32004R0435Dziennik Urzędowy L 072 , 11/03/2004 P. 0001 - 0014


Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2004

z dnia 8 marca 2004 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze nałożonego cła tymczasowego na przywóz soli sodowej kwasu cyklaminowego (cyklaminianu sodu) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej [1], w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1627/2003 [2] (rozporządzenie tymczasowe) Komisja wprowadziła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty cyklaminianu sodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i Indonezji.

(2) Przypomina się, że okres objęty dochodzeniem w sprawie dumpingu i szkody obejmował okres od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września 2002 r. (okres IP). Badanie tendencji istotnych dla analizy szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do końca okresu IP (rozpatrywany okres).

B. DALSZA PROCEDURA

(3) Po wprowadzeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz cyklaminianu sodowego pochodzącego z ChRL i Indonezji, niektóre zainteresowane strony przedstawiły uwagi na piśmie. Stronom, które o to wnioskowały, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej.

(4) Zgodnie z wyjaśnieniami motywu 5 rozporządzenia tymczasowego wizyty w sprawie weryfikacji dumpingu w ChRL i Indonezji, które zwykle poprzedzają uzyskanie tymczasowych ustaleń zostały odwołane z powodu wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu ze względu na SARS. Powiadomienie dotyczące wpływu SARS na dochodzenia antydumpingowe i antysubwencyjne zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE [3].

(5) Komisja prowadziła dalsze dochodzenie i weryfikację wszystkich informacji, które uważała za niezbędne dla swych ostatecznych ustaleń. Po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu ze względu na SARS, wizyty weryfikacyjne na terenie spółek zostały wznowione dla następujących przedsiębiorstw:

a) Producenci eksportujący i ich spółki stowarzyszone w ChRL i Hongkongu

- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hongkong

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Shenzhen, ChRL

- Shanghai Shumi Co. Ltd., Szanghaj, ChRL

- Rainbow Rich Industrial Ltd., Hongkong

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen, ChRL

b) Producent eksportujący w Indonezji

- PT. Golden Sari (przemysł chemiczny), Bandar Lampung, Indonezja

(6) W następstwie wygaśnięcia terminu na składanie uwag na temat tymczasowych ustaleń i po zakończeniu wizyt weryfikacyjnych, ujawniła się inna spółka indonezyjska i zażądała kwestionariusza producenta eksportującego w celu odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Spółka została poinformowana, że powinna była się ujawnić i zażądać kwestionariusza w okresie rozpoczęcia badań. Poinformowana została o tym, że na tak zaawansowanym etapie badań nowe informacje nie mogą być brane pod uwagę, oraz że ustalenia będą oparte na dostępnych faktach. Pomimo to, spółce umożliwiono przedstawienie uwag. Uwagi te zostały rozpatrzone, ale nie wpłynęły na powyższy wynik ostateczny.

(7) Wszystkie strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Ponadto stronom przyznano okres, w którym mogą przedstawić uwagi związane z ogłoszeniem tych informacji. Uwagi w formie pisemnej i ustnej przedłożone przez strony zostały rozpatrzone i tam, gdzie uznano to za właściwe, uwzględnione w ostatecznych ustaleniach.

C. ROZPATRYWANY PRODUKT I PRODUKT PODOBNY

(8) Z braku dalszych uwag dotyczących rozpatrywanego produktu i produktu podobnego, potwierdza się wnioski określone w motywach 7 do 13 rozporządzenia tymczasowego.

D. DUMPING

1. METODOLOGIA OGÓLNA

(9) Niniejszy rozdział wyjaśnia ogólne metody stosowane do ustalenia, czy przywóz do Wspólnoty rozpatrywanego produktu odbywa się po cenach dumpingowych. Specyficzne kwestie sporne powstałe w wyniku dochodzenia dla każdego zainteresowanego kraju są opisane w motywach 23–49.

1.1. Wartość normalna

Dla kooperujących producentów eksportujących w Indonezji i producentów eksportujących w ChRL, którym przyznano traktowanie zgodne z prawami gospodarki rynkowej (MET)

1.1.1. Ogólna charakterystyka sprzedaży krajowej

(10) Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego najpierw zbadano, czy sprzedaż krajowa cyklaminianu sodu niezależnym klientom przez każdego producenta eksportującego była reprezentatywna, tzn. czy całkowita wielkość tej sprzedaży stanowiła przynajmniej 5 % całkowitej wielkości odpowiedniej sprzedaży na eksport do Wspólnoty.

1.1.2. Szczególna charakterystyka danego produktu

(11) Następnie zbadano, czy sprzedaż krajowa danego produktu eksportowanego może być uznana za reprezentatywną. W tym celu należało zidentyfikować najpierw porównywalne produkty sprzedawane na rynku krajowym. Dochodzenie obejmowało te rodzaje cyklaminianu sodu sprzedawane w kraju, które były identyczne lub bezpośrednio porównywalne z rodzajami sprzedawanymi na eksport do Wspólnoty, jeśli miały tę samą formę, jak zdefiniowano w motywie 8 rozporządzenia tymczasowego.

(12) Sprzedaż krajowa poszczególnych rodzajów produktu została uznana za dostatecznie reprezentatywną, gdy całkowita wielkość sprzedaży krajowej tego rodzaju sprzedana niezależnym klientom w okresie IP reprezentowała 5 % lub więcej całkowitej wielkości sprzedaży porównywalnego rodzaju produktu eksportowanego do Wspólnoty.

1.1.3. Test normalnego przebiegu handlu

(13) Zbadano, czy sprzedaż krajowa każdego z producentów eksportujących może być rozpatrywana jako sprzedaż odbywająca się w warunkach normalnego przebiegu handlu zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(14) Ustalono proporcje sprzedaży krajowej niezależnym klientom dla każdego z rodzajów eksportowanego produktu niesprzedanego ze stratą na rynku krajowym podczas IP.

a) Dla tych rodzajów produktu dla których ponad 80 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym wypadła powyżej kosztów jednostkowych i dla których średnia ważona cena sprzedaży była równa lub wyższa niż średnie ważone koszty produkcji, wartość normalna wg rodzaju produktu została obliczona jako średnia ważona wszystkich cen sprzedaży w kraju podczas IP, zapłaconych lub do zapłaty przez niezależnych klientów dla danego rodzaju, niezależnie od tego, czy sprzedaż przynosiła zysk, czy też nie.

b) Dla tych rodzajów produktów dla których przynajmniej 10 %, ale nie więcej jak 80 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym nie wypadło poniżej kosztów jednostkowych, wartość normalna wg rodzaju produktu została obliczona jako średnia ważona ceny sprzedaży na rynku krajowym, ustalonej na poziomie ceny równej lub przekraczającej koszty jednostkowe dla danego rodzaju.

