32004L0029Dziennik Urzędowy L 071 , 10/03/2004 P. 0022 - 0027


Dyrektywa Komisji 2004/29/WE

z dnia 4 marca 2004 r.

w sprawie określania cech i minimalnych warunków do celów kontroli odmian winorośli

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r., w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Rady 2003/61/WE [2], w szczególności jej art. 5d ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 72/169/EWG z dnia 14 kwietnia 1972 r. w sprawie określenia cech i minimalnych warunków do celów kontroli odmian winorośli [3] została w znacznym stopniu zmieniona [4]. Dla jasności i ze względów praktycznych wspomniana dyrektywa powinna zostać skodyfikowana.

(2) Zgodnie z przepisami dyrektywy 68/193/EWG, Państwa Członkowskie zobowiązane są sporządzić katalog odmian zaakceptowanych do certyfikacji i inspekcji standardowego materiału rozmnożeniowego na ich terytorium.

(3) Dopuszczenie odmian podlega warunkom Wspólnoty, które powinny być wprowadzone za pomocą środków urzędowej inspekcji, a w szczególności inspekcji upraw.

(4) Inspekcja powinna dotyczyć wystarczającej liczby cech dla umożliwienia opisania odmian.

(5) Konieczne jest określenie, na poziomie wspólnotowym, minimalnej liczby cech mających stanowić przedmiot inspekcji.

(6) Ponadto, powinny zostać ustalone minimalne warunki niezbędne dla przeprowadzenia inspekcji.

(7) Te cechy charakterystyczne oraz minimalne warunki inspekcji powinny zostać ustalone w świetle obecnego stanu wiedzy naukowo–technicznej.

(8) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa.

(9) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na zobowiązania Państw Członkowskich dotyczące terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku III, część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zapewniają, że urzędowe inspekcje mające na celu dopuszczenie różnych odmian winorośli obejmują co najmniej cechy wymienione w załączniku I.

Państwa Członkowskie zapewniają, że czasie przeprowadzania inspekcji spełnione są minimalne warunki wymienione w załączniku II.

Artykuł 2

Dyrektywa 72/169/EWG zmieniona dyrektywą wymienioną w załączniku III, część A, traci moc, bez uszczerbku dla zobowiązań Państw Członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku III część B.

Odniesienia do uchylonych dyrektyw traktowane są jak odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 93 z 17.4.1968, str. 15.

[2] Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23.

[3] Dz.U. L 103 z 2.5.1972, str. 25.

[4] Patrz: załącznik III część A.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A ISTOTNE CECHY MORFOLOGICZNE W OCENIE ODRĘBNOŚCI, TRWAŁOŚCI I JEDNORODNOŚCI

1. PĄKI LIŚCIOWE NA ROSNĄCYM PĘDZIE O DŁUGOŚCI 10–20 CM

1.1. kształt

1.2. kolor (otwarte, w celu umożliwienia obserwacji antocyjanów)

1.3. włochatość

2. PĘD ZIELNY W OKRESIE KWITNIENIA

2.1. przekrój poprzeczny (kształt i kontur)

2.2. włochatość

3. PĘD ZDREWNIAŁY

3.1. powierzchnia

3.2. międzywęźle

4. ROZKŁAD WĄSÓW

5. MŁODE GÓRNE LIŚCIE NA ROSNĄCYM PĘDZIE O DŁUGOŚCI 10–30 CM (TRZY PIERWSZE LIŚCIE ODDZIELONE OD PĄKÓW LIŚCIOWYCH, OD NIEGO ZACZYNA SIĘ ICH LICZENIE)

5.1. kolor

5.2. włochatość

6. DOROSŁY LIŚĆ (ZNAJDUJĄCY SIĘ MIĘDZY 8 A 11 WĘZŁEM)

6.1. fotografia

6.2. rysunek lub druk razem ze skalą

6.3. kształt ogólny

6.4. liczba płatków liściowych

6.5. zatoka szypułkowa

6.6. głębokość górnej i dolnej zatoki bocznej

6.7. włochatość powierzchni dolnej

6.8. powierzchnia

6.9. boczne ząbki liścia

7. KWIAT

7.1. pozorna płciowość

8. KIŚĆ WINOGRON OSIĄGAJĄCA DOJRZAŁOŚĆ PRZEMYSŁOWĄ (W PRZYPADKU ODMIAN WINOGRON DESEROWYCH I DO PRODUKCJI WINA)

8.1. fotografia (ze skalą)

