32004R0154Dziennik Urzędowy L 027 , 30/01/2004 P. 0001 - 0002


Rozporządzenie Rady (WE) nr 154/2004

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużające na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. ważność Protokołu ustalającego możliwości połowowe i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy Umowy zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej [2], przed upływem okresu ważności Protokołu załączonego do Umowy, strony mają podjąć negocjacje w celu uzgodnienia treści Protokołu na następny okres oraz wszelkich zmian lub postanowień dodatkowych, które zostaną wprowadzone do Załącznika.

(2) Do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian, które zostaną wprowadzone do istniejącego Protokołu zatwierdzonego przez rozporządzenie (WE) nr 722/2001 [3], obydwie strony podjęły decyzję o przedłużeniu jego ważności na jeden rok poprzez zawarcie Porozumienia w drodze wymiany listów.

(3) W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie przedłużenia ważności Protokołu.

(4) Należy potwierdzić przydział Państwom Członkowskim możliwości połowowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Porozumienie w formie wymiany listów przedłużające na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. ważność Protokołu ustalającego możliwości połowowe i wkład finansowy przewidziane w Umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej.

Tekst Porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszego rozporządzenia [4].

Artykuł 2

Możliwości połowowe określone w Protokole są przydzielone Państwom Członkowskim jak następuje:

a) połowy przydenne:

Hiszpania: 600 GRT miesięcznie (średnia roczna)

b) połowy tuńczyka:

i) sejnery:

- Francja: 18 statków

- Hiszpania: 21 statków

ii) taklowce powierzchniowe:

- Hiszpania: 15 statków

- Portugalia: 5 statków

iii) tuńczykowce prowadzące połowy haczykowe:

- Francja: 7 statków

- Hiszpania: 5 statków

Jeśli wnioski o licencje złożone przez te Państwa Członkowskie nie wyczerpują możliwości połowowych ustanowionych Protokołem, Komisja może rozważyć możliwość składania wniosków o licencje przez inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie posiadające statki dokonujące połowów na mocy Porozumienia w formie wymiany listów powiadomią Komisję, w sposób określony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 [5], o ilościach każdego zasobu złowionych w strefie połowowej Wybrzeża Kości Słoniowej.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2004 r.

W imieniu Rady

B. Cowen

Przewodniczący

[1] Opinia wydana dnia 18 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. L 379, z 31.12.1990, str. 3.

[3] Dz.U. L 102, z 12.4.2001, str. 1.

[4] Dz.U. L 319, z 4.12.2003, str. 19.

[5] Dz.U. L 73, z 15.3.2001, str. 8.

--------------------------------------------------