32004R0447Dziennik Urzędowy L 072 , 11/03/2004 P. 0064 - 0065


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2004

z dnia 10 marca 2004 r.

ustanawiające zasady ułatwiające przejście między wsparciem na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 a wsparciem przewidzianym w rozporządzeniach (WE) nr 1257/1999 i 1260/1999 dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 32 ust. 5 oraz art. 33 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 [1] wprowadziło wspólnotowe środki pomocowe na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (program Sapard). Program ten obejmuje serie środków, które, po przystąpieniu, wymagają wsparcia w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia [2] lub rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych [3]. W celu ułatwienia przejścia między tymi dwoma rodzajami wsparcia, należy określić okres, podczas którego mogą zostać podjęte zobowiązania wobec beneficjentów w ramach programu Sapard.

(2) Należy określić warunki, w ramach których projekty zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, ale które dłużej nie mogą być finansowane na mocy tego rozporządzenia, mogą zostać przeniesione do programowania rozwoju obszarów wiejskich.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Struktury Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia "nowe Państwa Członkowskie" oznacza Republikę Czeską, Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry, Polskę, Słowenię i Słowację.

Artykuł 2

Koniec okresu zawierania umów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999

1. W odniesieniu do środków, które mogą być finansowane po przystąpieniu przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcję Gwarancji na mocy art. 47a rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, nowe Państwa Członkowskie mogą nadal zawierać umowy lub podejmować zobowiązania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 do dnia przedłożenia Komisji planu rozwoju obszarów wiejskich.

2. W odniesieniu do środków lub podśrodków, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, które mogą być finansowane po przystąpieniu przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcję Orientacji na mocy art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, nowe Państwa Członkowskie mogą zawierać nadal umowy lub podejmować zobowiązania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 do dnia, w którym zaczną zawierać umowy lub podejmować zobowiązania z tytułu środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Artykuł 3

Finansowanie projektów Sapard po wyczerpaniu środków

1. W przypadku projektów zawartych od 2002 r. w ramach środków, o których mowa w art. 2 tiret czwarte, siódme i czternaste rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, wydatki, które zostały poniesione później niż dnia 31 grudnia 2006 r. mogą zostać włączone do programowania rozwoju obszarów wiejskich na okres 2004 – 2006 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 i sfinansowane przez Sekcję Gwarancji EFOGR.

2. Płatności z tytułu projektów, na które środki na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 zostały wyczerpane lub są niewystarczające mogą zostać włączone do programowania rozwoju obszarów wiejskich na okres 2004 – 2006 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 i sfinansowane przez Sekcję Gwarancji EFOGR.

3. W przypadku stosowania przez nowe Państwa Członkowskie ust. 1 i 2, wskazują one kwoty odpowiadające środkom ujętym w zestawieniu finansowym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 141/2004 [4].

4. Przepisy dotyczące kwalifikowalności i kontroli wsparcia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 nadal mają zastosowanie.

5. Zainteresowane nowe Państwa Członkowskie sporządzają wykaz wybranych projektów.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 696/2003 (Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 24)

[2] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

[3] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1105/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 3).

[4] Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 25.

--------------------------------------------------