1.1.4. Wartość normalna oparta na faktycznej cenie krajowej

(15) W przypadku spełnienia kryteriów przedstawionych w motywach 10 do 14b, wartość normalna dla danego rodzaju produktu została oparta na faktycznej cenie zapłaconej lub do zapłaty przez niezależnych klientów na rynku krajowym kraju eksportującego podczas IP jak zastrzeżono w art.. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

Dla producentów eksportujących w ChRL, którym nie przyznano statusu MET

(16) Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano statusu MET należy ustalić na podstawie ceny lub skonstruowanej wartości dla podobnego produktu w państwie trzecim o gospodarce rynkowej (państwo analogiczne).

1.2. Cena eksportowa

(17) Zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego cena eksportowa stanowi cenę faktycznie zapłaconą lub do zapłaty za produkt w przypadku sprzedaży na eksport z kraju eksportującego do Wspólnoty.

1.3. Porównanie

(18) Aby umożliwić rzetelne porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego wzięto pod uwagę różnice w czynnikach wpływających na ceny i porównywalność cen na podstawie przedstawionych roszczeń. Na tej podstawie przyznano bonifikaty na różnice w kosztach transportu, transportu morskiego i kosztów ubezpieczenia, kosztów manipulacji, załadunku i dodatkowych, poziomu handlu, kosztów pakowania, kredytów, prowizji, rabatów i opłat bankowych w stosownych i usprawiedliwionych przypadkach.

(19) Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej zostało oparte na bazie cena loco fabryka i na tym samym poziomie handlu.

1.4. Marża dumpingowa

Dla współpracujących producentów eksportujących w Indonezji i eksportujących producentów w ChRL, którym przyznano status MET

(20) Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego skorygowana średnia ważona wartość normalna dla danego produktu określona w motywach 10 do 15 została porównana ze skorygowaną średnią ważoną ceną eksportową określoną w motywie 17.

Dla spółek niewspółpracujących

(21) Dla tych producentów eksportujących, którzy nie odpowiedzieli na kwestionariusz, ani w żaden inny sposób się nie ujawnili, marża dumpingowa została wyznaczona na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Powyższe podejście zostało uznane za konieczne w przypadku niewspółpracujących producentów eksportujących w celu zapobieżenia czerpania korzyści wynikających z braku współpracy pomiędzy producentami eksportującymi tej kategorii.

(22) Tam, gdzie ogólny poziom współpracy był niski, uznano za właściwe ustalić marżę dumpingową ogólnokrajową dla spółek niewspółpracujących na wyższym poziomie, niż najwyższa marża dumpingowa ustalona dla spółek współpracujących. Istotnie, istnieją podstawy pozwalające przypuszczać, że wysoki poziom braku współpracy wynika z tego, że niewspółpracujący producenci eksportujący w danym państwie generalnie stosują dumping na wyższym poziomie, niż dowolny współpracujący producent eksportujący z tego samego państwa.

2. SPECYFICZNE KWESTIE WYNIKŁE W TRAKCIE DOCHODZENIA CO DO USTALENIA MARŻY DUMPINGOWEJ DLA KAŻDEGO Z ZAINTERESOWANYCH KRAJÓW

2.1. Indonezja

(23) W dochodzeniu brał udział jeden producent eksportujący.

2.1.1. Wartość normalna

(24) Ustalono najpierw, że sprzedaż krajowa cyklaminianu sodu przez jedynego współpracującego producenta eksportującego była reprezentatywna w okresie IP (patrz motyw 10 powyżej). Następnie ustalono, że jedyny rodzaj cyklaminianu sodu sprzedawany na rynku wewnętrznym przez współpracującego producenta eksportującego był identyczny z danym rodzajem produktu sprzedawanym na eksport do Wspólnoty.

(25) Dla tego rodzaju produktu, z uwagi na fakt, iż ponad 80 % wielkości nie zostało sprzedane ze stratą na rynku krajowym i średnia ważona cena sprzedaży była wyższa, niż średni ważony koszt produkcji, to wartość normalna została obliczona jako średnia ważona cena całej sprzedaży krajowej w okresie IP, zapłaconej lub do zapłaty przez niezależnych klientów dla danego produktu, jak określono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

2.1.2. Cena eksportowa

(26) Sprzedaż na eksport dotyczyła tylko klientów niestowarzyszonych we Wspólnocie i z tego powodu cena eksportowa została ustalona na podstawie cen eksportowych faktycznie zapłaconych lub do zapłaty podczas okresu IP zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

2.1.3. Porównanie

(27) Aby umożliwić rzetelne porównanie, przyznano bonifikaty na różnice w kosztach transportu, kosztach transportu morskiego i ubezpieczenia, kosztach manipulacyjnych, załadunku i dodatkowych, poziomie handlu, kosztach pakowania, kosztach kredytów i prowizji, w stosownych i usprawiedliwionych przypadkach.

(28) Producent eksportujący domagał się dostosowania wartości normalnej do wielkości odpowiadającej opłatom przywozowym, podatkom pośrednim i podatkom dochodowym ponoszonym dla produktu podobnego i dla surowców fizycznie w nim zawartych, w przypadku przeznaczenia do konsumpcji w Indonezji, a niepobranych lub nie zrefundowanych w przypadku produktu eksportowanego do Wspólnoty. Jednakże zainteresowana spółka nie mogła wykazać, że te podatki nie zostały faktycznie odprowadzone lub zrefundowane jeśli chodzi o eksport do Wspólnoty, ani że powyższe nieodprowadzone lub niezrefundowane podatki nie zostały uwzględnione w cenach krajowych. Z tego powodu roszczenie zostało odrzucone.

(29) Jak wynika z ujawnienia istotnych okoliczności na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego, przedmiotowy producent eksportujący wysunął roszczenie co do uwzględnienia pokrycia niektórych wydatków reklamowych i uregulowania wydatków części biur sprzedaży zajmujących się pewną częścią sprzedaży krajowej. Jednakże stwierdzono, że producent eksportujący już uwzględnił te wydatki w dostosowaniu kwantyfikacji poziomu handlu, co do którego zgłosił roszczenie wcześniej. Ponadto przyznane dostosowanie poziomu handlu pokrywała wszelkie różnice cenowe pomiędzy sprzedażą poprzez różne kanały z powodu rozmaitych funkcji, w tym także tych dotyczących reklamy i biur sprzedaży. W rezultacie, aby uniknąć nakładania się dokonywanych korekt zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, nie uznano za właściwe przyznać dalszych dostosowań powyższych wydatków. Roszczenie zostało odrzucone.

2.1.4. Marża dumpingowa

(30) Ostateczna marża dumpingowa wyrażona w procentach nieopłaconego cła przy cenie łącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia (cif) na granicy Wspólnoty wynosi dla PT. Golden Sari (Chemical Industry) 16,3 %.

(31) Pozostała ostateczna marża dumpingowa dla Indonezji została ustalona na poziomie wyższym niż marża dumpingowa określona dla spółki współpracującej, ponieważ ogólny poziom współpracy w Indonezji był niski. W celu ustalenia ogólnego poziomu stopnia współpracy, wielkość eksportu do Wspólnoty zgłoszona przez współpracującego producenta eksportującego została porównana z równoważną jej statystyką przywozową Eurostat. Porównanie to wskazuje na poziom kooperacji stanowiący około 40 % całkowitej wielkości przywozów.

