32004R0359Dziennik Urzędowy L 063 , 28/02/2004 P. 0011 - 0012


Rozporządzenie Komisji (WE) NR 359/2004

z dnia 27 lutego 2004 r.

ustanawiające środki przejściowe stosowane do rozporządzenia (WE) Nr 2125/95 w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego akapit pierwszy art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy określić środki przejściowe w celu umożliwienia importerom z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, (zwanymi odtąd nowymi Państwami Członkowskimi) skorzystania z przepisów przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2125/95 z dnia 6 września 1995 otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane z rodzaju Agaricus [1].

(2) Należy ustanowić przepisy na rok 2004 dla zapewnienia, by od daty przystąpienia dokonywane było rozróżnienie między tradycyjnymi i nowymi importerami w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2125/95 oraz tradycyjnymi importerami i nowymi importerami z nowych Państw Członkowskich.

(3) W celu zapewnienia właściwego użycia kwot i umożliwienia tradycyjnym importerom z nowych Państw Członkowskich składanie wniosków o wystarczające ilości w trakcie 2004 roku, powinny być ustalone przepisy na rok 2004 w celu dostosowania ilości, których mogą dotyczyć wnioski o wydanie pozwoleń nowych Państw Członkowskich.

(4) Środki przewidziane w tym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

1) przez "aktualne Państwa Członkowskie" należy rozumieć Państwa Członkowskie Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004;

2) przez "nowe Państwa Członkowskie" należy rozumieć Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art.4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2125/95 w roku 2004 i tylko w nowych Państwach Członkowskich, przez "tradycyjnych importerów" należy rozumieć importerów, którzy mogą wykazać, że:

a) dokonali przywozu produktów określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2125/95, niepochodzacych z nowych i aktualnych Państw Członkowskich, w trakcie co najmniej 2 lub 3 lat kalendarzowych poprzedzających 2004 r.

b) dokonali przywozu i/lub wywozu w trakcie 2003 roku co najmniej 100 ton przetworów owocowych i warzywnych, jak określono w art.1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 [2].

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od art.4 ust.1 lit. b) rozporządzenia (WE) 2125/95 w roku 2004 i tylko w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich, przez "nowych importerów" należy rozumieć importerów innych niż tradycyjni w rozumieniu art. 2 niniejszego rozporządzenia, będących podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub prawnymi, jednostkami lub grupami, które przywiozły do Wspólnoty i/lub wywiozły ze Wspólnoty, ze źródeł innych niż nowe Państwa Członkowskie lub aktualne Państwa Członkowskie, przynajmniej 50 ton przetworów owocowych i warzywnych w każdym z dwu lat kalendarzowych poprzedzających 2004 r. jak określono w art.1 ust. 2 rozporządzenia 2201/96.

Przywóz powinien odbywać się w nowym Państwie Członkowskim, w którym rzeczony importer prowadzi działalność i ma rzeczywistą siedzibę i wywóz powinien odbywać się do miejsc przeznaczenia innych niż nowe Państwa Członkowskie czy aktualne Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

1. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2125/95, wnioski o wydanie pozwoleń przedłożone w maju 2004 przez tradycyjnych importerów z nowych Państw Członkowskich nie odnoszą się do ilości przekraczających 65 % średniej rocznej ilości przywozu w danych Państwach Członkowskich pochodzącego z państw innych niż aktualne Państwa Członkowskie, Polska, Bułgaria, i Rumunia w poprzedzających latach kalendarzowych.

2. W drodze odstępstwa od art.. 5 ust. 2 rozporządzenia 2125/95 wnioski o wydanie pozwoleń przedłożone w maju 2004 przez nowych importerów z nowych Państw Członkowskich nie odnoszą się do ilości przekraczających 8 % ilości przyznanej zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 212, z 7.9.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1142/2003 (Dz.U. L 160, z 28.6.2003, str. 39).

[2] Dz.U. L 297, z 21.11.1996, str.29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1239/2001 (Dz.U. L 171, z 26.6.2001, str. 1)

--------------------------------------------------