8.2. kształt

8.3. wielkość

8.4. szypułka (długość)

8.5. średni ciężar wyrażony w gramach

8.6. odrywanie

8.7. zwartość kiści

9. JAGODA W DOJRZAŁOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (W PRZYPADKU ODMIAN WINOGRON DESEROWYCH I DO PRODUKCJI WINA)

9.1. fotografia (ze skalą)

9.2. kształt

9.3. wielkość ze wskazaniem średniego ciężaru

9.4. kolor

9.5. skórka (w przypadku odmian winogron deserowych)

9.6. liczba pestek (w przypadku odmian winogron deserowych)

9.7. miąższ

9.8. sok

9.9. smak

10. ZIARNO (W PRZYPADKU ODMIAN WINOGRON DESEROWYCH I DO PRODUKCJI WINA)

fotografia 2 stron i profilu (wraz ze skalą).

CZĘŚĆ B ISTOTNE CECHY FIZJOLOGICZNE W OCENIE ODRĘBNOŚCI, TRWAŁOŚCI I JEDNORODNOŚCI

1. ZJAWISKA WEGETATYWNE

1.1. Ustalenie okresów fenologicznych

Okresy fenologiczne stwierdza się za pomocą jednej lub więcej następujących odmian wzorcowych.

1.1.1.w odniesieniu do Niemiec

1.1.1.1.odmiany białych winogron | —Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau |

1.1.1.2.odmiany ciemnych winogron | —Blauer Spätburgunder |

1.1.2.w odniesieniu do Grecji

1.1.2.1.odmiany białych winogron | —Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay |

1.1.2.2.odmiany ciemnych winogron | —Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki |

1.1.2.3.odmiany winogron deserowych | —Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette |

1.1.3.w odniesieniu do Hiszpanii

1.1.3.1.odmiany białych winogron | —Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo |

1.1.3.2.odmiany ciemnych winogron | —Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo |

1.1.3.3.odmiany winogron deserowych | —Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes |

1.1.4.w odniesieniu do Francji

1.1.4.1.odmiany białych winogron | —Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc |

1.1.4.2.odmiany ciemnych winogron | —Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir |

1.1.4.3.odmiany winogron deserowych | —Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc |

1.1.5.w odniesieniu do Włoch

1.1.5.1.odmiany białych winogron | —Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato |

1.1.5.2.odmiany ciemnych winogron | —Barbera, Merlot, Sangiovese |

1.1.5.3.odmiany winogron deserowych, | —Regina, Chasselas dorato, Cardinal |

1.1.6.w odniesieniu do Luksemburga

odmiany białych winogron | —Riesling, Müller-Thurgau. |

1.2. Data otwarcia

Okres, w którym połowa oczek normalnie ciętego szczepu jest otwarta, wykazując włochatość wewnętrzną w porównaniu z odmianami kontrolowanymi.

1.3. Data pełnego kwitnienia

Okres, w którym połowa kwiatów jest otwarta u niektórych roślin w porównaniu z odmianami kontrolowanymi.

1.4. Dojrzałość (w przypadku odmian winogron deserowych i do produkcji wina)

W uzupełnieniu do okresu dojrzałości należy wskazać gęstość lub prawdopodobny procent moszczu, jego kwasowość oraz plon winogron wyrażony w kilogramach z hektara, porównywany z jedną lub więcej kontrolowanymi odmianami o podobnej, w miarę możliwości, wielkości.

2. CECHY UPRAWNE

2.1. Wigor

2.2. Rodzaj wzrostu (pozycja pierwszego owocującego pąka, preferowana wielkość)

2.3. Produkcja

2.3.1. regularność

2.3.2. wydajność

2.3.3. nieprawidłowości

2.4. Odporność lub podatność

2.4.1. na warunki niekorzystne

2.4.2. na szkodniki

2.4.3. skłonność do pękania winogron

2.5. Zachowanie w czasie rozmnażania wegetatywnego

2.5.1. szczepienie

2.5.2. rozmnażanie przez sadzonkowanie

3. WYKORZYSTANIE

3.1. w przemyśle winnym

3.2. do celów jadalnych

3.3. jako podkładki

3.4. zastosowanie przemysłowe.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