(32) Do obliczenia pozostałej ostatecznej marży dumpingowej wzięto pod uwagę fakt, że spółka współpracująca eksportowała tylko jeden rodzaj produktu, wówczas - w przypadku Indonezji - średnia cena przywozu do Wspólnoty, jak wynika ze statystyki Eurostat, poprawiona ze względu na koszty transportu morskiego i ubezpieczenia, została porównana z wartością normalną ustaloną dla współpracującego producenta eksportującego, uwzględniającą koszty transportu i pakowania. Pozostała ostateczna marża dumpingowa określona w powyższy sposób wynosi 18,1 %.

2.2 Chińska Republika Ludowa

(33) W dochodzeniu brało udział trzech producentów eksportujących.

2.2.1. Traktowanie zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej (MET)

(34) Jak przedstawiono w motywach 21 do 25 tymczasowego rozporządzenia, MET został przyznany wszystkim trzem producentom eksportującym w ChRL, ubiegającym się o przyznanie praw gospodarki rynkowej.

2.2.2. Wartość normalna dla producentów eksportujących, którym przyznano status MET

(35) Podczas wizyty weryfikacyjnej w Rainbow Rich Industrial Ltd., spółki –matki Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., okazało się, że produkcja i sprzedaż cyklaminianu sodu w okresie IP prowadzona przez inną stowarzyszoną spółkę produkcyjną w ChRL – San Lian Industrial, znajdującą się w Nanjing [4], nie była zgłoszona w odpowiedziach kwestionariusza, ani następnie podczas trwania dochodzenia. Nie zgłoszono tej spółki do MET. Zatem informacje dotyczące sprzedaży krajowej i koszty produkcji tej spółki nie mogły zostać zweryfikowane podczas przeprowadzania weryfikacji na miejscu. Okazało się, że niezgłoszona sprzedaż krajowa tej spółki była znaczna, tj. około 45 % całkowitej sprzedaży krajowej przedmiotowych spółek stowarzyszonych.

(36) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, można sporządzić tymczasowe lub ostateczne ustalenia oparte na dostępnych danych w sytuacji, gdy przedmiotowa strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie dostarcza niezbędnych informacji w terminie określonym w podstawowym rozporządzeniu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że koszty produkcji i informacje dotyczące sprzedaży krajowej San Lian Industrial stanowią informacje niezbędne do celów ustalenia wartości normalnej porównywalnej z ceną eksportową ustaloną dla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Ponieważ spółka San Lian Industrial nie uzyskała statusu MET, ani nie dostarczyła danych dotyczących sprzedaży krajowej oraz kosztów produkcji i nie została zweryfikowana podczas przeprowadzania dochodzenia, określenie wartości normalnej dla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. zostało oparte na dostępnych faktach. Zainteresowana strona została poinformowana odpowiednio o konsekwencjach częściowego braku współpracy i uzyskała możliwość złożenia uwag. Uwagi te następnie potwierdziły, że San Lian Industrial produkowała i sprzedawała na rynku krajowym w okresie IP cyklaminian sodu na rzecz spółki matki Rainbow Rich Industrial Ltd. oraz że nie przedstawiono szczegółowego raportu na ten temat. Zatem wniosek o ustalenie wartości normalnej na podstawie faktów dostępnych zostaje niniejszym potwierdzony.

(37) Ponieważ normalna wartość dla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. zwyczajowo obejmowałaby całkowitą sprzedaż krajową spółek stowarzyszonych, a tylko jedna spółka stowarzyszona jest rozpatrywana jako niewspółpracująca i bez przyznanego statusu MET, wybrano więc analogiczne państwo trzecie jako najlepsze źródło dostępnych faktów dla ustalenia wartości normalnej. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na to, że w wyniku nałożenia tymczasowych środków nie otrzymano uwag dotyczących wyboru Indonezji jako państwa analogicznego, zgodnie z motywem 28 tymczasowego rozporządzenia. Zatem ceny w Indonezji zostały uznane jako rozsądny substytut cen ChRL. Średnia cena krajowa wspólpracującego indonezyjskiego producenta eksportującego, jak zweryfikowano podczas wizyty weryfikacyjnej na miejscu, została zastosowana do ustalenia wartości normalnej dla chińskiego producenta eksportującego - Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

(38) Po ujawnieniu zasadniczych faktów i okoliczności na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego, współpracujący producent eksportujący indonezyjski i rząd Indonezji twierdził, że wartość normalna dla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. i dla wszelkich innych niewspółpracujących chińskich producentów eksportujących (patrz motyw 49) nie powinna być oparta na danych jedynego współpracującego indonezyjskiego producenta eksportującego, ale na danych z wniesionego zażalenia. Powyższe strony następnie twierdziły, że współpracujący indonezyjski producent eksportujący będzie uprzywilejowany w wyniku zastosowania jego danych do obliczenia wartości normalnej dla niewspółpracujących chińskich producentów eksportujących, ponieważ marża dumpingowa ustalona dla jednego chińskiego producenta eksportującego, który częściowo współpracował podczas dochodzenia okazała się niższa, niż marża dla współpracującego indonezyjskiego producenta eksportującego. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że marża dumpingowa jest wynikiem porównania wartości normalnej z ceną eksportową. Zatem poziom marży dumpingowej zależy od dwóch parametrów (wartości normalnej i ceny eksportowej) i wnioski, w tym powyżej wspomniane uprzywilejowanie, nie mogą być oparte na porównaniu tylko jednego z tych parametrów, tj. wartości normalnej. Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, jeśli ustalenia, w tym dotyczące wartości normalnej, są oparte na dostępnych faktach, to każdy z takich faktów (również informacje dostarczone w zażaleniu) powinien być sprawdzony w odniesieniu do urzędowych statystyk przywozu lub informacji uzyskanych od innych zainteresowanych stron podczas dochodzenia. Zatem skoro informacja dotycząca wartości normalnej uzyskana od wyłącznego współpracującego indonezyjskiego producenta eksportującego została oficjalnie zweryfikowana, nie uznano za stosowne pominąć tej informacji i zastąpić nią informację o faktach dostępnych przedstawioną w zażaleniu.

(39) Co się tyczy producenta eksportującego Fang Da Food Additives umiejscowionego zarówno w Shenzhen jak i Yang Quan, w trakcie dochodzenia, czy sprzedaż krajowa odbywała się zgodnie ze zwyczajnym przebiegiem handlu stosownie do art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne zgodnie z raportem Fang Da Food Additives i jej spółek stowarzyszonych, w przypadku sprzedaży krajowej, zostały skorygowane po uwzględnieniu kosztów zarejestrowanych w księgach spółki stowarzyszonej Zhong Hua Fang Da Ltd. w Hongkongu. Weryfikacja potwierdziła, że owe koszty były związane z operacjami na rynku krajowym, a nie z działalnością eksportową, jak początkowo twierdziła spółka.

