32004L0065Dziennik Urzędowy L 125 , 28/04/2004 P. 0043 - 0043


Dyrektywa Komisji 2004/65/WE

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

zmieniająca dyrektywę Komisji 2003/68/WE w odniesieniu do terminów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 2003/68/WE [2] zmieniła dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do jej załącznika I trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone oraz isoxaflutole jako substancji czynnych.

(2) Po włączeniu, należy przewidzieć rozsądny okres, w którym Państwa Członkowskie będą miały możliwość wprowadzić w życie przepisy dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających te czynne substancje, oraz w szczególności dokonać przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń i, najpóźniej do końca wymienionego okresu, przekształcić odnośne zezwolenia w pełne zezwolenia, zmienić je lub cofnąć, zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG.

(3) Termin wykonania podany w dyrektywie 2003/68/WE nie odpowiada terminom przyznanym innym nowym substancjom czynnym. W celu ujednolicenia warunków dla wszystkich substancji będących przedmiotem niniejszego etapu analizy, należy unikać wszelkich istotnych różnic między terminami stosowanymi dla różnych nowych substancji czynnych.

(4) Należy zatem zmienić dyrektywę 2003/68/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 dyrektywy 2003/68/WE wprowadza się następujące zmiany:

Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa Członkowskie, najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2003 r., na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III do tej dyrektywy, poddają ponownej ocenie poszczególne dozwolone środki ochrony roślin zawierające I trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone oraz isoxaflutole jako jedyną substancję czynną albo jako jedną z wielu substancji czynnych, z których wszystkie zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie określają, czy dany środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c) d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

W związku z powyższym Państwa Członkowskie:

a) w przypadku środka zawierającego I trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone oraz isoxaflutole jako jedyną substancję czynną, w miarę potrzeby zmienią albo cofną zezwolenie najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2005 r., lub

b) w przypadku środka zawierającego I trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone oraz isoxaflutole jako jedną z kilku substancji czynnych, w miarę potrzeby zmienią albo cofną zezwolenie najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2005 r. lub w terminie określonym dla takiej poprawki czy wycofania w odnośnej dyrektywie czy dyrektywach, które włączyły tę substancję czy substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, biorąc pod uwagę datę najpóźniejszą."

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/30/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 50).

[2] Dz.U. L 177 z 16.7.2003, str. 12.

--------------------------------------------------