[4] Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

[5] Dz.U. L 30 z 5.2.1998, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1410/1999 (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 53).

[6] Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 18.

[7] Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 3.

[8] Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25.

[9] Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

[10] Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1933/2001 (Dz.U. L 262 z 2.10.2001, str. 6).

[11] Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 293/98 | Niniejsze rozporządzenie |

artykuł 1 | artykuł 2 |

artykuł 2 ust. 1 | artykuł 3 ust. 1 |

artykuł 2 ust. 2 | — |

artykuł 2 ust. 3 | — |

artykuł 2 ust. 4 | artykuł 3 ust. 2 |

artykuł 3 ust. 1 | artykuł 4 ust. 1 |

artykuł 3 ust. 2 | artykuł 4 ust. 2 |

artykuł 3 ust. 3 | — |

artykuł 3 ust. 4 | artykuł 4 ust. 3 |

artykuł 4 ust. 1 | artykuł 5 ust. 1 |

artykuł 4 ust. 2 | artykuł 5 ust. 2 |

artykuł 4 ust. 3 | artykuł 5 ust. 3 |

artykuł 5 | artykuł 6 |

artykuł 6 | — |

artykuł 7 ust. 1 | artykuł 7 ust. 1 i 2 |

artykuł 7 ust. 2 | — |

artykuł 8 ust. 1 | — |

artykuł 8 ust. 2 | artykuł 8 ust. 1 |

artykuł 8 ust. 3 | artykuł 8 ust. 2 |

artykuł 8 ust. 4 | — |

artykuł 8 ust. 5 | artykuł 8 ust. 3 |

artykuł 8 ust. 6 | — |

artykuł 8 ust. 7 | artykuł 8 ust. 4 |

artykuł 9 | — |

artykuł 10 tiret pierwsze | — |

artykuł 10 tiret drugie | artykuł 9 |

artykuł 10 tiret trzecie | — |

artykuł 11 | artykuł 10 |

artykuł 12 | — |

artykuł 13 | — |

artykuł 14 | — |

artykuł 15 | — |

artykuł 16 | — |

artykuł 17 | — |

artykuł 18 | artykuł 11 |

artykuł 19 | — |

artykuł 20 | artykuł 12 |

--------------------------------------------------