(40) Następnie przeprowadzone zostało dochodzenie, czy sprzedaż krajowa odbywała się wg zwyczajnego przebiegu handlu, poprzez ustalenie proporcji sprzedaży krajowej bez straty każdego z dwóch reprezentatywnych rodzajów na rynku krajowym w okresie IP dla niezależnych klientów.

(41) Dla tych rodzajów produktu dla których ponad 80 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym nie była sprzedana ze stratą i dla których średnia ważona cena sprzedaży była równa lub wyższa, niż średnie ważone koszty produkcji, wartość normalna według rodzaju produktu została obliczona jako średnia ważona wszystkich cen sprzedaży w kraju podczas IP, zapłaconych lub do zapłaty przez niezależnych klientów dla danego rodzaju.

(42) Dla tych rodzajów produktów dla których przynajmniej 10 %, ale nie więcej jak 80 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym nie wypadło poniżej kosztów jednostkowych, wartość normalna według rodzaju produktu została obliczona jako średnia ważona ceny sprzedaży na rynku krajowym, ustalonej na poziomie ceny równej lub przekraczającej koszty jednostkowe dla danego rodzaju.

2.2.3. Cena eksportowa dla producentów eksportujących dla których przyznano MET

(43) Cała sprzedaż na eksport do Wspólnoty przez współpracujących producentów eksportujących w ChRL była dokonana dla niezależnych klientów we Wspólnocie poprzez spółki stowarzyszone w Hongkongu. Dochodzenie ustaliło, że we wszystkich przypadkach za funkcje związane ze sprzedażą na eksport producentów eksportujących w ChRL były odpowiedzialne ich spółki stowarzyszone w Hongkongu. Zatem cena eksportowa została ustalona w odniesieniu do cen faktycznie zapłaconych lub do zapłaty spółkom stowarzyszonym w Hongkongu, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

2.2.4. Porównanie dla producentów eksportujących, którym przyznano status MET

(44) Aby umożliwić rzetelne porównanie przyznano bonifikaty na różnice w kosztach transportu, ubezpieczenia, kosztach manipulacji, załadunku i dodatkowych, rabatach i opłatach bankowych w stosownych i usprawiedliwionych przypadkach.

(45) Ponieważ dla wszystkich współpracujących producentów eksportujących w ChRL sprzedaż do krajów Wspólnoty odbywała się poprzez spółki stowarzyszone w Hongkongu, ceny eksportowe zostały skorygowane w celu doprowadzenia ich do poziomu loco fabryka w ChRL, jak przedstawiono w motywie 44.

(46) Współpracujący producenci eksportujący i ich stowarzyszone spółki zajmujące się sprzedażą krajową zgłosiły roszczenie z tytułu skorygowania cen sprzedaży krajowej (wartość normalna) o koszty kredytu. Roszczenie zostało odrzucone, ponieważ spółki nie mogły wykazać na piśmie, tj. na swoich fakturach sprzedaży krajowej lub innych pismach, uzgodnionych warunków sprzedaży na dzień sprzedaży.

2.2.5. Marża dumpingowa dla producentów eksportujących, którym przyznano status MET

(47) Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej stosownie do motywu 19 nie wykazało dumpingu w przypadku dwóch spółek należących do Fang Da Food Additive położonych w Shenzhen oraz Yang Quan. Dochodzenie powinno zatem być zakończone dla tych spółek bez nałożenia środków.

(48) Jak wyjaśniono w motywie 37, wartość normalna dla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co Ltd. została ustalona za pomocą cen w państwie analogicznym (Indonezji). Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej, jak wskazano w motywie 19, dało w wyniku marżę dumpingową równą 6,9 %.

2.2.6. Marża dumpingowa dla producentów eksportujących, którym nie przyznano statusu MET

(49) Jak przedstawiono w motywie 34 tymczasowego rozporządzenia, w ChRL ujawnił się znaczny brak współpracy (około 47 % całkowitego przywozu zgodnie z raportem Eurostatu). Po nałożeniu tymczasowych środków nie otrzymano żadnych uwag dotyczących tego faktu. Ponadto, przy założeniu, że ChRL jest gospodarką typu przejściowego, zastosowano ceny kraju analogicznego przy ustalaniu wartości normalnej dla obliczeń ogólnokrajowej marży dumpingowej. Z powodów przedstawionych w motywie 37 Indonezja została uznana za odpowiedni kraj analogiczny dla powyższych celów.

(50) Ostateczna ogólnokrajowa marża dumpingowa stosująca się do wszystkich chińskiech spółek, których nie dotyczy MET, została ustalona na 17,6 %, co odpowiada różnicy pomiędzy ceną eksportową obliczoną na podstawie dostępnych faktów (tj. średniej ceny przywozu do Wspólnoty wg raportu Eurostatu skorygowanej o koszty transportu morskiego i ubezpieczenia), a wartością normalną ustaloną dla Indonezji w motywie 32.

(51) Ostateczna ogólnokrajowa marża dumpingowa dla ChRL wyrażona jako procent ceny na granicy Wspólnoty cif, cło nieopłacone, przedstawiona jest poniżej:

Producenci eksportujący w ChRL | [%] |

Fang Da food Additive (Shen Zhen) Limited | 0 % |

Fang Da food Additive (Yang Quan) Limited | 0 % |

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co.Ltd. | 6,9 % |

Pozostałe spółki | 17,6 % |

E PRZEMYSŁ WSPÓLNOTY

(52) Nie otrzymano żadnych uwag wynikających z nałożenia środków tymczasowych dotyczących komponentów przemysłu Wspólnoty. W związku z tym, niniejszym potwierdza się wnioski, jak przedstawiono w motywie 37 tymczasowego rozporządzenia.

F SZKODA

(53) Z braku jakichkolwiek uwag dotyczących analizy konsumpcji Wspólnoty po nałożeniu środków tymczasowych, niniejszym potwierdza się ustalenia przedstawione w motywach 38 i 39 rozporządzenia tymczasowego.

(54) Nie otrzymano również żadnych uwag wynikających z nałożenia środków tymczasowych dotyczących skumulowanej wyceny efektów przedmiotowego przywozu. Ponadto, zmiany w ostatecznej marży dumpingowej nie wpływają na ustalenia przedstawione w motywach 40 do 44 tymczasowego rozporządzenia. Jednakże w następstwie ujawnienia istotnych okoliczności i świadczeń wzajemnych na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego, rząd indonezyjski twierdził, że nie jest uzasadnione kumulowanie eksportu z Indonezji z eksportem z ChRL, ponieważ eksport indonezyjski znacznie obniżył się w okresie IP, podczas gdy chiński przywóz znacznie wzrósł. Odnośnie tego dochodzenie ustaliło, że chociaż przywozy dumpingowe z Indonezji nieco zmalały pomiędzy rokiem 2001 a okresem IP, w sumie wzrosły podczas przedmiotowego okresu. Fakt, iż chińskie przywozy po cenach dumpingowych wzrosły szybciej, niż indonezyjskie przywozy po cenach dumpingowych w przedmiotowym okresie nie uzasadnia braku kumulacji wyceny skutków przywozów po cenach dumpingowych z obu objętych dochodzeniem krajów, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 4 podstawowego rozporządzenia. Dlatego też, wobec braku wszelkich innych uwag dotyczących ustaleń przedstawionych w motywach 40 do 44 tymczasowego rozporządzenia, roszczenie zostało odrzucone, a dotychczasowe ustalenia potwierdzone.

