32004L0032Dziennik Urzędowy L 085 , 23/03/2004 P. 0024 - 0025


Dyrektywa Komisji 2004/32/WE

z dnia 17 marca 2004 r.

zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy,

uwzględniając wnioski złożone przez Irlandię, Włochy, Austrię i Szwecję,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy Komisji 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznającej chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającej dyrektywę 92/76/EWG [2], Irlandia oraz niektóre obszary Włoch i Austrii zostały tymczasowo uznane za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. i in. na okres upływający dnia 31 marca 2004 r.

(2) Z informacji dostarczonych przez Irlandię i Austrię, opartych na badaniach, wynika, że tymczasowe uznanie chronionych stref w przypadku Irlandii i Austrii w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. należy przedłużyć o dodatkowy ograniczony okres.

(3) Z informacji dostarczonych przez Włochy opartych na badaniach wynika, że niektóre obszary na terytorium Włoch nie powinny być dłużej uznawane za chronione strefy w odniesieniu do Erwinia amylowora (Burr.) Winsl. et al., przy czym pozostałe obszary powinny być uznawane za chronione strefy w odniesieniu do Erwinia amylowora (Burr) Winsl. et al. przez dodatkowy ograniczony okres.

(4) Na mocy dyrektywy Komisji 2001/32/WE niektóre obszary w Szwecji zostały tymczasowo uznane za strefy chronione w odniesieniu do wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka na okres upływający 31 marca 2004 r.

(5) Z informacji dostarczonych przez Szwecję, opartych na badaniach, wynika, że niektóre obszary na terytorium Szwecji nie powinny być dłużej uznawane za strefy chronione w odniesieniu do wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka.

(6) Dlatego dyrektywa Komisji 2001/32/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona;

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2001/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit drugi zastępuje się przez:

"W przypadku pozycji b) pkt 2 Załącznika, dla Irlandii, dla Włoch (Apulia, Emilia-Romagna: prowincje Forlí-Cesena,, Parma, Piacenza i Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Aldige, autonomiczna prowincja Trentu, Veneto: z wyjątkiem prowincji Rovigo gmin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i prowincji Padwa gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, I w prowincji Werona gmin Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), oraz dla Austrii (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjnyLienz), Styria, Wiedeń), strefy te uznaje sie do 31 marca 2006 r.";

b) skreśla się akapit trzeci.;

2) w Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej rozporządzenia.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do 20 kwietnia 2004 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 21 kwietnia 2004 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/116/WE (Dz.U. L 321 z 6.12.2003, str. 36).

[2] Dz.U. L 127 z 9.5.2001, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/46/WE (Dz.U. L 138 z 5.6.2003, str. 45).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. Pod pozycją b), w pkt 2, pozycja w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Hiszpania, Francja (Korsyka), Irlandia, Włochy (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza oraz Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardynia; Sycylia, Toskania; Trentino-Alto Adige: autonomiczne prowincje Bolzano oraz Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: z wyjątkiem prowincji Rovigo gmin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i prowincji Padwa gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, I w prowincji Werona gmin Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), oraz Austria (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjnyLienz), Styria, Wiedeń), Portugalia, Finlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)"

.

2. Pod pozycją d), w pkt 1, pozycja w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Dania, Francja (Bretania), Irlandia, Portugalia (Azory), Finlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)."

--------------------------------------------------