14.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/23


DYREKTYWA KOMISJI 2004/112/WE

z dnia 13 grudnia 2004 r.

dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 9a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (2) ustanowiła ujednolicone zasady transportu towarów niebezpiecznych we Wspólnocie.

(2)

Załączniki do dyrektywy 95/50/WE odnoszą się do załączników do dyrektywy 94/55/WE. Dostosowanie załączników do dyrektywy 94/55/WE do postępu naukowego i technicznego może mieć wpływ na załączniki do dyrektywy 95/50/WE.

(3)

W celu uwzględnienia dyrektywy Komisji 2003/28/WE z dnia 7 kwietnia 2003 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych, załączniki do dyrektywy 95/50/WE powinny zostać zmienione.

(4)

Środki przewidziane niniejszą dyrektywą są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych powołanego dyrektywą 94/55/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 95/50/WE wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki I, II i III zastępuje się załącznikami I, II i III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, nie później niż jeden rok po jej publikacji. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 249 z 17.10.1995, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/26/WE (Dz.U. L 168 z 23.6.2001, str. 23).

(2)  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/28/WE (Dz.U. L 90 z 8.4.2003, str. 45).


ZAŁĄCZNIK 1

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

NARUSZENIA

Dla celów niniejszej dyrektywy, poniższa niewyczerpująca lista wyznaczająca trzy kategorie ryzyka (z czego najpoważniejszą jest kategoria I), stanowi wytyczne do ustalania czym jest naruszenie.

Określenie odpowiedniej kategorii ryzyka wymaga uwzględnienia szczególnych okoliczności i pozostaje w gestii organu egzekwującego/funkcjonariusza na drodze.

Zaniedbania niewymienione w danej kategorii ryzyka są klasyfikowane według opisu kategorii.

W przypadku kilku naruszeń na jednostkę transportową, jedynie najpoważniejsza kategoria (wskazana w pozycji 39 w załączniku I do niniejszej dyrektywy) jest wykorzystywana do celów sprawozdawczych (załącznik III do niniejszej dyrektywy).

1.   I kategoria ryzyka

Niedopełnienie odpowiednich postanowień ADR powoduje wysokie ryzyko śmierci, poważnych obrażeń cielesnych lub znacznej szkody dla środowiska i z reguły wymaga natychmiastowego podjęcia środków naprawczych, takich jak unieruchomienie pojazdu.

Niedopełnienia obejmują:

1)

przewóz niebezpiecznych towarów niedopuszczonych do transportu;

2)

ubytek niebezpiecznych substancji;

3)

przewóz w zakazany sposób lub niewłaściwym środkiem transportu;

4)

przewóz luzem w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;

5)

przewóz pojazdem bez odpowiedniego świadectwa homologacji;

6)

pojazd nie spełnia już standardów homologacji i stwarza bezpośrednie zagrożenie (w przeciwnym razie kwalifikuje się do II kategorii ryzyka);

7)

korzystanie z niedopuszczonych opakowań;

8)

opakowanie niezgodne z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi pakowania;

9)

nieprzestrzeganie szczególnych przepisów dotyczących pakowania mieszanego;

10)

nieprzestrzeganie reguł rządzących zabezpieczeniem i rozmieszczeniem ładunku;

11)

nieprzestrzeganie reguł rządzących mieszanym załadunkiem opakowań;

12)

nieprzestrzeganie dopuszczalnych stopni napełnienia zbiorników i opakowań;

13)

nieprzestrzeganie postanowień ograniczających ilości przewożonych w jednej jednostce transportowej;

14)

przewóz niebezpiecznych towarów bez wskazania ich obecności (np. dokumentów, oznakowania i oznaczenia na opakowaniach, umieszczenia tablic i oznakowania pojazdu);

15)

przewóz bez tablic i oznakowania pojazdu;

16)

brak odpowiedniej informacji o przewożonej substancji pozwalającej na określenie rodzaju wykroczenia w I kategorii ryzyka (np. brak numeru UN, właściwej nazwy ładunku, grupy pakowania);

17)

kierowca nie posiada ważnego świadectwa przeszkolenia zawodowego;

18)

korzystanie z ognia lub niezabezpieczonego źródła światła;

19)

nieprzestrzeganie zakazu palenia.

2.   II kategoria ryzyka

Niedopełnienie odpowiednich postanowień ADR powoduje ryzyko obrażeń cielesnych lub szkody dla środowiska i z reguły wymaga natychmiastowego podjęcia środków naprawczych takich jak wyjaśnienie na miejscu kontroli, jeżeli to możliwe i wskazane, lecz najpóźniej przed zakończeniem bieżącego transportu.

Niedopełnienia obejmują:

1)

jednostka transportowa składa się z więcej niż jednej przyczepy/naczepy;

2)

pojazd nie spełnia już standardów homologacji, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia;

3)

w wyposażeniu pojazdu nie ma wymaganych nadających się do użycia gaśnic; gaśnica uważana jest za wciąż nadającą się do użycia, jeżeli brakuje jedynie wymaganej plomby i/lub daty ważności; nie ma to jednak zastosowania, jeżeli gaśnica w widoczny sposób nie nadaje się do użycia, np. ciśnieniomierz wskazuje wartość 0;

4)

w pojeździe nie ma wyposażenia wymaganego przez ARD lub pisemne instrukcje;

5)

nieprzestrzeganie terminów testów i kontroli oraz okresów użytkowania opakowań, kontenerów IBC i dużych opakowań;

6)

przewóz zepsutych opakowań, kontenerów IBC lub dużych opakowań lub opakowań zepsutych, nieczystych i pustych;

7)

przewóz zapakowanych towarów w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych;

8)

zbiorniki/zbiorniki kontenerowe (włączając puste i nieczyste) nie są odpowiednio zamknięte;

9)

przewóz opakowań mieszanych z opakowaniem zewnętrznym, które nie jest odpowiednio zamknięte;

10)

niewłaściwe oznaczenie, oznakowanie lub umieszczenie tablic;

11)

brak pisemnych instrukcji odpowiadających ADR, lub pisemne instrukcje nie dotyczą przewożonych towarów;

12)

pojazd jest niewłaściwie nadzorowany lub zaparkowany.

3.   III kategoria ryzyka

Niedopełnienie odpowiednich postanowień powoduje niskie ryzyko obrażeń cielesnych lub szkody dla środowiska i nie wymaga podejmowania środków naprawczych na drodze, ale pozwala na podjęcie kroków w późniejszym terminie na terenie przedsiębiorstwa.

Niedopełnienia obejmują:

1)

rozmiar tablic lub oznaczeń lub wielkość liter, cyfr lub symboli na tablicach lub oznaczeniach nie odpowiada przepisom;

2)

brak innych informacji w dokumentacji transportowej oprócz tych wymienionych w p. 16 I kategorii ryzyka;

3)

w pojeździe brak świadectwa przeszkolenia, ale istnieją dowody, że kierowca jest w jego posiadaniu.


ZAŁĄCZNIK III

WZORCOWY FORMULARZ STANDARDOWY SPRAWOZDANIA, DO PRZESŁANIA KOMISJI, ZAWIERAJĄCY NARUSZENIA I KARY

Image