(55) Jednakże wziąwszy pod uwagę ustalenie co do braku dumpingu dla dwóch stowarzyszonych chińskich producentów eksportujących (patrz motyw 47), wielkość przywozu i udział w rynku przywozów po cenach dumpingowych została oszacowana ponownie. Istotnie, przywozy bez użycia dumpingu zostały odliczone od przywozu, jak ustalono w motywach 45 i 46 tymczasowego rozporządzenia. Ewolucja wielkości przywozów po cenach dumpingowych z ChRL i Indonezji i ich udział w rynku podczas okresu objętego dochodzeniem przedstawia się następująco:

Całkowity przywóz dumpingowy (tony) | 1999 | 2000 | 2001 | IP |

indeks | 100 | 65 | 147 | 315 |

Udział w rynku przywozów dumpingowych | 1999 | 2000 | 2001 | IP |

indeks | 100 | 62 | 125 | 210 |

(56) Wielkość przywozu po cenach dumpingowych w rozpatrywanym okresie wzrosła o 215 %. Wyższy wzrost był zauważalny po roku 2000. W okresie pomiędzy 2001 rokiem a okresem IP wielkość przywozu po cenach dumpingowych wzrosła o 114 %.

(57) Przywóz po cenach dumpingowych także zwiększył swój udział w rynku w rozpatrywanym okresie o 110 %. Ponownie, wzrost był wyższy po roku 2000. Wzrost 68 % został zanotowany pomiędzy rokiem 2001, a okresem rozpatrywanym IP. Należy zwrócić uwagę na fakt, że udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych w rozpatrywanym okresie IP był bardzo wyraźny. Jednak z uwagi na poufność, ścisłe dane nie mogą być przytoczone.

(58) Zważywszy, że ceny eksportowe (jak podano w raporcie przez współpracujących producentów eksportujących) były ogólnie biorąc w całości zgodne z cenami przywozowymi Eurostat, z braku jakichkolwiek uwag dotyczących nałożenia środków tymczasowych potwierdza się ustalenia, określone w motywie 47 rozporządzenia tymczasowego.

(59) W celu określenia zjawiska zaniżania cen (sprzedawania po zaniżonych cenach) w okresie IP zastosowano metody określone w motywie 48 tymczasowego rozporządzenia. Jednakże do obliczeń przyjęto teraz średnią cenę przywozu współpracującego indonezyjskiego producenta. W przypadku niewspółpracujących eksportujących producentów w ChRL i Indonezji zaniżanie cen obliczono na podstawie dostarczonych przez Eurostat cen przywozu dla tych państw. Ceny te kształtowały się na poziomie cif oraz uwzględniono odpowiednie dostosowania obejmujące wszelkie opłaty celne przypadające zwyczajowo do zapłaty podczas przywozu.

(60) Na tej podstawie występowanie zjawiska zaniżania cen zostało ustalone dla przywozów po cenach dumpingowych z ChRL i Indonezji. Poziom zaniżania wyrażony w procentach średniej ceny sprzedaży przemysłu Wspólnoty wahał się od 11 % do 15 % dla ChRL i wynosił około 20 % dla Indonezji.

(61) W wyniku nałożenia środków tymczasowych nie otrzymano żadnych uwag na piśmie dotyczących sytuacji przemysłu Wspólnoty i wniosku o szkodzie. Jednakże jeden producent eksportujący chiński utrzymywał w trakcie przesłuchań, że przemysł Wspólnoty nie poniósł istotnej szkody, ponieważ w okresie rozpatrywanym jej produkcja i ceny pozostały relatywnie stabilne, a sprzedaż w ramach Wspólnoty oraz zatrudnienie wzrosło.

(62) Zwrócono uwagę, że wspomniany producent eksportujący nie dostarczył żadnego dowodu wskazującego na to, że odnośne ustalenia przedstawione w tymczasowym rozporządzeniu były nieścisłe. Zgodnie z tymi zweryfikowanymi ustaleniami produkcja i ceny przemysłu Wspólnoty zmalały w okresie rozpatrywanym odpowiednio o 10 % i 3 %. Co więcej, powyższe fakty należy rozpatrywać w kontekście rozwoju konsumpcji. Istotnie, w tym samym okresie pomimo wzrostu konsumpcji we Wspólnocie o 50 %, sprzedaż przemysłu Wspólnoty wzrosła tylko o 1 %. Zatem przemysł Wspólnoty mógł wyraźnie nie skorzystać z rozszerzającego się rynku, a przeciwnie – stracić udział w rynku. Co się zaś tyczy zatrudnienia, zauważono wzrost o 7 % pomiędzy 1999 a 2000 rokiem, ale zatrudnienie pozostało stałe do czasu IP i w okresie IP. W konsekwencji nie nastąpił wzrost liczby zatrudnionych, który mógłby wpłynąć na sytuację przemysłu Wspólnoty w rozpatrywanym okresie. Ponadto koszt zatrudnienia na pracownika wzrósł ogólnie na skutek inflacji w rozpatrywanym okresie. Stwierdza się zatem, że powyższe argumenty nie wykazują, że przemysł Wspólnoty nie poniósł istotnej szkody w okresie IP.

(63) W związku z tym, przedstawione w motywach 50 do 69 tymczasowego rozporządzenia, ustalenia, że przemysł Wspólnoty poniósł istotną szkodę, głównie w postaci strat finansowych, są niniejszym potwierdzone.

G. PRZYCZYNA SZKODY

(64) Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy szkoda majątkowa ponoszona przez przemysł Wspólnoty została spowodowana przywozem cyklaminianu sodu pochodzącego z ChRL i Indonezji po cenach dumpingowych w stopniu umożliwiającym sklasyfikowanie jej jako istotną. Zbadano także inne znane czynniki, które mogły spowodować szkodę na rzecz przemysłu Wspólnoty w celu upewnienia się, że ewentualna szkoda została spowodowana innymi czynnikami niż przywóz towarów po cenach dumpingowych.