MINIMALNE WYMAGANIA KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA INSPEKCJI

1. INFORMACJE EKOLOGICZNE

1.1. miejsce

1.2. oznaczenie geograficzne

1.2.1. długość geograficzna

1.2.2. szerokość geograficzna

1.2.3. wysokość

1.2.4. ekspozycja i nachylenie stoku

1.3. warunki klimatyczne

1.4. rodzaj podłoża

2. PROCEDURA TECHNICZNA

2.1. W przypadku winogron deserowych i do produkcji wina

2.1.1. 24 winorośle, o ile to możliwe na kilku różnych podkładkach

2.1.2. co najmniej trzy lata produkcji

2.1.3. co najmniej dwa zróżnicowane miejsca pod względem ekologicznym

2.1.4. przyjęcie się szczepienia powinno zostać zbadane przynajmniej na trzech różnych odmianach podkładek

2.2. W przypadku odmian podkładek

2.2.1. pięć winorośli z co najmniej dwoma rodzajami wzrostu

2.2.2. pięć lat począwszy od chwili zasadzenia

2.2.3. trzy zróżnicowane miejsca pod względem ekologicznym

2.2.4. przyjęcie się szczepienia powinno zostać zbadane przynajmniej z trzema różnymi odmianami zrazu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa z jej zmianami

(określona w art. 2)

—dyrektywa Komisji 72/169/EWG | (Dz.U. L 103 z 2.5.1972, str. 25) |

—dyrektywa Komisji 86/267/EWG | (Dz.U. L 169 z 26.6.1986, str. 46) |

CZĘŚĆ B Wykaz terminów transpozycji do prawa krajowego

(określone w art. 2)

Dyrektywa | Termin postępowania sądowego |

72/169/EWG | 1 czerwca 1972 r. |

86/267/EWG | 1 stycznia 1987 r. |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 72/169/EWG | Niniejsza dyrektywa |

artykuł 1 | artykuł 1 |

artykuł 2 | - |

- | artykuł 2 |

- | artykuł 3 |

artykuł 3 | artykuł 4 |

załącznik I część A | załącznik I część A |

załącznik I część B ppkt 1.1 | załącznik I część B ppkt 1.1 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1 | załącznik I część B ppkt 1.1.1 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1a | załącznik I część B ppkt 1.1.2 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1a.1 | załącznik I część B ppkt 1.1.2.1 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1a.2 | załącznik I część B ppkt 1.1.2.2 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1a.3 | załącznik I część B ppkt 1.1.2.3 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1b | załącznik I część B ppkt 1.1.3 |

załącznik I Część B ppkt 1.1.1b.1 | załącznik I część B ppkt 1.1.3.1 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1b.2 | załącznik I część B ppkt 1.1.3.2 |

załącznik I część B ppkt 1.1.1b.3 | załącznik I część B ppkt 1.1.3.3 |

załącznik I część B ppkt 1.1.2 | załącznik I część B ppkt 1.1.4 |

załącznik I część B ppkt 1.1.2.1 | załącznik I część B ppkt 1.1.4.1 |

załącznik I część B ppkt 1.1.2.2 | załącznik I część B ppkt 1.1.4.2 |

załącznik I część B ppkt 1.1.2.3 | załącznik I część B ppkt 1.1.4.3 |

załącznik I część B ppkt 1.1.3 | załącznik I część B ppkt 1.1.5 |

załącznik I część B ppkt 1.1.3.1 | załącznik I część B ppkt 1.1.5.1 |

załącznik I część B ppkt 1.1.3.2 | załącznik I część B ppkt 1.1.5.2 |

załącznik I część B ppkt 1.1.3.3 | załącznik I część B ppkt 1.1.5.3 |

załącznik I część B ppkt 1.1.4 | załącznik I część B ppkt 1.1.6 |

załącznik I część B ppkt 1.2 | załącznik I część B ppkt 1.2 |

załącznik I część B ppkt 1.3 | załącznik I część B ppkt 1.3 |

załącznik I część B ppkt 1.4 | załącznik I, część B ppkt 1.4 |

załącznik I część B pkt 2 i 3 | załącznik I część B pkt 2 i 3 |

załącznik II | załącznik II |

- | załącznik III |

- | załącznik IV |

--------------------------------------------------