(65) Nie otrzymano żadnych uwag na piśmie dotyczących przyczyny szkody w wyniku nałożenia środków tymczasowych. Jednakże jeden chiński producent eksportujący twierdził podczas przesłuchania, że przywóz z ChRL nie stanowił przyczyny szkody, ponieważ przemysł Wspólnoty był uprzywilejowanym monopolistą zanim nastąpił wywóz cyklaminianu sodu z ChRL i Indonezji, ceny z ChRL wzrosły podczas rozpatrywanego okresu, sprzedaż przemysłu Wspólnoty nie spadła w tym samym okresie i przemysł Wspólnoty utrzymał swój dominujący udział w rynku.

(66) Argumenty powyższe nie mają znajdują potwierdzenia w faktach. Dochodzenie wykazało, że na początku rozpatrywanego okresu tj. 1999, przywóz do Wspólnoty stanowił udział w rynku wyższy niż 35 %. Zatem przemysł Wspólnoty nie cieszył się pozycją monopolisty. Co więcej, jak przedstawiono w motywie 47 tymczasowego rozporządzenia ceny przywozu po cenach dumpingowych zmalały o 8 % w okresie rozpatrywanym. Co zaś się tyczy rozwoju sprzedaży przemysłu Wspólnoty, z motywu 62 wynika, że powyższe ceny wzrosły tylko o 1 % w okresie objętym dochodzeniem, kiedy konsumpcja wzrosła o 50 %. Jak przedstawiono w motywach 55 i 56 powyżej, przywóz po cenach dumpingowych wzrósł w tym samym okresie o 215 %. Ostatecznie udział w rynku przywozów po cenach dumpingowych w okresie IP okazał się wyższy, niż udział w rynku przemysłu Wspólnoty. W rezultacie argumenty powyżej przedstawione nie mogą być przyjęte i niniejszym wnioski przedstawione w motywach 71 i 72 rozporządzenia tymczasowego są potwierdzone.

(67) Ten sam producent eksportujący następnie twierdził, że wszelka szkoda została spowodowana innymi czynnikami, tzn.: przemysł Wspólnoty był niedostatecznie przygotowany do konkurencji na swoich rynkach krajowych i zagranicznych, a na jego rentowność wpłynęły jego własne decyzje handlowe dotyczące inwestycji mające na celu utrzymanie najnowocześniejszych udogodnień i stosowanie się do jego prawnego środowiska (surowych przepisów dotyczących ochrony środowiska), przemysł Wspólnoty był obecny tylko w najwyższym segmencie, który tylko pośrednio konkuruje z segmentem najniższym, zaspokojonym przez przywóz z ChRL oraz część chińskich producentów eksporterów korzystała z pewnych ulg, które pozwalały na większą konkurencyjność, niż przemysł Wspólnoty.

(68) Zwrócono uwagę, że nie został dostarczony dowód potwierdzający argument, że przemysł Wspólnoty nie był przygotowany do konkurowania na swoich rynkach krajowych i zagranicznych. Co więcej, dochodzenie nie wykazało takiej przyczyny. Motyw 73 rozporządzenia tymczasowego przedstawia przyczyny, dlaczego świadczenie eksportu przemysłu Wspólnoty nie mogło znacząco przyczyniać się do poniesionej szkody. Przeciwnie – znaczne zaniżenie cen w wyniku przywozów po cenach dumpingowych (patrz motyw 60) wyraźnie pokazuje, że omawiany przywóz był główną przyczyną powstania szkody wobec przemysłu Wspólnoty i zatem roszczenie nie może być przyjęte.

(69) Co zaś się tyczy inwestycji, zwrócono uwagę na fakt, że przemysł Wspólnoty inwestował, kiedy jego rentowność był dodatnia. W okresie IP, kiedy powstały straty, inwestycje spadły 13-krotnie w porównaniu z poprzednim korzystnym rokiem (patrz motyw 57 rozporządzenia tymczasowego). Nie ma zatem wskazówki, że inwestycje (w tym wszelkie inwestycje dla celów ochrony środowiska) przyczyniły się do powstałej szkody w okresie IP. Roszczenie zatem odrzucono.

(70) Jeśli chodzi o brak bezpośredniej konkurencji przemysłu Wspólnoty wobec przywozu z ChRL, dochodzenie ustaliło, że obie formy cyklaminianu sodu były eksportowane z ChRL do Wspólnoty i obie postaci były produkowane i sprzedawane na rynku Wspólnoty przez przemysł Wspólnoty w okresie IP. Zatem istniała bezpośrednia konkurencja. Co więcej, zważywszy istnienie pewnej substytucyjności pomiędzy dwiema postaciami, pośrednia konkurencja także istniała. W konsekwencji roszczenie nie może być przyjęte.

(71) Odnośnie zarzutu, że część chińskich producentów eksportujących miała pewne ulgi, które pozwalały na większą konkurencyjność niż przemysł Wspólnoty, zwrócono uwagę na niedostarczenie szczegółów na temat takich ulg. Uważa się również, że ten sam producent eksportujący może korzystać z wszelkich niewielkich ulg, do którym może mieć prawo tak długo, jak nie sprzedaje przedmiotowego produktu po cenie dumpingowej w rozumieniu podstawowego rozporządzenia.

(72) Dochodzenie następnie ustaliło, że przywóz po cenach niedumpingowych z ChRL nie zaniżał cen przemysłu Wspólnoty w okresie IP, zatem nie mógł wpływać znacząco na szkodę odniesioną przez przemysł Wspólnoty.

(73) Niniejszym potwierdza się ustalenia i wnioski, przedstawione w motywach 73 do 77 rozporządzenia podstawowego, że przemysł Wspólnoty poniósł istotną szkodę majątkową spowodowaną głównie przez przywóz po cenach dumpingowych.

H. INTERES WSPÓLNOTY

1. UWAGI OGÓLNE

(74) W następstwie nałożenia środków tymczasowych dotyczących ustaleń co do interesu Wspólnoty nie wpłynęły żadne uwagi. Jednakże krótko przed nałożeniem środków tymczasowych jeden dostawca surowców i dwaj importerzy wysłali pisma, w których twierdzili, że nie leży w interesie Wspólnoty nałożenie środków przeciw współpracującemu indonezyjskiemu producentowi eksportującemu. Komisja ponownie zbadała, czy pomimo ostatecznego wniosku co do występowania dumpingu przynoszącego szkodę, istniały istotne przyczyny, które mogły doprowadzić do wniosku, że nie leży w interesie Wspólnoty przyjęcie środków w tym szczególnym wypadku. Z tego powodu i w zgodzie z art. 21 ust. 1 podstawowego rozporządzenia wpływ możliwych do zastosowania środków co do wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, a także konsekwencje niepodjęcia środków zostały rozpatrzone na podstawie przekazanych dowodów.

2. INTERES DOSTAWCÓW DO WSPÓLNOTY

(75) Dostawca, który ujawnił się krótko przed nałożeniem środków tymczasowych, inny niż wymienieni w motywach 83 i 84 rozporządzenia tymczasowego, utrzymywał, że głównie sprzedaje cyklohexylaminę (podstawowy surowiec do produkcji cyklaminianu sodu) na Daleki Wschód, a w szczególności do Indonezji. Dalej dostawca twierdził, że ponieważ jedyny współpracujący indonezyjski producent eksportujący jest jego głównym klientem, to istnieje ryzyko utraty znacznej wielkości sprzedaży, jeśli nałożone zostanie cło antydumpingowe. Wywrze to także efekt inicjujący proces łańcuchowy dla innych spółek należących do łańcucha dostawców stojących niżej w hierarchii.

(76) Jak zauważono, poza krótkim pismem dostarczonym po terminie wyznaczonym na ten cel w powiadomieniu o zapoczątkowaniu, wspomniany dostawca nie dostarczył żadnego faktycznego dowodu, który mógłby uzasadnić jego roszczenia zgodnie z art. 21 ust. 7 podstawowego rozporządzenia. Nie otrzymano żadnych uwag w wyniku nałożenia środków tymczasowych i ujawnienia istotnych okoliczności na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego. Co więcej, okazało się, że ten dostawca był także dostawcą cyklohexylaminy do przemysłu Wspólnoty. Postanowiono więc, że nałożenie ostatecznych środków nie może mieć negatywnego wpływu na jego interesy.

(77) Z braku innych uwag dotyczących interesu dostawców potwierdza się zatem wnioski przedstawione w motywach 83 i 84 tymczasowego rozporządzenia.

3. INTERES IMPORTERÓW

(78) Dwaj importerzy, którzy ujawnili się krótko przed nałożeniem środków tymczasowych utrzymywali, że nałożenie cła antydumpingowego na Indonezję jest nieuzasadnione, ponieważ ich dostawca, jedyny współpracujący indonezyjski producent eksportujący zobowiązał się do "utrzymywania cen na poziomie ekonomicznie uzasadnionym". Co więcej importerzy twierdzili, że "polityka cenowa producenta indonezyjskiego zawsze był na poziomie wyższym, niż producentów chińskich, stwarzając rozsądny rynek cen dla końcowego użytkownika".

(79) Jednakże importerzy powyżsi nie ujawnili się i nie dostarczyli koniecznych informacji w terminie wyznaczonym w tym celu w powiadomieniu o zapoczątkowaniu. Ich roszczenia nie zostały poparte żadnymi faktycznymi dowodami, które mogłyby je potwierdzać. Przeciwnie, dochodzenie wykazało, że ceny tegoż indonezyjskiego producenta eksportującego były niższe, niż ceny chińskie (patrz motyw 60). Ponieważ argumentacja nie została poparta faktycznymi dowodami, roszczenia te nie powinny być brane pod uwagę zgodnie z art. 21 ust. 7 podstawowego rozporządzenia.

(80) Z braku jakichkolwiek dalszych potwierdzonych uwag przedstawionych przez strony zainteresowane na temat interesu importerów, potwierdza się wnioski przedstawione w motywach 85 do 87 tymczasowego rozporządzenia.

4. INTERES UŻYTKOWNIKÓW

(81) Z braku żadnych innych uwag dotyczących interesu użytkowników w następstwie nałożenia środków tymczasowych, potwierdza się niniejszym wnioski przedstawione w motywach 88 do 92 tymczasowego rozporządzenia.

5. INTERES PRZEMYSŁU WSPÓLNOTY

(82) Z braku żadnych innych uwag dotyczących interesu przemysłu Wspólnoty w następstwie nałożenia środków tymczasowych, potwierdza się niniejszym wnioski przedstawione w motywach 93 do 95 tymczasowego rozporządzenia.

6. KONKURENCJA I EFEKTY ZAKŁÓCENIA HANDLU

(83) Nie otrzymano żadnych uwag na piśmie dotyczących konkurencyjności i efektów zakłócenia handlu w następstwie nałożenia środków tymczasowych. Jednakże pomimo zgodności z art. 21 podstawowego rozporządzenia producenci eksportujący nie są uważani za strony zainteresowane w ramach analizy interesu Wspólnoty, to jeden chiński producent twierdził w trakcie przesłuchania, że interes Wspólnoty nie gwarantuje środków, ponieważ nałożenie środków tymczasowych ograniczyło liczbę uczestników/eksporterów na rynku Wspólnotowym bez zredukowania dostaw z zainteresowanych krajów, przemysł Wspólnoty nie może zadowolić popytu rynkowego i nałożenie środków ostatecznych wzmocni dominującą pozycję przemysłu Wspólnoty.

(84) Zwrócono uwagę, że celem środków antydumpingowych nie jest eliminacja eksporterów z rynku Wspólnotowego, ale przywrócenie warunków uczciwego handlu. Fakt, iż produkcja przemysłu Wspólnoty nie może w chwili obecnej zaspokoić popytu nie stanowi powodu dla którego nieuczciwe praktyki handlowe mogą być kontynuowane. Dalej zauważono, że przemysł Wspólnoty nie ma dominującej pozycji na rynku, ponieważ jego udział w rynku wynosił mniej niż 50 % w okresie IP. Co więcej podczas gdy prawdą jest, że jedyne kraje, które produkują cyklaminian sodu poza Wspólnotą to Indonezja i ChRL, istnieją także ważni producenci chińscy, którzy nie stosują cen dumpingowych i którzy mogą zatem zasilać rynek Wspólnoty jak poprzednio. W związku z tym argumenty powyższe nie mogą być przyjęte i wnioski przedstawione w motywach 96 do 99 tymczasowego rozporządzenia są niniejszym potwierdzone.

7. PODSUMOWANIE INTERESU WSPÓLNOTY

(85) Z powyższych ustaleń wynika wniosek, że nałożenie ostatecznych środków antydumpingowych nie będzie przeszkodą dla interesu Wspólnoty.

I. OSTATECZNE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

1. POZIOM ELIMINACJI SZKODY

(86) W oparciu o metodologię określoną w motywach 101–104 rozporządzenia tymczasowego obliczono poziom eliminacji szkody w celu określenia poziomu ostatecznych środków, które należy zastosować. Ponieważ nie otrzymano żadnych uwag na temat metod zastosowanych dla ustalenia poziomu eliminacji szkody, zatwierdza się niniejszym te metody. Jednakże stosowane średnie ceny przywozu zostały skorygowane podobnie jak dla ostatecznych obliczeń zaniżania cen w motywie 59.

2. ŚRODKI OSTATECZNE

(87) Ponieważ poziomy eliminacji szkody są wyższe niż marże dumpingowe ustalone dla wszystkich stron zainteresowanych, ostateczne cła powinny odpowiadać tym ostatnim.

(88) Zwrócono uwagę, że zarejestrowana informacja wskazuje, że jeden z współpracujących producentów eksportujących może zamierzać obniżać swoje ceny, aby wchłonąć cło. Należy zwrócić uwagę na art. 12 podstawowego rozporządzenia, które mówi, że dochodzenie może zostać ponownie otwarte, a marże dumpingowe ponownie obliczone w przypadku, w którym istnieje dostateczny dowód, że środki nie doprowadziły do dostatecznego ruchu w cenach Wspólnoty. Organ przeprowadzający dochodzenie zamierza szybko przeprowadzić ponowne dochodzenie w przypadkach, w których zostanie mu przekazana dostateczna informacja na temat absorpcji cła. Ponadto, aby zapewnić skuteczność środków i zniechęcić do manipulacji cenowych, właściwe jest nałożenie cła w postaci specyficznej kwoty na kilogram.

(89) Dalej zauważono, że zgodnie ze statystyką przywozu Eurostatu istnieją importerzy przedmiotowego produktu z krajów (np. Hongkong) gdzie nie produkuje się cyklaminianu sodu. Według dostępnych informacji, produkcja cyklaminianu sodu występuje tylko w Hiszpanii, Indonezji i ChRL. Organ przeprowadzający dochodzenie jest przygotowany do szybkiego rozpoczęcia dochodzenia zgodnie z art. 13 podstawowego rozporządzenia pod warunkiem nadesłania dostatecznej informacji o ominięciu środków.

(90) Na podstawie powyższego, stawki ostatecznego cła będą równe stałej kwocie na kilogram cyklaminianu sodu i przedstawiają się następująco:

Nazwa spółki | Marża dumpingowa | Stawka ostatecznego cła na kilogram |

ChRL

Fang Da Food Additive (She Zhen) Limited, Gong le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, ChRL | 0 % | EUR 0 |

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Strefa Ekonomiczna i Technologiczna, Yangquan City, Shanxi 045000, ChRL | 0 % | EUR 0 |

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong province, ChRL | 6,9 % | EUR 0,11 |

Pozostałe spółki | 17,6 % | EUR 0,26 |

Indonezja

PT. Golden Sari (przemysł chemiczny), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No.1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonezja | 16,3 % | EUR 0,24 |

Pozostałe spólki | 18,1 % | EUR 0,27 |

(91) Stawki cła antydumpingowego dla indywidualnych spółek, wskazane w niniejszym rozporządzeniu ustalono na podstawie ustaleń obecnego dochodzenia. W związku z tym odzwierciedlają one stan spółek w momencie przeprowadzania dochodzenia. Te stawki celne (w przeciwieństwie do ogólnokrajowego cła obowiązującego "wszystkie inne spółki") obowiązują wyłącznie w przywozie produktów pochodzących z danego państwa i produkowanych przez te spółki, a więc przez konkretne wymienione podmioty prawne. Produkty przywożone produkowane przez jakąkolwiek inną spółkę niewyszczególnioną w części właściwej niniejszego rozporządzenia poprzez podanie nazwy i adresu, w tym podmioty związane z tymi konkretnie wymienionymi nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawkom celnym obowiązującym "wszystkie inne spółki".

(92) Każde roszczenie zawierające żądanie zastosowania tych indywidualnych stawek cła antydumpingowego dla spółek (np. po zmianie w nazwie podmiotu lub po ustanowieniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy bezzwłocznie kierować do Komisji [5] wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami, w szczególności wszelkimi zmianami zakresu działalności spółki, dotyczącymi np. produkcji, sprzedaży krajowej i wywozowej, związanymi np. ze zmianą nazwy lub ze zmianą w podmiotach zajmujących się produkcją i sprzedażą. Komisja, tam gdzie to ma zastosowanie, po konsultacji z Komitetem Doradczym, stosownie uzupełni rozporządzenie poprzez aktualizację wykazu spółek korzystających z indywidualnych stawek celnych.

3. POBIERANIE CEŁ TYMCZASOWYCH

(93) W świetle rozpiętości marż dumpingowych wykrytych z uwzględnieniem poziomu szkody spowodowanej względem przemysłu Wspólnoty, uważa się za konieczne ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych tymczasowym cłem antydumpingowym, nałożonym na mocy rozporządzenia tymczasowego, tj. rozporządzenia (WE) nr 1627/2003, według stawki cła ostatecznie nałożonego na mocy niniejszego rozporządzenia, jeśli ta kwota jest równa lub niższa niż kwota cła tymczasowego. W przeciwnym wypadku powinna zostać ostatecznie pobrana tylko kwota tymczasowego cła. Kwoty zabezpieczone powyżej kwoty ostatecznego cła antydumpingowego zostaną zwolnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu oznaczonego kodem CN 29299000 (kod TARIC 2929900010), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji.

2. Stawkę ostatecznego cła antydumpingowgo obowiązującego przy cenie netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, ustala się następująco:

Spółka | Stawka celna (EUR na kg) | Dodatkowy kod TARIC |

ChRL

Fang Da Food Additive (She Zhen) Limited, Gong le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, ChRL | 0 | A 471 |

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Strefa Ekonomiczna i Technologiczna, Yangquan City, Shanxi 045000, ChRL | 0 | A 472 |

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong province, ChRL | 0,11 | A 473 |

Pozostałe spółki | 0,26 | A 999 |

Indonezja

PT. Golden Sari (przemysł chemiczny), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonezja | 0,24 | A 502 |

Pozostałe spółki | 0,27 | A 999 |

3. W przypadkach gdy produkty zostały uszkodzone przed wprowadzeniem do wolnego obiegu, a cena faktycznie zapłacona lub do zapłaty jest rozłożona dla celów wyznaczenia wartości celnej zgodnie z art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustalającego Wspólnotowy Kodeks Celny [6], kwota cła antydumpingowego obliczona na podstawie ust. 2 powyżej powinna być zredukowana o procent, który odpowiada rozłożeniu ceny faktycznie zapłaconej lub do zapłaty.

4. O ile nie postanowiono inaczej, obowiązują aktualnie stosowane przepisy dotyczące ceł.

Artykuł 2

Kwoty zabezpieczone tymczasowym cłem antydumpingowym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1627/2003 w sprawie przywozu cyklaminianu sodu, oznaczonego kodem CN 29299000 (kod TARIC 2929900010) pochodzącego z ChRL i Indonezji, zostaną ostatecznie pobrane na mocy niniejszego rozporządzenia.

Zwalnia się kwoty zabezpieczone wykraczające poza stawki ostatecznego cła antydumpingowego. W przypadku gdy kwoty ostatecznego cła antydumpingowego są wyższe niż tymczasowe cło antydumpingowe, ostatecznie pobierane będą tylko kwoty zabezpieczone na poziomie tymczasowego cła.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2004 r.

W imieniu Rady

D. Ahern

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1972/2002 (Dz.U. L 305 z 7.11.2002, str. 1).

[2] Dz.U. L 232 z 18.9.2003, str. 12.

[3] Dz.U. C 191 z 13.8.2003, str. 2

[4] Od października 2002 r. spółka zmieniła nazwę na Jintian Enterprise Nanjing Co. Ltd.

[5] Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Dyrekcja B, J-79 5/17 – Rue de la Loi/Wetstraat 200 - B-1049 Bruksela.

[6] Dz.U. L 253 z 11.10.1993 str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

--------------------------------------------------